Sigurnosna unija: Evropski sistem za informacije i odobravanje putovanja – pitanja i odgovori

1. Što je ETIAS?

Što je europski sustav za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS)?

Komisija je u studenome 2016. predložila uspostavu europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) radi jačanja sigurnosnih kontrola osoba koje bez vize putuju u EU-u, što se trenutačno odnosi na državljane više od 60 zemalja (potpuni popis dostupan je ovdje).

ETIAS će biti automatiziran IT sustav za utvrđivanje svih rizika povezanih sa sigurnošću ili nezakonitim migracijama koje predstavljaju posjetitelji schengenskog područja izuzeti od obveze posjedovanja vize. Sustavom će se istodobno olakšati prelazak granice velikoj većini putnika koji ne predstavljaju takav rizik. Svi državljani trećih zemalja kojima za putovanje u schengensko područje nije potrebna viza morat će prije putovanja podnijeti zahtjev za odobrenje putovanja u sustavu ETIAS. Podaci koji se prikupe putem sustava ETIAS omogućit će naprednu provjeru mogućih sigurnosnih prijetnji ili rizika od nezakonitih migracija, uz puno poštovanje temeljnih prava i načela zaštite podataka.

Nakon ispunjavanja internetskog obrasca za podnošenje zahtjeva sustav će provesti kontrolu u informacijskim sustavima EU-a za granice i sigurnost te u velikoj većini slučajeva u roku od nekoliko minuta izdati odobrenje putovanja. Odobrenje putovanja iz sustava ETIAS bit će obvezan preduvjet za ulazak u schengensko područje. Pri prelasku granice EU-a službenici graničnog nadzora osim putnih isprava provjeravat će i ta odobrenja. Tom prvom provjerom državljana trećih zemalja izuzetih od obveze posjedovanja vize olakšat će se granična kontrola, izbjeći administrativno opterećenje i kašnjenja za putnike koji prolaze granične kontrole, osigurati koordinirana i usklađena procjena rizika koji predstavljaju državljani trećih zemalja te znatno smanjiti broj odbijanja ulaska na graničnim prijelazima.

Koja je razlika između schengenske vize i odobrenja putovanja iz sustava ETIAS?

Odobrenje izdano putem ETIAS-a nije viza. Državljani zemalja obuhvaćenih liberalizacijom viznog režima i dalje će moći putovati u EU bez vize, ali će prije putovanja morati putem sustava ETIAS dobiti odobrenje. ETIAS će biti jednostavan i brz sustav prilagođen posjetiteljima te će u više od 95 % slučajeva izdati odobrenje u roku od nekoliko minuta.

Dobivanje odobrenja putovanja putem sustava ETIAS ne uvodi obveze nalik obvezi posjedovanja vize. Nema potrebe za odlaskom u konzulat radi podnošenja zahtjeva, ne prikupljaju se biometrijski podaci te se prikuplja znatno manje podataka nego u okviru postupka podnošenja zahtjeva za vizu. Dok postupak izdavanja schengenske vize može trajati i do 15 dana, a u nekim slučajevima i do 30 ili 60, internetski postupak podnošenja zahtjeva u sustavu ETIAS traje svega nekoliko minuta. Odobrenje putovanja iz sustava ETIAS valjano je tri godine, znatno duže nego schengenska viza. Odobrenje iz sustava ETIAS vrijedi za neograničen broj ulazaka.

Odobrenje putovanja iz sustava ETIAS bit će nužan, ali kratak postupovni korak za sve putnike izuzete od obveze posjedovanja vize, koji će im olakšati da izbjegnu administrativno opterećenje i kašnjenje pri prelasku granice. Sustav ETIAS u potpunosti će poštovati status izuzeća od obveze posjedovanja vize, olakšati prelazak schengenske vanjske granice te omogućiti posjetiteljima izuzetima od te obveze da u potpunosti uživaju svoj status.

Kako će ETIAS utjecati na zajedničku viznu politiku?

Liberalizacija viznog režima važan je alat u izgradnji partnerstava s trećim zemljama te za povećanje privlačnosti EU-a u poslovnom i turističkom smislu. Obvezne prethodne provjere i procjene potencijalnih rizika povezanih sa sigurnošću ili nezakonitim migracijama u sustavu ETIAS u pogledu putnika izuzetih od obveze posjedovanja vize pomoći će zaštiti i dopuni uspjeha politike EU-a za liberalizaciju viznog režima, pri čemu će se u potpunosti poštovati vizni status tih putnika. Dodavanjem te razine prikupljanja informacija i procjene rizika posjetiteljima će se omogućiti da u potpunosti uživaju taj svoj status, a istodobno će se poboljšati sigurnost i zaštita u schengenskom području. Isto tako, putnici će unaprijed znati mogu li ući u schengensko područje te će moći bolje planirati svoj posjet.

