IPA

Visit of Head of EU Delegation/EUSR Sørensen to Fire brigade HQ Trebinje in connection with IPA Cross-border Co-operation (BiH - Montenegro) project 'Be Ready'.

Uvod

Tokom godina EU je razvila širok spektar programa vanjske pomoci, što je rezultiralo kompleksnim setom od više od 30 razlicitih pravnih instrumenata.  Potreba da se obezbijedi koherentnost i poboljša konzistentnost djelovanja Evropske unije, te postignu bolji rezulati i jaci efekat sa raspoloživim resursima naveli su Evropsku komisiju da predloži pojednostavljeni okvir eksternog djelovanja za period 2007.-2013.

U skladu s tim, izradeni su novi (i manji broj) instrumenata za vanjske odnose koji bi narocito trebali obuhvatiti saradnju EU sa, s jedne strane, zemljama u razvoju a, s druge strane, industrijskim zemljama, politiku dobrosusjedskih odnosa EU, proširenje i drugu konkretnu tematiku. Izmedu ostalih novih pravnih osnova, Evropska komisija je Evropskom parlamentu i Vijecu predložila i Instrument predpristupne pomoci, IPA. Regulativa Vijeca o IPA-i (EK) No 1085/2006 je usvojena 17.07.2006. godine.

Ciljevi i opseg IPA-e

Na presjeku izmedu vanjske pomoci i unutrašnje politike, namjera IPA-e je da obezbijedi ciljanu pomoc zemljama kandidatima ili potencijalnim kandidatima za clanstvo u EU. 

IPA je nasljednik pet ranijih instrumenata predpristupne pomoci, Phare, ISPA, SAPARD, Instrumenta za Tursku, i CARDS, i na taj nacin u jedinstvenu pravnu osnovu objedinjuje svu predpristupnu pomoc. IPA je takoder osmišljena i tako da se lakše prilagodava razlikama u ciljevima i nivou napretka svake zemlje korisnika, kako bi se obezbijedila ciljana i djelotvorna podrška uskladena sa njihovim potrebama i razvojem.

IPA  narocito pomaže jacanje demokratskih institucija i vladavinu zakona, reformu javne uprave, provodenje ekonomskih reformi, promovisanje poštivanja ljudskih prava kao i prava manjina, te jednakost medu polovima, podržava razvoj gradanskog društva i unaprijedenje regionalne saradnje, doprinosi održivom napretku i smanjenju siromaštva. Za zemlje kandidate dodatni cilj je usvajanje i provodenje svih uslova za clanstvo, dok se za zemlje potencijalne kandidate traži približavanje tim uslovima.

Pomoc u okviru IPA-e

IPA komponente

Kako bi ciljevi svake pojedinacne zemlje bili ispunjeni na najefikasniji moguci nacin, IPA je podijeljena na pet razlicitih komponenti:

1.    Pomoc u tranziciji i izgradnja institucija
2.    Regionalna i prekogranicna saradnja
3.    Regionalni razvoj
4.    Unaprijedenje ljudskih resursa
5.    Ruralni razvoj.

Prve dvije se odnose kako na potencijalne kandidate tako i na zemlje kandidate, dok se posljednje tri odnose samo na zemlje kandidate.
Kao rezultat, svi korisnici imaju pristup mjerama slicne prirode sa prilagodenim uslovima upravljanja i, narocito, u skladu sa njihovom stvarnom politickom, ekonomskom i administrativnom situacijom.

U slucaju zemalja kandidata, u okviru tih komponenti ce biti dostupne mjere koje se odnose na unaprijedenje regionalnih, ljudskih resursa i ruralni razvoj kojima ce se date zemlje pripremati za provodenje EU kohezije i politika u oblasti poljoprivrede nakon pristupanja. Ovo iziskuje da zemlja ima odgovarajuce administrativne kapacitete i strukture za preuzimanje odgovornosti za upravljanje ovom pomoci.

U slucaju zemalja potencijalnih kandidata, takve mjere ostaju u rukama Evropske komisije i provode se kroz primarnu komponentu instrumenta, odnosno kroz komponentu “Pomoc u tranziciji i izgradnja institucija”.

Što se tice finansijskog omjera, IPA obezbijeduje ukupno 11.468 miliona eura (u aktuelnoj vrijednosti) za period 2007.-2013. svakoj od zemalja na koje se ovo odnosi.

Svake godine, Evropska komisija informiše Evropski parlament i Vijece o namjerama u pogledu raspodjele ukupnog paketa. U  tom kontekstu se uspostavlja višegodišnji indikativni finansijski okvir za period od tri godine, po zemljama i po komponentama. Ova finansijska šema se revidira svake godine i uvrštava u godišnji paket proširenja koji Evropska komisija svake jeseni prezentuje Vijecu i Evropskom parlamentu.

 – Dodatne informacije o višegodišnjem indikativnom finansijskom okviru su dostupne na:
http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/planning-ipa_en.htm

Realizacija pomoci u okviru IPA fondova se obezbijeduje putem godišnjih i višegodišnjih programa, na nacin na koji je to uredeno komisijskom Regulativom o provedbi IPA-e. Svi programi se izraduju u skladu sa višegodišnjim indikativnim planom, strateškim dokumentom za period od tri godine koji se pravi za svaku od zemalja, u kojem Evropska komisija iznosi oblasti u kojima je intervencija najpotrebnija, te glavne prioritete. 

