Uvodi se elektronsko upravljanje podacima u zatvorima u Bosni i Hercegovini

Evropska unija i Vijeće Evrope nastavljaju pružati podršku uvođenju elektronskog sistema prikupljanja, čuvanja i razmjene podataka vezanih za zatvore u Bosni i Hercegovini. Nova kompjuterska oprema koja je donirana kroz zajednički EU/VE program “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022” pružiće veliki podsticaj efikasnom rukovođenju zatvora pomažući rukovodiocima i zatvorskom osoblju u korištenju preciznih i ažuriranih informacija koje su neophodne za svakodnevni rad sa zatvorenicima.

Zvaničnicima Ministarstva pravde uručena je visokokvalitetna kompjuterska oprema koja će se isporučiti zatvorskim ustanovama i data centru Vlade, čime će se omogućiti elektronsko umrežavanje sa drugim agencijama sistema krivičnog pravosuđa.

”Uvođenje informacione tehnologije u Sektor za izvršenje krivičnih sankcija i Federalno ministarstvo pravde je značajan korak naprijed ka provedbi preporuka međunarodnih organizacija i monitoring tijela kako bi se zatvorski sistemi u Bosni i Hercegovini što više približili europskim standardima i suvremenoj penološkoj teoriji i praksi. Elektronička razmjena podataka unutar zatvorskih ustanova i njihova komunikacija sa nadležnim ministarstvima pravde će uvelike olakšati postupanje i evidenciju postupanja sa zatvorenicima i pritvorenicima. Federalno ministarstvo pravde se zahvaljuje projektnim partnerima na donaciji i raduje se nastavku saradnje u implementaciji projekta”, ocijenio je Mato Jozić, federalni ministar pravde.

Nicolas Bizel, šef Sekcije operacija za pravosuđe, unutrašnje poslove i reformu javne uprave u Delegaciji EU u BiH, naglasio je stalnu i višestruku podršku EU unapređenju kapaciteta BiH u oblasti izvršenja krivičnih sankcija.

“Zatvori, kao sastavni dio pravnog sistema svake zemlje, osiguravaju da se počinioci krivičnih djela privedu pravdi i da se prema njima izvrše sankcije. U doba digitalizacije, stvaranje DATA CENTARA koji služe entitetskim ministarstvima pravde i pomoć uspostavljanju elektronske arhive je važan doprinos sveobuhvatnom jačanju vladavine prava u zemlji. Ovo je direktna i konkretna podrška donosiocima odluka u rješavanju krivičnih djela iz oblasti organizovanog i ekonomskog kriminala, korupcije i svih drugih vrsta krivičnih djela,” rekao je Bizel.

Bojana Urumova, šefica Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu naglasila je značaj poštovanja prava osoba lišenih slobode u skladu sa evropskim standardima. ”Drago nam je da smo mogli doprinijeti uvođenju sistema prikupljanja zatvorskih podataka, što je i jedna od preporuka Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) organima vlasti u Bosni i Hercegovini.  Suština naših projekata tehničke saradnje je pomoći zemljama članicama kao što je Bosna i Hercegovina da usklade svoje politike rada i praksu, u ovom slučaju u oblasti unapređenja humanih i socijalno učinkovitih kaznenih sankcija, sa standardima Vijeća Evrope,“ rekla je ona.

Ukupna vrijednost kompjuterske opreme i softverskih licenci koje su kupljene do sada iznosi 175 000 EUR. Dio opreme, vrijednosti oko 60 000 EUR, kupljen je u okviru faze I Horizontal Facility u maju 2019. Početni paket je sadržavao kompjutere za zatvorsko osoblje, printere i skenere.

Svrha ove kompjuterske opreme je omogućavanje elektronske razmjene podataka vezanih za zatvore između osoblja koje je u direktnom kontaktu sa zatvorenicima zaduženim za tretman i sigurnost zatvorenika, ali takođe i između osoblja i zatvorskih rukovodilaca koji nadgledaju rad zatvora. Uvezujući pojedinačne zatvorske ustanove sa višim zvaničnicima u ministarstvima pravde, različiti podnesci između zatvorenika i zatvorskog osoblja će se razmjenjivati na brži i pouzdaniji način.

Paralelno se izrađuju i različiti softverski moduli, a sveobuhvatno softversko rješenje će se koristiti u radu svake od pojedinačnih službi u zatvorima: tretmana, obezbjeđenja, zdravstvene zaštite i administrativne službe.

Ova inicijativa je dio zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku II” i njegovog projekta “Jačanje principa tretmana lica lišenih slobode zasnovanog na evropskim standardima i najboljoj praksi u Bosni i Hercegovini”, koji implementira Vijeće Evrope.

***

Drugu fazu programa “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku” finansiraju Evropska unija i VIjeće Evrope iznosom od 41 milion eura. Implementira se od 2019. do 2022. godine, nastavlja se na rezultate prve faze i dalje će obuhvatati značajne inicijative u Bosni i Hercegovini i u svim korisnicama Zapadnog Balkana uključujući Albaniju, Kosovo*, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Srbiju, kao i Tursku. U Bosni i Hercegovini, pet projekata obuhvata ključne oblasti Horizontal Facility: osiguranje pravde, borba protiv diskriminacije i zaštita prava ranjivih grupa, osiguranje kvalitetnog obrazovanja za sve, kao i slobodu izražavanja medija.