Izjava Evropske komisije i visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku povodom Svjetskog dana djeteta

Evropska komisija i visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, povodom Svjetskog dana djeteta, 20. novembra, ističu:

Ove godine slavimo 30. godišnjicu UN-ove Konvencije o pravima djeteta, kao instrumenta ljudskih prava s najvećom stopom ratifikacije u istoriji, a koji pomaže u transformaciji života djece širom svijeta nabolje.

Na ovaj dan Evropska unija iznova potvrđuje svoju odlučnost da svako dijete uživa puni spektar prava. Djeca moraju moći odrastati u sigurnom i poticajnom okruženju – bez nasilja, eksploatacije, uznemiravanja ili zanemarivanja. U našoj Uniji i u našim vanjskim aktivnostima, bilo u sukobima ili miru, Konvencija je vodeća smjernica za politike, zakonodavstvo i finansijske programe EU-a za prava djece. Sve države članice EU-a su potpisnice Konvencije i zajedno imamo snažne nacionalne i pravne zakonske okvire u službi zaštite djece od zlostavljanja i iskorištavanja. 

Pored svih napora, 25 miliona djece u EU i 19,5% djece u svijetu i dalje živi u siromaštvu. Djeca širom svijeta su žrtve zlostavljanja, iskorištavanja i trgovine ljudima. Djeca pate od problema s mentalnim zdravljem, žrtve su maltretiranja i samoubistava. Pred nama je još dug put prije nego budemo sigurni da će sva djeca bez obzira na mjesto porijekla, socioekonomsko stanje i migracijski status moći u potpunosti uživati ​​u svom djetinjstvu.

Konvencija je također doprinijela promjeni načina na koji svijet gleda na djecu. Od toga da ih se gleda kao na kategoriju koja treba zaštitu, svijet počinje prepoznavati djecu kao nositelje prava, koji mogu igrati aktivnu ulogu u oblikovanju društva. EU je uvjerena da je za osiguranje prava djece bez ikakvih daljih odgađanja potrebno njihovo smisleno učešće. Povodom 30. godišnjice Konvencije, EU i UNICEF su nedavno pokrenuli kampanju putem društvenih medija #TheRealChallenge kako bi se s djecom i mladima govorilo o njihovim pravima na jeziku koji razumiju i putem platforme koju poznaju.

Danas EU ponavlja principe iz Konvencije i daje djeci prioritet koji zaslužuju. Ulaganje u djecu nije samo moralna dužnost, već i temeljno ulaganje u bolju sadašnjost i budućnost svih nas.

 

Opće informacije

Evropska unija podržava države članice EU s konkretnim finansijskim sredstvima za konkretizaciju pravnih okvira prilagođenih djeci koji olakšavaju pristup djece pravosuđu, njihovo adekvatno zastupanje pred sudovima i dužno postupanje prema maloljetnim delinkventima. Sve zemlje članice Evropske unije bile su dužne preuzeti Direktivu o proceduralnim garancijama za djecu koja su osumnjičena ili optužena u krivičnim postupcima do 11. juna 2019. godine.

EU izdvaja sredstva za borbu protiv nasilja nad djecom, uključujući i štetne prakse u okviru programa Prava, jednakost i građanstvo. U 2018. godini više od 15 miliona eura je bilo namijenjeno za finansiranje projekata za sprječavanje i suzbijanje rodno uslovljenog nasilja i nasilja nad djecom u EU-u.

Evropskom strategijom za bolji internet za djecu, EU definira mjere zaštite i osnaživanja djece na mreži te promovira pristup višestrukih aktera kako bi se postiglo sigurnije digitalno okruženje. Okosnica ovih napora su centri za sigurniji internet koje finansira EU, sa portalom Betteinternetforkids.eu kao njegovim centralnim dijelom. Kampanjom #SaferInternet4EU se promovira internetska sigurnost, medijska pismenost i cyber-higijena, a obuhvatila je gotovo 30 miliona građana EU-a.

EU podržava snažnije uključivanje mladih izbjeglica u evropske zajednice. Izazovi i dalje ostaju, a modeli dobrih praksi u zemljama članicama utiru put boljim integracijama. EU također pruža zaštitu djeci na migracijskim rutama: naše inicijative podržavaju sigurne zone, raspoređuju timove za zaštitu djece i poboljšavaju pristup kvalificiranom starateljstvu za djecu bez pratnje. Gotovo jedna od četiri registrirane žrtve trgovine ljudima u EU-u je dijete. Radimo na sprečavanju tih zločina i na osiguravanju potpune odgovornosti počinitelja.

Evropska unija vjeruje da svako dijete ima pravo na zaštitu, prehranu, zdravstvenu zaštitu i obrazovanje. Ove godine EU će izdvojiti rekordnih 10% svog humanitarnog budžeta za obrazovanje u vanrednim situacijama kako bi se pomoglo djeci pogođenoj vanrednim situacijama da ostanu u školi, potaknuo njihov osjećaj normalnosti i pružile perspektive za bolju budućnost. Do sada je u 2019. godini EU namijenila gotovo 64 miliona eura za aktivnosti zaštite djece u humanitarnim kontekstima.

Opredjeljenje EU-a u borbi protiv dječjeg rada konkretizira se kroz ciljano djelovanje u našim trgovinskim angažmanima: integrirani pristup kod pamuka iz zapadne Afrike i ribarstvu u jugoistočnoj Aziji, a koji uključuje i trgovinske partnere i zajednice, pokazuje obećavajuće rezultate.

Već više od 30 godina sarađujemo s agencijama UN-a, državama članicama EU-a, zemljama partnerima, civilnim društvom i regionalnim organizacijama na stvaranju svijeta bez nasilja nad djecom. U okviru EU-UN Spotlight inicijative, na čelu smo globalnih i višeslojnih aktivnosti na podizanju svijesti o svim oblicima nasilja nad ženama i djevojčicama u jugoistočnoj Aziji, Africi, Latinskoj Americi i Tihom okeanu te na Karibima. Podržavamo programe Dječjeg fonda Ujedinjenih naroda (UNICEF) i Populacijskog fonda Ujedinjenih naroda (UNFPA) za rješavanje problema djece, ranog i prisilnog braka i sakaćenja ženskih genitalija (engl. FGM). Do sada su programi uspješno doprinijeli uspostavljanju nacionalnih akcionih planova za okončanje prakse sakaćenja u 12 ciljnih zemalja. Iza svakog vizualnog prikaza dječje pornografije stoji dijete žrtva. Podržavamo inicijative različitih aktera koje imaju za cilj poboljšati učinkovitost borbe protiv ovih zločina, poput WePROTECT Globalne alijanse za okončanje seksualne eksploatacije djece na internetu.

EU projekti u Kambodži, Mjanmaru, Gruziji, Burundiju i Armeniji pomažu djeci bez roditeljskog staranja da odrastu u adekvatnim porodicama ili zajednicama, a naše inicijative u čak 17 zemalja partnera za proširenje i susjedstvo doprinose sprječavanju razdvajanja porodica i jačanju kvalitetne alternativne njege za djecu bez odgovarajuće roditeljske njege.