Predstavljeni prvi rezultati PISA istraživanja u BiH

Danas predstavljeni rezultati PISA (eng. Programme for International Student Assessment – Program za međunarodnu procjenu znanja i vještina učenika) predstavljaju važan trenutak za obrazovni sektor Bosne i Hercegovine, koja se pridružila 79 zemalja širom svijeta koje učestvuju u procjeni. Preko 200 škola u BiH učestvovalo je u studiji PISA-e, koju je organizirala Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (APOSO) u saradnji sa UNICEF-om. Evropska unija omogućila je učešće BiH u PISA istraživanju sufinansiranjem pristupnine u iznosu od 194.000 eura.

Ambasador Johann Sattler, šef Delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH, podvukao je da je EU najveći međunarodni donator za razvoj obrazovanja u BiH i naglasio posvećenost EU podršci obrazovnom sektoru u ovoj zemlji koja se nastavlja kroz brojne projekte pomoći EU. „PISA predstavlja resurs zemljama za reformu obrazovnih politika, te se zato nadam da su ovi rezultati zapravo poziv na djelovanje,“ rekao je ambasador Sattler.

Glavni kriterij za uspjeh PISA istraživanja je da pomogne zemljama da izgrade solidan i međunarodno uporediv mjerni sistem za odgovarajuće ishode učenja, te da izgradi kapacitete za korištenje dobivenih podataka za kreiranje i provođenje neophodnih reformi u obrazovnom sektoru.

Rezultati PISA istraživanja ne tiču se samo rangiranja u obrazovanju. Zemlje mogu steći ogromnu ekonomsku korist ako unaprijede kognitivne vještine svog stanovništva. Pretpostavlja se da ne postoji samo jedan set politika koji će odgovarati svakoj zemlji; stoga se za provođenje rezultata u obzir uzimaju lokalne okolnosti.

Generalna direkcija Evropske komisije za obrazovanje i kulturu potpisala je ugovor sa OECD-om za kreiranje politike sa preporukama za svih šest partnera na Zapadnom Balkanu na osnovu PISA istraživanja, koja će biti objavljena u junu 2020, uoči Konferencije ministara obrazovanja Zapadnog Balkana.

Ambasador Sattler naglasio je da obrazovanje ima glavnu ulogu u zemljama u tranziciji jer im pomaže da izgrade demokratsku kulturu i doprinesu razvoju i prosperitetu. Dalje iseljavanje mladih iz zemlje može se usporiti ako učenici dobiju efikasan školski sistem koji je uporediv, priznat i lako prilagodljiv na međunarodnom nivou.

„Želim podstaći vlasti BiH da nastave svoje učešće u međunarodnim procjenama. Vlasti BiH moraju hitno djelovati kako bi obezbijedile učešće zemlje u sljedećem PISA istraživanju 2021. godine,“ podsjetio je ambasador Sattler.

Europa.ba