Tematska plenarna sjednica Strukturiranog dijaloa o pravosuđu između Evropske unije i Bosne i Hercegovine – preporuke Evropske komisije

Brussels, 29. april 2014.

Po pitanju nacrta Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV), Evropska komisija
 
•    Ponavlja svoju snažnu podršku cjelovitosti jedinstvenog VSTV-a nadležnog na cijelom državnom teritoriju, kako je to utvrđeno sporazumom između dva entiteta, te podsjeća na ključnu ulogu VSTV-a u jačanju vladavine prava u svim dijelovima Bosne i Hercegovine.

•    Naglašava da će preliminarnoj izradi propisa o reformi VSTV-a prethoditi sveobuhvatna debata u kojoj će učestvovati nadležni domaći organi. Osnovna ideja reforme bit će zasnovana na principu preuzimanja odgovornosti i na praksi obavljanja neophodnih širih konsultacija. Samo će jedan sistematski i temeljit dijalog, kako na tehničkom tako i na političkom nivou, osigurati reformu koja će imati najširu moguću podršku, a koja će doprinijeti konsolidovanju funkcija VSTV-a te dodatno učvrstiti njegovu ulogu i doprinos zaživljavanju vladavine prava u cijeloj Bosni i Hercegovini.
 
•    Podsjeća na zaključke ekspertskog seminara održanog u decembru mjesecu 2012. godine, uz podršku instrumenta TAIEX. Komisija, konkretno, podsjeća da „svaka strukturna reforma koja ponovno uvodi snažnu ulogu drugih grana vlasti, izvršne i zakonodavne, predstavlja korak unazad, osobito ukoliko se ne uvedu konkretni zaštitini mehanizmi koji će spriječiti prevelik uticaj političkih partija na proces imenovanja.“ Ta se ocjena odnosi i na pravila kojim se uređuje proces imenovanja na pravosudne funkcije od strane VSTV-a, ali i na postupak imenovanja članova samog VSTV-a.

•    Pozivajući se i na druge zaključke pomenutog TAIEX seminara, Komisija podsjeća na činjenicu da, iako u Evropi postoji nekoliko modela, „te je modele ipak neophodno razmotriti u konkretnom kontekstu i pravnoj tradiciji date zemlje, te izbjegavati  njihovu selektivnu primjenu  van datog konteksta. … Kad su u pitanju nedavno formirane demokratske države, moguće je da bi sistem formalnih garancija za nezavisnost pravosuđa trebao biti još rigorozniji.“
 
•    Podsjeća da zakonski propisi koji uređuju rad pravosudnih institucija na svim nivoima u BiH moraju biti u potpunosti usklađeni s prerogativima VSTV-a. U tom smislu, Komisija podsjeća na prethodne preporuke o potrebi potpunog usklađivanja Zakona o sudovina Republike Srpske sa Zakonom o VSTV-u putem neophodnih izmjena i dopuna.
 
•    Podsjeća na potrebu sprečavanja prevelikog uticaja političkih partija na proces imenovanja, a od Ministarstva pravde BiH očekuje da pažljivo razmotri preporuke Venecijanske komisije te da ih, putem konkretnih izmjena i dopuna, inkorporira u nacrt zakona, pri čemu posebnu pažnju treba posvetiti preporukama koje se odnose na postupak imenovanja odnosno razrješenja članova VSTV-a, te na sastav i strukturu Vijeća.
 
•    Očekuje od Ministarstva pravde BiH da, u tijesnoj saradnji s VSTV-om, pažljivo razmotri preporuke koje se odnose na imenovanje sudija i tužilaca, postupak ocjene rada, organizaciju i rad  Ureda disciplinskog tužioca i, općenito gledano, na pravo žalbe.

•    Podržava kontinuirane napore VSTV-a da putem tehničkih mjera provede preporuke Venecijanske komisije date u ranijim mišljenjima, a koje se odnose na unapređenje objektivnosti i transparentnosti procesa imenovanja sudija i tužilaca, na smanjenje broja neriješenih predmeta, kao i na opću potrebu za konsolidovanjem i provođenjem mjera na sprečavanju sukoba interesa u cjelokupnom pravosuđu BiH.
 
•    Dodatno i ponovno naglašava značaj efikasnih disciplinskih postupaka i sankcija u slučaju povrede službene dužnosti, te značaj funkcionalnog sistema prijavljivanja i praćenja podataka iz imovinskih kartona sudija i tužilaca.

Po pitanju Strategije reforme sektora pravosuđa (JSRS) za period 2014.-2018., Evropska komisija

•    Podsjeća da usvajanje Strategije za period 2014.-2018. predstavlja ključni strateški uslov koji treba ispuniti u svjetlu nadolazeće podrške IPA 2014-2018.

•    Ponovno naglašava da sve aktivnosti koje proizlaze iz Strategije i Akcionog plana za njenu provedbu treba na odgovarajući način uvrstiti u godišnji program rada svih relevantnih ministarstava, Pravosudne komisije Distrikta Brčko i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, s obzirom na to da su pomenute instutucije, zajedno sa Ministarstvom pravde BiH, direktno odgovorne za provedbu Strategije.

•    Očekuje od Ministarstva pravde BiH da u relevantni Akcioni plan uvrsti jasne pokazatelje uspješnosti provedbe i da precizno odredi podjelu odgovornosti za predviđene aktivnosti.
•    Provedba Strategije i dalje ostaje zajednička odgovornost cjelokupnog sektora pravosuđa u BiH, uz koordinaciju Ministarstva pravde BiH.

Po pitanju revidiranog nacrta Zakona o sudovima BiH, Evropska komisija

•    Podsjeća da u procesu finaliziranja i upućivanja nacrta pomenutog zakona u dalju zakonodavnu proceduru prioritet treba biti osiguravanje što šire i usaglašenije političke podrške pomenutom zakonskom prijedlogu.

•    Dodatno podsjeća na ranije izražene stavove prema kojima se princip proširene nadležnosti pravosuđa na državnom nivou treba očuvati putem objektivizacije relevantnih parametara kako bi se eliminisalo svako moguće ugrožavanje prava na prirodnog sudiju.

•    Prima na znanje da je Ministarstvo pravde u januaru distribuiralo revidirani nacrt i poziva Ministarstvo da u njega uvrsti dodatne tehničke sugestije Venecijanske komisije, a koje su Ministarstvu dostavljene u februaru i dodatno prezentirane od strane Venecijanske komisije u kontekstu njene 98. plenarne sjednice u martu 2014.

•    Posebno dodatno naglašava pitanja koja je Venecijanska komisija postavila u vezi s članom 15(2)(b) novog nacrta koji, među ostalim mogućim prilagodbama, i dalje traži da se referenca na krivična djela počinjena od strane pojedinaca formuliše kao dodatni zasebni paragraf.

•    Dodatno podstiče BiH da osigura zakonske preduslove za  uspostavljanje specijaliziranih  odjeljenja unutar sudova nadležnih za specifične predmete koje treba prioritetno rješavati, kao što su predmeti korupcije i organizovanog kriminala.

•    Podsjeća na potrebu da se izbjegne bilo kakav prekid rada sudova različitih nivoa nakon usvajanja novog Zakona o Sudovima BiH, kao i na potrebu za stalnim održavanjem podudarnosti svih odredbi novih zakonskih propisa sa  odgovarajućim odredbama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Budžet, kadrovska pitanja i druge tehničke posljedice usvajanja novog zakona bit će pažljivo procijenjeni, što se također odnosi i na potrebu za osiguranjem punog kapaciteta i nezavisnosti predviđenog apelacionog suda.