Civilno društvo

Osnaženo civilno društvo presudna je komponenta u svakom demokratskom sistemu i kao takvog ga trebaju priznati i s njim kao takvim postupati institucije Bosne i Hercegovine.

Kao što je navedeno u Izvještaju o Bosni i Hercegovini za 2016. godinu Evropske komisije, “postignut je određeni napredak u uspostavljanju institucionalnih mehanizama za saradnju između vlada i organizacija civilnog društva (OCD), kao i u financiranju OCD iz javnih sredstava. Međutim, potrebno je izraditi strateški okvir za suradnju s potrebama civilnog društva i u punoj mjeri koristiti web platformu za e-konsultacije. Potrebne su transparentne procedure za raspodjelu javnih sredstava organizacijama civilnog društva na svim razinama vlasti.“

Povjerenik Johannes Hahn također iznova naglašava važnost civilnog društva:  “…Civilno društvo nastavlja biti ključni partner u napretku reformi; a EU nastavlja biti dragocjeni partner civilnog društva; naša politika „riješimo prvo osnovne stvari“ funkcionirat će ako se društva opredijele za promjenu. Organizacije civilnog društva ključna su poveznica između vlasti i građana; jačanje te poveznice dalo bi nadu običnim ljudima.“ (govor na 8. godišnjoj skupštini Foruma civilnog društva istočnog partnerstva, održanoj 28. i 29.11.2016. godine).

Politika EU o civilnom društvu temelji se na Smjernicama za EU podršku civilnom društvu u zemljama u postupku proširenja. Smjernice sadrže niz ciljeva, rezultata i pokazatelja koji su izrađeni za EU podršku civilnom društvu. Oni omogućuju mjerenje napretka na nivou države kao i širom regije koja je u postupku proširenja. Smjernice za period 2021-2027 su dostupne na ovom linku Smjernice za EU podršku civilnom društvu u zemljama u postupku proširenja

Više pojedinosti o organizacijama civilnog društva u BiH:

  • Prema evidenciji, postoji 22 601 registrirana udruga i fondacija.
  • Zvanični podaci iz entitetskih zavoda za statistiku i poreznih uprava o broju stalno uposlenih variraju između 3.063 i 4.247 uposlenih. To predstavlja oko 3,5% ukupno uposlenih izvan poljoprivrednog sektora u BiH.
  • Civilno društvo u Bosni i Hercegovini ima sve značajke civilnog društva u državi u tranziciji, gdje dominiraju sportsko-rekreativne udruge i udruge koje zastupaju interese određenih društvenih grupa

Neki od ključnih zaključaka i preporuka iz Studija mapiranja OCD u Bosni i Hercegovini 2016. godine, koju je financirala EU, su:

  •  Opća ocjena civilnog društva u Bosni Hercegovini odgovara općoj ocjeni države i društva – rascjepkano, institucionalno jako slabo, financijski neodrživo i u velikoj mjeri ovisno o političkoj i financijskoj podršci međunarodne zajednice;
  •  Javni sektor još uvijek ni civilni sektor ni privatni kapital ne smatra relevantnim partnerima u društveno-ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine. Zbog toga se financiranje aktivnosti organizacije civilnog društva tretira isključivo kao izdatak, a ne kao društveno ulaganje koje bi trebalo potaknuti društveni razvoj zajednica i doprinijeti formuliranju i provedbi prioriteta politike.

Neke od ključnih preporuka studije su:

  • Podrška izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva, naročito sektorskom umrežavanju organizacija civilnog društva (mreže zasnovane na zajedničkom interesu) i jačanje legitimnosti organizacija civilnog društva (jačanje organizacija koje se temelje na članstvu, njihovih komunikacijskih kapaciteta i ugleda među građanima BiH);
  • Podrška uspostavi sistema vrijednosti koji služi kao osnova za suradnju između vladinog i nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini i identificiranje mehanizama koji će osigurati nezavisnost i pluralizam civilnog društva u Bosni i Hercegovini;
  • Podrška poboljšanju strateškog i pravnog okvira za aktivnosti i razvoj civilnog društva;
  • Podrška uspostavi sistema financiranja i potpore razvoju civilnog društva.

 

Biblioteka:

 

Korisne informacije

 

Korisni linkovi:

 

Prethodni pozivi za prijedlogeEuropa.ba