Zajednička odgovornost u implementaciji Evropske konvencije o ljudskim pravima: upotreba (novih) pravosudnih instrumenata u suočavanju sa izazovima u fokusu konferencije u Sarajevu

Dvodnevna regionalna konferencija na temu osiguranja načela supsidijarnosti Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP) putem osnaživanja pravosuđa da primjenjuje standarde ESLJP-a, održana je 24. i 25. oktobara 2019. godine u Sarajevu i okupila je više od 40 učesnika iz cijele regije.

“Pokrenuli smo novi program koji nije samo za Bosnu i Hercegovinu, već i za zapadni Balkan, a zove se “Inicijativa za pravnu sigurnost na zapadnom Balkanu”. Projekt će trajati tri godine. Vrijednost projekta je 300.000 EUR koje financira Europska unija, a sufinansira i provodi Vijeće Europe, te je komplementaran sa nacionalnim programom za Bosnu i Hercegovinu koji se provodi u saradnji s Kraljevinom Norveškom.” – izjavio je ambasador Drahoslav Štefanek, šef misije Vijeća Evrope u Sarajevu

Dvodnevna konferencija okupila je predstavnike viših sudova iz regije zapadnog Balkana. Učesnici su diskutovali o ulozi nacionalnih sudova u osiguranju integracije Evropske konvencije o ljudskim pravima u nacionalne pravosudne sisteme, te identifikovali instrumente (IT, institucionalnih) neophodne za uspješnu realizaciju ovog procesa.

Ambasador Štefanek je izjavio da nacionalno domaće zakonodavstvo i sudovi ne bi smjeli koristiti Europski sud za ljudska prava kao instancu, već kao pomoćni organ sistema. To se ne odnosi samo na Bosnu i Hercegovinu ili zapadni Balkan, već i na svih 47 država članica Vijeća Evrope.

Gospodin Zdravko Knežević, predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine izrazio je nadu da će Konferencija biti od pomoći sucima i pružiti dodatnu perspektivu domaćoj pravnoj praksi i obvezama državnih tijela u vezi sa njihovim svakodnevnim radom.

Glavne tačke diskusije bile su teme zajedničke odgovornosti, primjenjivih pravosudnih alata o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, identifikacija i klasifikacija ljudskih prava u pravosudnim informatičkim alatima – daljni koraci, uloga odjela sudske prakse u osiguravanju dosljedne sudske primjene ESLJP-a i sudskog dijaloga za provedbu ljudskih prava.

„Tema konferencije je od suštinske važnosti za perspektivu proširenja i budućnosti BiH kao države članice EU, a posebno za ispunjavanje preporuka mišljenja Evropske komisije koje se odnose na pravosuđe, vladavinu zakona i ljudska prava.“ – izjavio je Krassimir Nikolov, šef Sekcije za evropske integracije, politička pitanja, odnose sa javnošću i informacije Delegacije EU u BiH.

Konferenciju je organizovalo Vijeće Evrope i Evropska unija u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem. Organizovana je u sklopu projekta : “Inicijativa za pravnu sigurnost na Zapadnom Balkanu“, vrijednom 300.000 EUR, koji finansira Evropska unija i sufinansira i implementira Vijeće Evrope, kroz program “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku II” te u sklopu saradnje na projektu Inicijativa za pravnu sigurnost i efikasno pravosuđe u Bosni i Hercegovini, vrijednim 500.000 EUR a kojeg finansira Kraljevina Norveška.