Uz napredak dijaloga o liberalizaciji viznog režima s trećim zemljama ETIAS će ojačati kapacitet EU-a za procjenu mogućih migracijskih i sigurnosnih rizika te za upravljanje tim rizicima. Istodobno će se olakšati prelazak vanjskih granica schengenskog područja.

2. Kako će ETIAS funkcionirati u praksi?

Što će putnici izuzeti od obveze posjedovanja vize morati učiniti prije putovanja?

Putnici će morati ispuniti internetski obrazac zahtjeva putem namjenske stranice ili mobilne aplikacije. Ispunjavanje obrasca zahtjeva ne bi trebalo trajati dulje od 10 minuta te za njega ne bi trebala biti potrebna nikakva dokumentacija osim putne isprave (putovnice ili jednakovrijedne isprave). Ako predmetna osoba nije u mogućnosti podnijeti zahtjev (zbog dobi, razine pismenosti, informatičke pismenosti ili pristupa potrebnom uređaju), zahtjev može podnijeti treća osoba.

Svi podnositelji zahtjeva u dobi između 18 i 70 godina morat će elektronički platiti naknadu u iznosu od 7 eura po zahtjevu. Za elektroničke načine plaćanja uzet će se u obzir tehnološki napredak u zemljama čijim državljanima nije potrebna viza kako se ne bi stvarale prepreke tim državljanima, koji možda nemaju pristup određenim načinima plaćanja.

Automatski postupak ocjenjivanja započet će nakon potvrde naplate naknade. Velika većina podnositelja zahtjeva (više od 95 % prema očekivanjima) dobit će automatsko odobrenje, o kojem će biti obaviješteni u roku od nekoliko minuta od plaćanja. Ako se u bilo kojoj od pretraženih baza podataka pronađe rezultat ili automatski postupak završi neodređenim ishodom, zahtjev će ručno obraditi središnja jedinica Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu ili tim države članice. Tako se vrijeme odgovora državljanu treće zemlje izuzetom od obveze posjedovanja vize može produljiti do 96 sati. U iznimnim okolnostima od podnositelja zahtjeva mogu se zatražiti dodatni podaci i mogu biti potrebni daljnji postupovni koraci, ali u svim slučajevima konačna odluka donijet će se u roku od četiri tjedna od podnošenja zahtjeva.

Od otprilike 5 % zahtjeva za koje se pronađe rezultat očekuje se da će njih 3 do 4 % dobiti pozitivnu odluku nakon što središnja jedinica ETIAS-a provjeri podatke, a preostalih 1 do 2 % prebacit će se nacionalnim jedinicama ETIAS-a na ručnu obradu. Nakon odluke podnositelji zahtjeva primit će odgovor e-poštom u kojem će dobiti valjano odobrenje putovanja ili obrazloženje zašto je odobrenje odbijeno.

Što ako se nekome odbije izdati odobrenje putovanja iz sustava ETIAS?

Podnositelj zahtjeva ima pravo na podnošenje žalbe ako mu se odbije izdati odobrenje putovanja. Žalbe se mogu podnijeti u državi članici u kojoj je donesena odluka o zahtjevu i u skladu s nacionalnim zakonodavstvom te države članice. Podnositelj zahtjeva obavijestit će se o tome koje je nacionalno nadležno tijelo bilo odgovorno za obradu i donošenje odluke o njegovu odobrenju putovanja te će mu se dostaviti informacije o postupku u slučaju žalbe. Ako putnik smatra da se s njime nije pošteno postupalo, ima pravo zatražiti pravnu zaštitu ili pristup informacijama putem nacionalnog tijela.

Koji je rok valjanosti odobrenja putovanja iz sustava ETIAS?

Odobrenje putovanja bit će valjano tri godine (ili do datuma isteka putne isprave).

Koje su obveze nositelja odobrenja?

