Dalje preporuke sa sastanka u okviru strukturnog dijaloga o pravosuđu

Drugi sastanak u okviru strukturnog dijaloga između EU i BiH o pravosuđu održan je u Sarajevu, 10. i 11. novembra. U ime EU, sastankom je predsjedavao direktor Pjer Mirel. Šef Delegacije/specijalni predstavnik EU, ambasador Peter Sorensen takođe je prisustvovao uvodnom dijelu.

U zaključku sastanka, Evropska komisija usvojila je nekoliko iscrpnih preporuka. Između ostalog, preporuke sadrže mjere koje je potrebno hitno preduzeti u sljedećim oblastima: •         smanjenje broja zaostalih neriješenih predmeta, •         primjena Državne strategije za ratne zločine (uključujući konkretne mjere za konsolidovanje  prosljeđivanja predmeta i garantovanje jednakog tretmana građana pred zakonom); •         koordinacija među pravosudnim institucijama, •         reforma apelacionog sistema u Sudu BiH kroz formiranje odvojenog apelacionog suda, •         mjere kojima će se garantovati nesmetano i postepeno smanjenje broja međunarodnih kadrova. Takođe je traženo da se konsoliduje stručnost u sektoru, •         unapređenje kaznenog sistema, •         saradnja tužilaca i predstavnika službi za sprovođenje zakona, i •        jačanje budžetskih kompetencija i alokacije finansijskih resursa. Bilo je riječi i određenim zakonodavnim mjerama (npr. usvajanje Zakona o tužilaštvima Federacije Bosne i Hercegovine i dopune Zakona o izvršenju krivičnih sankcija Federacije BiH, usvajanje okvirnog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, nacrt Zakona o sudovima RS). Strukturni dijalog između EU i BiH o pravosuđu počeo je u junu 2011. sa ciljem da se utvrdi  sveobuhvatna platforma. Očekuje se da će platforma omogućiti dosljednu i opštu diskusiju o svim nedostacima u sektoru, uz sistemsko utvrđivanje zajedničkih rješenja u svrhu približavanja BiH evropskim institucijama.   Preporuke sa sastanka možete pročitati ovdje [PDF] bsp;