SVAKO DIJETE, BEZ IZUZETKA, IMA PRAVO NA OBRAZOVANJE

Obrazovanje je osnovno pravo svakog djeteta, pa ipak u Bosni i Hercegovini još uvijek postoje djeca koja su ili izostavljena iz obrazovnog sistema ili napuštaju školu u ranom dobu, te ne završavaju ni osnovno/obavezno obrazovanje.

Obilježavanje 20. novembra, Međunarodnog dana djeteta u Bihaću je bilo posvećeno upravo ovom problemu. U okviru projekta „Osnovno pravo na obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini – Bright4All“ koji finansira Evropska unija u iznosu od 350 000 eura, a provode Save the Children u partnerstvu sa Omladinskim centrom „Vermont“ iz Brčkog i Udruženjem „Žene sa Une“ iz Bihaća, u Osnovnoj školi “Harmani I” u Bihaću razgovaralo se sa učenicama i učenicima, nastavnim osobljem, roditeljima i građanima o razlozima i načinima sprječavanja ranog napuštanja školovanja.

“Dužnost je, kako roditelja, tako i kompletnog društva, da omogući ispunjavanje ovog prava. Završetak osnovnog i srednjeg obrazovanja je od presudne važnosti za budućnost svakog djeteta. U situacijama kada se desi da je dijete djelimično ili u potpunosti isključeno iz obrazovanja, saradnja škole i drugih relevantnih službi, roditelja i lokalne zajednice od ključnog je značaja, ističe direktorica Osnovne škole “Harmani I” Belmana Trivunić i dodaje „Vrlo efikasnim reakcijama naše stručne službe, pedagoga i psihiloga, direktora, suradnjom s Centrom za socijalni rad, i naravno, pozivanjem roditelja na odgovornost, jer su odgovorni za svoju djecu do 18 godina, uspijevali smo da ih vratimo i da ispratimo iz devetog razreda sa uspješno završenom osnovnom školom“.

Napuštanje školovanja je problem kojim se ozbiljno moraju pozabaviti vlasti, obrazovne ustanove, zajednice, roditelji i nevladin sektor. Djeca koja napuste školovanje imaju manje šanse da razviju svoje potencijale i postanu korisni članovi društva, i nalaze se u većem riziku od siromaštva u odrasloj dobi.

„Projekat Bright4All jeste trogodišnji projekat koji finansira Evropska unija, i koji u partnerstvu sa organizacijama Save the Children i Vermont Brčko provode Žene sa Une. Mi smo u prvoj projektnoj godini uradili istraživanje na području Bosne i Hercegovine i na temelju dobivenih rezultata iz tog istraživanja, pilotirali smo set usluga za djecu u riziku od napuštanja obrazovanja,“ kaže Fatima Šušnjar, koordinatorka projekta u Udruženju Žene s Une.

Jedan od ciljeva projekta “Bright4All” je da organizacije civilnog društva ojačaju svoje kapacitete kako bi dugoročno doprinijele procesu povratka djece u obrazovni sistem, kao i prevenciji napuštanja školovanja.

„Kroz razne socijalne servise koje imamo na raspolaganju – od Programa podrške porodici do ostalih – sve ono što je rađeno kroz Projekat smo prenijeli na osoblje koje učestvuje u radu s djecom u Dnevnom centru, da kroz svoj svakodnevni rad obrate posebnu pažnju na prevenciju napuštanja i da pruže svu raspoloživu podršku povratku djece u obrazovanje,“ kazala je Aida Behrem, izvršna direktorica Udruženja Žene s Une.

U okviru projekta u Unsko-sanskom i Tuzlanskom kantonu u FBiH, Prijedoru i Bijeljini u RS te u Brčko distriktu, provedeno je lokalno akciono istraživanje o uzrocima i razmjerama napuštanja školovanja u kojem je učestvovalo 1132 djece iz ovih područja u BiH. Osim na direktne korisnike, projekt umnogome utiče i na same aktere koji u njemu učestvuju, kao i na organizacije civilnog društva u lokalnim zajednicama.