Zračni i pomorski prijevoznici te prijevoznici za grupni kopneni autobusni prijevoz imat će obvezu prije ukrcaja provjeriti status putnih isprava potrebnih za ulazak u schengensko područje, uključujući ispunjenost zahtjeva za valjano odobrenje putovanja iz sustava ETIAS. Za prijevoznike za grupni kopneni autobusni prijevoz predviđeno je prijelazno razdoblje tijekom kojeg neće imati obvezu provjeravati imaju li putnici valjano odobrenje putovanja.

Kako će izgledati procedura na graničnom prijelazu?

Po dolasku na schengenski granični prijelaz službenik graničnog nadzora elektronički će očitati podatke o putnoj ispravi, čime će se pokrenuti pretraživanje različitih baza podataka, uključujući pretraživanje ETIAS-a u slučaju putnika izuzetih od obveze posjedovanja vize. Ako ne postoji valjano odobrenje putovanja iz sustava ETIAS, službenici graničnog nadzora putniku će odbiti ulazak i u sustav ulaska/izlaska evidentirati putnika i odbijanje ulaska.

Ako putnik ima valjano odobrenje putovanja, provest će se postupak granične kontrole i putniku će se moći odobriti ulazak u schengensko područje ako su ispunjeni svi uvjeti za ulazak, ili odbiti ulazak u skladu sa Zakonikom o schengenskim granicama.

Može li se odobrenje putovanja opozvati?

Iako je valjanost odobrenja putovanja tri godine, ono se može opozvati ili poništiti ako se uvjeti pod kojima je putovanje odobreno više ne primjenjuju.

3. Rješavanje nedostatka informacija i jačanje sigurnosti

Kako će se ETIAS-om riješiti postojeći nedostaci informacija?

Tijela graničnog nadzora i tijela za izvršavanje zakonodavstva trenutačno nemaju mnogo informacija o putnicima koji prelaze granice EU-a bez vize. To ne vrijedi za osobe koje putuju sa schengenskom vizom, čije podatke službenici graničnog nadzora mogu provjeriti u viznom informacijskom sustavu (VIS). Osiguravanjem da svi posjetitelji prođu provjeru prije dolaska ETIAS će ukloniti znatan nedostatak informacija. ETIAS će pomoći u utvrđivanju mogućih sigurnosnih i migracijskih rizika prije nego što putnici bez vize stignu na granice te će pridonijeti boljem praćenju prelazaka granica EU-a.

Na koji je način ETIAS komplementaran s postojećim informacijskim sustavima za granice i sigurnost?

U skladu sa strategijom interoperabilnosti predloženom u Komunikaciji o jačim i pametnijim informacijskim sustavima za granice i sigurnost od 6. travnja 2016. ETIAS je izrađen tako da bude interoperabilan i s postojećim sustavima i sa sustavima koji se trenutačno razvijaju, kao što je sustav ulaska/izlaska (EES).

U najvećoj mogućoj mjeri i kada je to tehnički izvedivo, ETIAS će ponovno upotrebljavati komponente računalne opreme i softvera EES-a i njegovu komunikacijsku infrastrukturu. Uspostavit će se interoperabilnost i s drugim informacijskim sustavima u kojima će ETIAS provjeravati informacije, kao što su vizni informacijski sustav (VIS), podaci Europola, Schengenski informacijski sustav (SIS), Eurodac i europski informacijski sustav kaznene evidencije (ECRIS).

Koje će baze podataka ETIAS upotrebljavati za provjere?

Pri provjeri i ocjeni podataka koje podnesu putnici izuzeti od obveze posjedovanja vize sustav će automatski provjeravati podatke iz svakog zahtjeva u:

–       postojećim informacijskim sustavima EU-a:

o    schengenskom informacijskom sustavu (SIS),

o    viznom informacijskom sustavu (VIS),

o    podacima Europola,

o    bazi podataka Eurodaca,

–       predloženim budućim informacijskim sustavima EU-a:

o    sustavu ulaska/izlaska (EES),

–       bazama podataka Interpola:

o    Interpolovoj bazi podataka o ukradenim i izgubljenim putnim ispravama (SLTD),

o    Interpolovoj bazi podataka o putnim ispravama povezanima s upozorenjima (Interpol TDAWN),

–       namjenskom popisu ETIAS-a za praćenje i posebnim pokazateljima rizika.

U očekivanju odobrenja prijedloga Komisije o razmjeni podataka iz kaznenih evidencija državljana trećih zemalja u EU-u (ECRIS-TCN) ETIAS bi u budućnosti trebao moći pretraživati i te podatke.

Kako će ETIAS poboljšati sigurnost građana EU-a?

