Zaključci Vijeća o Bosni i Hercegovini 3076. sjednica VIJEĆA ZA VANJSKE POSLOVE Brisel, 21. MART 2011. godine

Vijeće je usvojilo sljedeće zaključke: „1. Vijeće još jednom ponavlja svoje nedvosmisleno opredjeljenje ka perspektivi Bosne i Hercegovine u EU, kao što je to dogovoreno na sjednici Evropskog vijeća u Solunu 2003. godine. EU će nastaviti da pruža pomoć Bosni i Hercegovini u tom smislu, uključujući i svojim većim prisustvom. Vijeće još jednom potvrđuje nedvosmislenu opredijeljenost teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine kao suverene i jedinstvene zemlje.

2. Vijeće smatra da su pozicioniranje programa EU u centar političkog procesa u Bosni i Hercegovini i rješavanje političkih kriterija od ključnog značaja za napredak. Vijeće izražava duboku zabrinutost činjenicom da vlasti još uvijek nisu formirane na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Vijeće poziva političke lidere Bosne i Hercegovine da se na odgovoran način angažiraju te u duhu kompromisa što je prije moguće formiraju vlasti na svim nivoima kako bi se posvetili preostalim hitnim i neophodnim reformama da bi se ostvarili kvalitetni koraci na putu ka EU.

3. Vijeće naglašava, pozivajući se na Zaključke Vijeća od 14. decembra 2010. godine, da kao priritetno pitanje zemlja treba uskladiti Ustav sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima (ECHR). Kredibilne aktivnosti u tom smislu predstavljaju ključ da se ispune obaveze zemlje u skladu sa Privremenim /Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Usvajanje Zakona o državnoj pomoći na državnom nivou je još jedna obaveza koja proističe iz Privremenog /Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Pored toga, usvajanje Zakona o popisu na državnom nivou i ubrzanje reformi su važni elementi u procesu integracije zemlje u EU. Napredak u rješavanju ovih pitanja će pokazati opredijeljenost vlasti i političkih stranaka procesu integracije u EU. Zadovoljavajući rezultati u provedbi obaveza koje prozlaze iz Privremenog /Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju će biti ključni element da bi EU razmatrala kredibilan zahtjev za članstvom.

Vijeće naglašava značaj poboljšanja i jačanja efikasnog funkcioniranja države i institucija, uključujući i putem potrebnih ustavnih promjena. Posebno, BiH će morati biti u poziciji da usvaja, provodi i primjenjuje zakone i pravila EU.

4. EU finalizira pripreme za uspostavljanje ojačane, jedinstvene funkcije predstavnika EU u Bosni i Hercegovini koji će preuzeti vodstvo u pružanju podrške Bosni i Hercegovini u pitanjima koja se tiču EU. EU će poduzeti ove korake u koordinaciji sa širom međunarodnom zajednicom. Pomenuti predstavnik EU će imati širok i izbalansiran set instrumenata kako bi do maksimuma doveo poticaje koje pruža EU, u skladu sa uspostavljenim procedurama. Isti će uključivati kontinuiranu političku podršku u pogledu pitanja koja su vezana za proces integracije u EU, finansiranje iz IPA fondova te monitoring i podršku napretka na provođenju reformi preko tijela uspostavljenih Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju/Privremenim sporazumom.

5. Vijeće je isto tako i dalje odlučno u podršci Daytonskog/Pariskog sporazuma te podržava prijedloge visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o mogućem korištenju restriktivnih mjera. Vijeće naglašava misije zajedničke sigurnosne i odbrambene politike EU, odnosno Policijsku misiju EU i EUFOR Operaciju Althea kao značajne elemente sveukupne strategije EU za Bosnu i Hercegovinu. Vijeće ponavlja svoju saglasnost da redovito razmatra ove misije, i na osnovu situacije na terenu, sa ciljem procjene budućeg angažmana EU u ovoj oblasti.

6. Vijeće ponovno potvrđuje svoju punu podršku sadašnjem visokom predstavniku/specijalnom predstavniku EU Valentinu Inzku. Vijeće poziva Bosnu i Hercegovinu da ispuni neispunjene ciljeve i uslove što ostaje potrebno za zatvaranje OHR-a. U okviru sveukupne strategije EU za Bosnu i Hercegovinu i efektivnog uspostavljanja ojačanog prisustva EU, Vijeće očekuje diskusije međunarodne zajednice o reorganiziranju međunarodnog prisustva, uključujući i razmatranje mogućeg relociranja ureda OHR-a.