Peti sastanak Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju između EU i Bosne i Hercegovine

Peti sastanak Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju (uključujući javno zdravstvo i zaštitu potrošača) između EU i Bosne i Hercegovine (BiH) održan je 28. januara 2021. putem video konferencije. Predstavnici Evropske komisije (Komisija) razgovarali su s nadležnim vlastima BiH o najnovijim dešavanjima u tim oblastima. Sastankom je u ime EU ​​predsjedavao g. Zbigniew Zach iz Generalne direkcije za susjedstvo i pregovore o proširenju Evropske komisije, a u ime BiH g. Hamdo Tinjak iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

U oblasti finansijskih usluga, Komisija je pozdravila usvajanje novog Zakona o osiguranju depozita u bankama BiH, koji je stupio na snagu u junu 2020. godine, ali je pozvala nadležne da bez odlaganja potpišu Memorandum o razumijevanju o finansijskoj stabilnosti i obnove poslovanje Komisije za vrijednosne papire u Federaciji BiH.

Posebna pažnja posvećena je javnim nabavkama, gdje je Komisija pozvala nadležne u BiH da povuku prošlogodišnju odluku o proširenju primjene povlaštenog tretmana domaćih kompanija prilikom dodjele javnih ugovora kako bi se osigurala usklađenost sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju u ovoj oblasti. Komisija je podstakla vlasti u BiH na daljnje usklađivanje zakonodavnog okvira sa zakonodavstvom EU.

U oblasti politike tržišne konkurencije, Komisija je naglasila potrebu za unapređenjem rada i procesa odlučivanja u tijelima zaduženim za konkurenciju i državnu pomoć. U tom pogledu, Komisija je pozdravila rad na izradi amandmana na Zakon o konkurenciji. Tijela zadužena za konkurenciju i za državnu pomoć treba da ostvare ubjedljive rezultate u provedbi.

Kada je riječ o zdravstvenoj zaštiti, diskusija se fokusirala na mjere preduzete kao odgovor na pandemiju Covid-19. Nadalje, Komisija je naglasila potrebu za daljnjim naporima na unapređenju jednakog pristupa zdravstvenoj zaštiti, izradi politika zaštite od duhana i usvajanju potrebnih zakona. Komisija je takođe Bosni i Hercegovini savjetovala da na državnom nivou ojača koordinaciju i saradnju zdravstvenih vlasti u oblasti planiranja politika, a posebno u oblasti supstanci ljudskog porijekla.