Osiguravanjem vrlo važnih informacija o sigurnosti, nezakonitim migracijama i javnom zdravlju ETIAS će znatno doprinijeti uklanjanju postojećih nedostataka informacija u području sigurnosti. Pomoći će tijelima država članica da uoče potencijalno rizične pojedince i poduzmu mjere prije nego što ti pojedinci stignu do vanjskih granica schengenskog područja.

Konkretnije, sustav će poboljšati otkrivanje trgovanja ljudima (posebno u slučaju maloljetnika), pridonijeti suzbijanju prekograničnog kriminala te općenito olakšati identifikaciju osoba čija bi nazočnost u schengenskom području mogla predstavljati prijetnju unutarnjoj sigurnosti. Podaci pohranjeni u sustavu ETIAS u pogledu temeljnih prava i zaštite podataka mogu se staviti na raspolaganje nacionalnim tijelima za izvršavanje zakonodavstva ili Europolu bude li to potrebno za sprečavanje, otkrivanje ili istragu kaznenih djela terorizma ili drugih teških kaznenih djela.

Kako će ETIAS osigurati i zajamčiti poštovanje temeljnih prava i načela zaštite podataka?

Prijedlog Komisije u potpunosti je u skladu s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima te sadržava sve odgovarajuće zaštitne mjere kojima će se osigurati da se ETIAS razvije u skladu s najvišim standardima zaštite podataka, posebice u pogledu pristupa podacima, koji je strogo ograničen. U prijedlogu su predviđena i prava pojedinaca na pravnu zaštitu, posebno u pogledu prava na sudsku zaštitu i nadzor operacija obrade koju obavljaju javna neovisna tijela.

Osobni podaci zabilježeni u ETIAS-u neće se čuvati dulje nego što je to potrebno. Pohranjeni podaci čuvat će se:

tijekom razdoblja valjanosti odobrenja putovanja ili

pet godina od posljednje odluke o odbijanju, opozivu ili poništenju odobrenja putovanja.

Podaci bi se mogli čuvati i tijekom dodatnog razdoblja od najviše tri godine nakon isteka valjanosti odobrenja putovanja ako podnositelj zahtjeva slobodno i izričito pristane na dulju pohranu njegovih podataka. Nakon isteka razdoblja čuvanja podataka spis zahtjeva i osobni podaci automatski će se izbrisati iz središnjeg sustava ETIAS-a.

Tijela država članica za izvršavanje zakonodavstva i Europol imat će pristup ETIAS-u, uz strogo definirane uvjete, radi sprečavanja, otkrivanja ili istrage kaznenih djela terorizma ili drugih teških kaznenih djela. Imenovana tijela i Europol trebali bi tražiti pristup ETIAS-u samo kad imaju razumne osnove za pretpostavku da bi im taj pristup znatno pomogao u obavljanju njihovih zadaća.

4. Struktura i razvoj ETIAS-a

Kako će izgledati struktura ETIAS-a?

ETIAS će se sastojati od informacijskog sustava ETIAS-a, središnje jedinice ETIAS-a i nacionalnih jedinica ETIAS-a.

Informacijski sustav ETIAS-a sastojat će se od:

  • središnjeg sustava za obradu zahtjeva,
  • nacionalnog jedinstvenog sučelja u svakoj državi članici koje omogućuje povezivanje središnjeg sustava s nacionalnim infrastrukturama,
  • sigurne komunikacijske infrastrukture između središnjeg sustava i nacionalnih jedinstvenih sučelja,
  • javne internetske stranice i mobilne aplikacije,
  • usluge e-pošte te niza alata za podnositelje zahtjeva kao što su usluga računa, alat za provjeru i alat za davanje ili povlačenje pristanka za čuvanje podataka nakon osnovnog razdoblja.

Središnja jedinica ETIAS-a uspostavit će se u okviru Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu, koja će njome upravljati, i biti dio pravnog okvira i okvira politike Agencije. Središnja jedinica ETIAS-a, koja će raditi 24 sata 7 dana u tjednu, imat će četiri glavne zadaće:

  • osiguravanje točnosti i ažurnosti podataka pohranjenih u spisima zahtjeva,
  • prema potrebi, provjeravanje zahtjeva za odobrenje putovanja s obzirom na identitet putnika u slučaju pronalaska rezultata tijekom automatiziranog postupka,
  • utvrđivanje, ispitivanje, provedbu, evaluaciju i preispitivanje posebnih pokazatelja rizika za pravila ETIAS-a o provjerama,
  • provedbu redovitih revizija upravljanja zahtjevima i provedbe pravila ETIAS-a o provjerama, posebice u pogledu njihova utjecaja na temeljna prava, privatnost i zaštitu podataka.

