PREPORUKE EVROPSKE KOMISIJE U VEZI SA KOORDINACIJOM EU poslova/ IPA-e u BiH

Na sastanku koji je okupio ministre i zvaničnike sa  državnog i entiteskog nivoa Bosne i Hercegovne održanom jučer, 14. novembra, u Sarajevu razgovaralo se o  efikasnoj koordinaciji programiranja fondova Evropske unije i drugih pitanja vezanih za EU. Obavještenje ze medije koje je tim povodom izdala Direkcije za Evropske integracije Bosne i Hercegovine se nalazi na: http://www.dei.gov.ba/press/najave_saopstenja/Archive.aspx?template_id=14&pageIndex=1 .

 

– U vezi sa pitanjima integracije u EU, konsenzus između nivoa vlasti mora da bude osiguran u    skladu sa ustavnim okvirom BiH. – Ulogu generalnog kooridnatora za evropske integracije, uključujući i ulogu državnog koordinatora za IPA-u bi trebalo da izvšava član Vijeća ministara kome bi Direkcija z aevropske integracije trebala da obezbijedi podršku. Taj član Vijeća ministara treba da bude politički sagovornik Evropskoj uniji. – Vijeće ministara BiH, vlade entiteta i Brčko distrikta trebaju stupiti u dijalog u svrhu jačanja sistema koordinacije poslova u vezi sa integracijom u EU. Direkcija za evropske integracije (DEI) bi trebalo da što prije sazove sastanak u tu svrhu. Evropska unija je spremna da pomogne stranama u dijalogu kako bi se olakšao proces Evropskih integracija.. kratkom roku Evropska komisija preporučuje: – BiH bi trebalo da obezbijedi da institucije na svim nivoima vlasti koje imaju ulogu i odgovornost u poslovima evropskih integracija imaju jedinice ili osobe za ove poslove – Dvije sedmice prije svakog službenog sastanka u okviru Procesa stabilizacije i pridruživanja između BiH i EU, BiH bi trebalo da pošalje Evropskoj komisiji listu svih učesnika i dogovoren dnevni red. U vezi sa pitanjima trenutne implementacije IPA-e i programiranja 2012-2013, EK preporučuje: – Vlasti BiH bi trebalo da ispitaju pravnu izvodivost ubrzanja potpisivanja finansijskih sporazuma sa Evropskom komisijom, uključujući i mogućnost promjene Okvirnog sporazuma ukoliko je potrebno – Pisanje sektorskih projektnih prijedloga trebaju voditi radne grupe sastavljene od voditelja projekta (SPO), predstavnika DEI i predstavnika relevantnih korisničkih institucija sa entitetskih nivoa u skladu sa podjelom institucionalnih nadležnosti – Koordinacioni odbor IPA-e treba biti konsultovan u ključnim fazama programiranja kao i kad je god potrebno da se adresiraju poteškoće u implementaciji projekata koje finansira EU. Pravila procedura za rad Koordinacionog odbora bi trebala biti uspostavljena.