– Višegodišnji indikativni programi za Bosnu i Hercegovinu i druge IPA države su dostupni na:
http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/planning-ipa_en.htm

– Detaljni podaci o godišnjim IPA programima za Bosnu i Hercegovinu su dostupni na:
http://ec.europa.eu/enlargement/potential-candidates/bosnia_and_herzegovina/financial-assistance/index_en.htm

Podaci o realizaciji IPA-e

Od 2007. godine Bosna i Hercegovina finansijsku pomoc EU dobiva putem Instrumenta predpristupne pomoci (IPA).  Višegodišnji finansijski okvir za Bosnu i Hercegovinu izgleda ovako:

Komponenta

2007

2008

2009

2010

2011 
(planirano) 

2012 
(planirano)

Pomoc u tranziciji i izgradnja institucija

58,1

69,8

83,8

100,6

102,6

104,7

Prekogranicna saradnja

3,9

4,9

5,2

5,3

5,4

5,5

UKUPNO

62,1

74,8

89,1

106,0

108,1

110,2

Vec usvojeni IPA projekti u okviru budžeta za period 2007.-2010. su dostupni na:

http://ec.europa.eu/enlargement/potential-candidates/bosnia_and_herzegovina/financial-assistance/index_en.htm?id=keydoc#library

Dijelom IPA fondova u ime Bosne i Hercegovine upravlja Delegacija Evropske unije.

Pregled sredstava koja je Delegacija EU ugovorila završno sa novembrom 2011. godine za Komponentu I: Pomoc u tranziciji i izgradnja institucija:
 

Godina programa

Program

Dodijeljeno (dostupno)

Ugovoreno (upotrebljeno)

% ugovorenosti/ raspodjele

2007

Godišnji program za Bosnu i Hercegovinu u okviru IPA Komponente „Pomoc u tranziciji i izgradnja institucija” za 2007. 

49,736,394

47,992,297

96%

2008

Godišnji plan rada za Bosnu i Hercegovinu za 2008. u okviru komponente 1 – Dio I

12,500,000

10,958,661

88%

2008

Državni program za Bosnu i Hercegovinu za 2008. u okviru IPA Komponente  „Pomoc u tranziciji i izgradnja institucija” – Dio II

54,254,783

38,607,237

71%

2009

Godišnji plan rada za Bosnu i Hercegovinu za 2009. u okviru komponente 1 – Dio I

39,000,000

39,000,000

100%

2009

Godišnji plan rada za Bosnu i Hercegovinu za 2009. u okviru komponente 1 – Dio II

41,500,000

11,110,097

27%

2010

Državni program za Bosnu i Hercegovinu u okviru IPA 2010. 

92,288,099

18,027,493

20%

2010

Državni program za Bosnu i Hercegovinu u okviru IPA 2010.  – Dio II

6,000,000

0%

 

IPA UKUPNO za Komponentu I:

 295,279,276

165,695,785

56%

Planirano je ugovaranje neupotrebljenih sredstava za 2008.-2010. godinu u skladu sa rokovima predvidenim za taj konkretni program. 

Pregled sredstava koja je Delegacija EU ugovorila završno sa novembrom 2011. godine za Komponentu II: Prekogranicna saradnja:

Godina programa

Program

Dodijeljeno (dostupno)

Ugovoreno (upotrebljeno)

% ugovorenosti/ raspodjele

2007

Program prekogranicne saradnje izmedu Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2007.

1,000,000

965,252

97%

2007

Program prekogranicne saradnje izmedu Bosne i Hercegovine i Srbije za 2007.

700,000

687,254

98%

2007

Program prekogranicne saradnje izmedu Bosne i Hercegovine i Crne Gore za 2007.

500,000

500,000

100%

2007

Ucešce Bosne i Hercegovine u ERDF transnacionalnom programu evropske teritorijalne saradnje  „Prostor jugoistocne Evrope” u 2007.

453,020

430,513

95%

2008

Program prekogranicne saradnje izmedu Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2008.

1,000,000

731,133

73%

2008

Program prekogranicne saradnje izmedu Bosne i Hercegovine i Srbije za 2008.

700,000

672,732

96%

2008

Program prekogranicne saradnje izmedu Bosne i Hercegovine i Crne Gore za 2008.

500,000

500,000

100%

2008

Ucešce Bosne i Hercegovine u ERDF transnacionalnim programima evropske teritorijalne saradnje  „Prostor jugoistocne Evrope” i “Mediteran” u 2008.

506,080

59,500

12%

2009

Program prekogranicne saradnje izmedu Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2009.

1,000,000

100,000

10%

2009

Program prekogranicne saradnje izmedu Bosne i Hercegovine i Srbije za 2009.

700,000

70,000

10%

2009

Program prekogranicne saradnje izmedu Bosne i Hercegovine i Crne Gore za 2009.

500,000

50,000

10%

2009

Program finansiranja ucešca Bosne i Hercegovine u ERDF-u u 2009.

560,202

–  

0%

2010

Program prekogranicne saradnje izmedu Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2010.

1,000,000

–  

0%

2010

Program prekogranicne saradnje izmedu Bosne i Hercegovine i Srbije za 2010.

700,000

–  

0%

2010

Program prekogranicne saradnje izmedu Bosne i Hercegovine i Crne Gore za 2010.

500,000

 

0%

 

IPA UKUPNO za Komponentu II:

10,319,302

4,766,385

46%

Planirano je ugovaranje neupotrebljenih sredstava za 2008.-2010. godinu u skladu sa rokovima predvidenim za taj konkretni program. 

Dokumenti koji se odnose na IPA-u

Za sve dokumente koji se ticu IPA-e, molimo Vas da posjetite internet stranicu generalne direkcije za proširenje http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/index_en.htm