Nacionalne jedinice ETIAS-a uspostavit će se u svakoj državi članici i njihova će glavna odgovornost biti provedba procjene rizika i donošenje odluka o odobrenju putovanja za zahtjeve koji su odbijeni u automatiziranom postupku obrade zahtjeva. Nacionalne jedinice pružat će podnositeljima zahtjeva informacije o postupku u slučaju žalbe.

Odbor ETIAS-a za provjere, uspostavljen u okviru Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu, imat će savjetodavnu funkciju te će se s njime savjetovati o utvrđivanju, evaluaciji i preispitivanju pokazatelja rizika te o provedbi ETIAS-ova popisa za praćenje. Odbor će biti sastavljen od predstavnika svake nacionalne jedinice ETIAS-a, Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu i Europola.

Odbor ETIAS-a za smjernice za temeljna prava bit će nezavisno savjetodavno tijelo sastavljeno od predstavnika Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu, predstavnika Europskog nadzornika za zaštitu podataka, predstavnika Europskog odbora za zaštitu podataka i predstavnika Agencije za temeljna prava. Taj će Odbor ocjenjivati utjecaj obrade zahtjeva i pravila o provjerama na temeljna prava te davati smjernice Odboru ETIAS-a za provjere.

Što je ETIAS-ov popis za praćenje?

Podaci koje dostave podnositelji zahtjeva za odobrenje iz sustava ETIAS provjerit će se u različitim bazama podataka EU-a, uključujući ETIAS-ov popis za praćenje.

Popis za praćenje sastojat će se od podataka o osobama koje su osumnjičene da su počinile kazneno djelo ili sudjelovale u počinjenju teškog kaznenog djela ili o osobama u pogledu kojih postoje činjenične naznake ili razumna osnova za pretpostavku da će počiniti kazneno djelo terorizma ili drugo teško kazneno djelo. Popis za praćenje sastavit će se na temelju informacija koje dostave države članice i Europol.

Kakvu će ulogu imati Europol?

Europol, kao EU-ovo čvorište za informacije o sigurnosti, ima jedinstvenu ulogu da povezuje informacije koje nisu dostupne pojedinačnim državama članicama ili informacije iz drugih baza podataka EU-a. On će, uz države članice, unositi podatke na ETIAS-ov popis za praćenje i biti odgovoran za ažuriranje unesenih podataka.

Nacionalne jedinice ETIAS-a savjetovat će se s Europolom ako se tijekom automatizirane obrade u ETIAS-u pronađe rezultat među podacima Europola. Agencija će također sudjelovati u utvrđivanju ETIAS-ovih pravila o provjerama.

Kakvu će ulogu imati agencija eu-LISA?

Eu-LISA, Agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde, razvit će informacijski sustav ETIAS-a i osiguravati tehničko upravljanje tim sustavom. Agencija će, među ostalim, biti odgovorna za izradu javne internetske stranice i mobilne aplikacije za podnošenje zahtjeva u ETIAS-u. Preko njih će podnositelji zahtjeva moći npr. provjeriti status svojeg zahtjeva.

Koliki će biti troškovi razvoja sustava ETIAS?

Radi što veće učinkovitosti ETIAS će se temeljiti na postojećim informacijskim sustavima i biti u skladu s onima koji su još u fazi razvoja (tj. sustav ulaska/izlaska (EES)). EES i ETIAS trebalo bi razvijati i provoditi zajedno i usporedno kako bi se osigurala znatna ušteda troškova uspostave i operativnih troškova.

Troškovi razvoja sustava ETIAS procjenjuju se na 212,1 milijun EUR, a prosječni godišnji operativni trošak na 85 milijuna EUR. ETIAS će biti financijski samoodrživ jer će se godišnji troškovi rada pokrivati prihodima od naknada.

Koje će biti teritorijalno područje primjene ETIAS-a?

Zakonodavstvo o ETIAS-u primjenjivat će se na države članice pridružene schengenskom području, uključujući one u kojima se schengenska pravna stečevina još ne primjenjuje u potpunosti, tj. Hrvatsku, Cipar, Bugarsku i Rumunjsku.

Kad će ETIAS biti spreman?

Očekuje se da će ETIAS postati operativan nakon tri godine njegova razvoja, tj. početkom 2021.