Nakon Foruma za prosperitet i zapošljavanje: Ekonomiji BiH potreban je novi početak

Preporuke za bh. vlasti

Visoka stopa nezaposlenosti, naročito mladih, niska stopa investicija i rasta, korupcija, komplicirana i netransparentna privredna klima i nizak nivo socijalne podrške za siromašne u društvu predstavljaju ključna pitanja koja treba rješavati konzistentnim i sveobuhvatnim reformskim programom zaključili su učesnici Foruma za prosperitet i zapošljavanje u BiH, održanog 26. i 27. maja u Sarajevu.
 
Učesnici Foruma, nakon rasprave u pet odvojenih radionica, između ostalog, su konstatirali da je neophodan novi početak i da je potrebno ponovo pokrenuti proces promjena u privredi. Stoga bi vlasti u BiH, poručeno je, trebale, između ostalog, uraditi sljedeće:

• Potrebno je da BiH podstakne zapošljavanje i poveća konkurentnost kroz smanjenje troškova rada na daleko niži procent (potrebno je težiti ka evropskom prosjeku od oko 30 odsto). Organi vlasti u BiH, uz pomoć MMF-a, trebali bi razmotriti prijedloge za smanjenje poreskog opterećenja rada, uz očuvanje fiskalne stabilnosti.

• Potrebno je da BiH usvoji set reformi u oblasti  tržišta rada radi otvaranja novih radnih mjesta, uključujući revitalizaciju procesa kolektivnih pregovora, smanjenja destimulacije u pogledu zapošljavanja i posebno stimuliranje zapošljavanja mladih.

• BiH zauzima 131. mjesto na ljestvici indikatora lakoće poslovanja Svjetske banke i to se mora popraviti. Vlasti  trebaju povećati konkurentnost kroz donošenje planova koji počivaju na rezultatima, sa ciljem unapređenja indikatora, kao što je lakoća poslovanja, i dovođenja na regionalni prosjek.

• BiH ima slab privatni sektor i ozbiljne poteškoće u privlačenju investitora. Potrebni su bolji zakoni kojima se štite investitori i poboljšanje u održavanju standarda korporativnog upravljanja u pristupu finansiranju (naročito za nova preduzeća) i efikasniji okvir za rješavanje nesolventnosti. Vlasti trebaju hitno raditi na ubrzanju reformi neophodnim za jačanje okvira za rješavanje nesolventnosti, stimuliranje privatizacije i otvaranja novih preduzeća.

• Korupcija ubija inicijativu i ulaganja u privredu BiH. Borba protiv korupcije nalaže striktnije pridržavanje vladavine prava (policija, tužioci i sudije) i dublju reformu javne uprave. U aktuelnu reviziju Strategije za borbu protiv korupcije treba da budu uključene sve institucije, građansko društvo i akademska zajednica.

• BiH vlasti moraju poboljšati usmjeravanje socijalne pomoći koje će socijalnu zaštitu učiniti efikasnijom i pravičnijom. Svjetska banka je spremna sa  organima vlasti pokrenuti ove reforme.

Europa.ba