Evropska unija i Vijeće Evrope nastavljaju podržavati reforme u oblasti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini

Jačanje mehanizama za zaštitu i promocilju prava nacionalnih manjina, prava LGBTI osoba i borba protiv govora mržnje se nalaze među važnim temama na kojima će Evropska unija i Vijeće Evrope u Bosni i Hercegovini u naredne tri godine raditi i podržavati.  Ovo je najavljeno tokom uvodnog sastanka projekta “Promocija rezličitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovni” koji se održao danas u zgradi Parlamentarne skupštine BiH.

Predstavnici/e relevantnih ministarstava na državnom, entitetskom, kantonalnom nivou, kao i iz Brčko Distrikta, zajedno sa predstavnicima/ama organizacija civilnog društva,  savjetodavnim tijelima  nacionalnih manjina, međunarodnim organizacijama i ostalim relevantim predstavicima/ama vlasti, su se okupili kako bi saznali više o novoj inicijativi koja za cilj ima promociju anti-diskriminacije i zaštitu prava osjetljivih grupa.

Ambasador Drahoslav Štefánek,  Šef ureda Vijeća Evrope u Sarajevu, naglasio je da je zaštita nacionalnih manjina, borba protiv diskriminacije LGBTI osoba i govora mržnje, visoko na dnevnom redu Vijeća Evrope, kao neizostavni dio sistema zaštite i promocije ljudskih prava. „Evropska Unija i Vijeće Evrope će zajedno, sa svojim partnerima iz relevantinh institucija, raditi na ovim pitanjima u okviru novog projekta koji nas je danas ovdje sve okupio“, rekao je ambasador Štefánek.

Krassimir Nikolov, šef sekcije “Evropske integracije, politički, mediji i informacije” je rekao: “Borba protiv diskriminacije i promocija inkluzije i integracija su među najvažnijim prioritetima EU, kako  za zemlje iz regiona tako i šire. Vjerujemo da će ovaj projekat pomoći BIH da poboljša funkcionisanje svih mehanizama za zaštitu diskriminacije i njihov pristup ranjivim grupama, u skladu sa evropskim standardima i najboljom praksom “.

„Implementacija Projekta počinje u godini kada obilježavamo desetogodišnjicu usvajanja Zakona o zabrani diskriminacije Bosne i Hercegovine što predstavlja svojevrstan izazov za sagledavanje dostignutog u primjeni navedenog zakona. Praksa, a posebno žalbe koje zaprimaju Ombudsmeni, pokazuje visok stepen slabosti i nedoumica vezanih za primjenu Zakona, posebno u slučajevima indirektne diskriminacije, naročito ukoliko se radi o ostvarivanju prava osoba koje pripadaju manjinskim grupama, te u slučajevima govora mržnje kada se sloboda izražavanja koristi kao opravdanje za verbalno povređivanje, istakla je Jasminka Džumhur, Obudsmenka za ljudska parava u Bosni i Hercegovini.

Pomoćnica ministrice za ljudska prava i izbjeglice u Bosni i Hercegovni, Saliha Đuderija, istakla je da ovaj projekat predstavlja dobar mehanizam koji nudi i razmjenu iskustava u regionu ali je posebno značajan zbog podrške koja se pruža Bosni i Hercegovni u smislu prilagođavanja evropskim standardima kada su u pitanju ljudska prava ranjivih grupa. Projekat također omogućava nadležnim institucijama na svim nivoima da se upoznaju sa pravnom stečevinom EU, standardima Vijeća Evrope i unaprijede zakone, politike, te sticanje znanja i iskustava o tome kako da dalje upravljaju procesom integracije u oblasti poboljšanja zaštite ljudskih prava ranjivih grupa u državi.

Projekat “Promocija različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovni” u vrijednosti od 650.000 eura, je finansiran od strane Evropske unije i Vijeća Evrope, a implementira se od strane Vijeća Evrope. Projekat je dio Zajedničke inicijative “Horizontal Facility za zapadni Balkan i Turksu” sa ukupnim budžetom od 41 milona eura.

Ovaj projekat se nadovezuje na projekat o jačanju zaštite nacionalnih manjina – Horizontal Facility I, a pritom uvodi dvije nove komponenete: prevencija i borba protiv diskriminacije na osnovu seksualne orjentacije i rodnog identiteta i borba protiv govora mržnje.

 

***

Dodatne informacije o programu „Horizontal Facility za zapadni Balkan i Tursku II”

“Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022” je zajednička inicijativa Evropske unije i Vijeća Evrope koja omogućava svojim korisnicima ispunjavanje reformskih agendi na polju ljudskih prava, vladavine prava i demokratije u skladu sa evropskim standardima, uključujući, gdje je to moguće, i u okviru procesa proširenja EU. Ovaj trogodišnji program vrijedan 41 milion eura pokriva projekte u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, Turskoj i Kosovu*  koje implementira Vijeće Evrope od maja 2019.godine.

Za više informacija, posjetite službeni Horizontal Facility II website http://horizontal-facility-eu.coe.int