Izjava nakon 2. sastanaka Pododbora SSP-a za pravdu, slobodu i sigurnost između EU i Bosne i Hercegovine

Drugi sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost (PPSS) u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine održan je u periodu od 30.11. do 1.12. 2017. godine u Briselu. Sastankom su predsjedavali gđa Michela Matuella, šefica Odjela za BiH pri Generalnoj direkciji Evropske komisije za politike susjedstva i pregovore o proširenju ispred EU i g. Igor Golijanin, šef Kabineta Ministarstva sigurnosti BiH ispred Bosne i Hercegovine. Pododbor ima za cilj osigurati djelotvornu provedbu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju razmatranjem pitanja reformi u širem području vladavine prava.

Sastanak je omogućio konstruktivnu i plodnu raspravu o nizu pitanja kao što su funkcioniranje pravosuđa, provedba Strategije za procesuiranje ratnih zločina, antikorupcijska politika, borba protiv organiziranog kriminala i terorizma, saradnja na provedbi zakona, sprječavanje pranja novca, pravosudna saradnja, azil i migracija, upravljanje granicom i vizna politika, te osnovna prava, uključujući borbu protiv diskriminacije, zaštitu i prava pripadnika ranjivih grupa, ravnopravnost spolova i slobodu izražavanja.

Predstavnici vlasti iz BiH dali su pregled najnovijih događanja i budućih planova po tim pitanjima. Evropska komisija je naglasila potrebu za kontinuiranim napretkom reformi, također u pogledu izrade svog Mišljenja o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u EU.

Evropska komisija je naročito naglasila da je konsolidiranje nezavisnosti, odgovornosti, djelotvornosti i profesionalizma u cijelom pravosuđu od ključnog značaja za jačanje vladavine prava u zemlji. S tim u vezi, Komisija je pozvala nadležne vlasti u BiH na svim nivoima, a posebno Ministarstvo pravde BiH da osiguraju djelotvornu provedbu Strategije za reformu sektora pravde. Štaviše, potaknula je Visoko sudsko i tužilačko vijeće da čim prije provede svoj akcioni plan koji uključuje preporuke Komisije koje su date u okviru nedavno provedenih stručnih ocjena (peer review).

Komisija je također naglasila važnost ubrzavanja napora u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala, posebno kada se radi o oduzimanju imovine. Naglasila je potrebu poduzimanja daljih mjera u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma i njihovoj prevenciji. Komisija je primijetila napredak koji je postignut u oblasti sprječavanja pranja novca. Uzimajući u obzir pozitivnu politiku i pravni okvir za integrirano upravljanje granicom, potaknula je BiH na jačanje kapaciteta u ovoj oblasti radi poboljšanja kontrole i nadzora nad granicom.

O pitanjima osnovnih prava, Komisija je naglasila potrebu da vlasti u BiH osiguraju provedbu antidiskriminacijskog zakonodavstva, borbu protiv segregacije u obrazovnom sistemu, brzo procesuiranje krivičnih djela zločina iz mržnje, uključujući i krivična djela počinjena protiv osoba LGBTI populacije, te koordiniranje aktivnosti usmjerenih na realizaciju dječijih prava, prava osoba s invaliditetom, pripadnika manjinskih grupa, izbjeglica i interno raseljenih osoba, kao i romskih državljana BiH. Komisija je također podsjetila na potrebu osiguranja nediskriminirajućeg pristupa besplatnoj pravnoj pomoći i promocije prava žena i ravnopravnosti spolova. Konačno, Komisija je naglasila potrebu osiguranja slobode okupljanja, slobode izražavanja i slobode medija, uključujući osiguravanje zaštite novinara i finaliziranje reforme sistema javnog emitiranja.

U svakoj oblasti, Komisija je donijela preporuke za politiku koje bi vlasti u BiH trebale slijediti tokom narednih mjeseci kako bi ojačale usklađivanje zakonodavstva i praksi Bosne i Hercegovine s evropskim standardima i pravnom stečevinom EU. Komisija je ponovila spremnost za dalju podršku Bosni i Hercegovini u potrebnim reformama, uključujući pružanje savjetodavne i finansijske pomoći i mobiliziranje ciljanog stručnog znanja.

Europa.ba