Za BiH bez mina, barijera i žrtava do 2025. godine

Više od 2100 građana u 11 lokalnih zajednica širom Bosne i Hercegovine posjetilo je u ovoj godini izložbu radova žrtava mina i umjetnika sa invaliditetom. Ova umjetnička djela nastala su na likovnoj koloniji organizovanoj u Banja Luci prošle godine, uz podršku Evropske unije.

U 2014. godini Maputo Akcioni plan je postavio put ka „svijetu bez mina do 2025. godine” i pozvao države potpisnice Sporazuma o zabrani  mina da demonstriraju svoju opredijeljenost za potpuno, ravnopravno i učinkovito učešće žrtava mina u društvu. Evropska unija je podžala ovu inicijativu u projektu “Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH”. World Vision i Organizacija amputiraca UDAS, implementatori projekta, na različite načine promoviraju učešće preživjelih tokom trajanja projekta.

Preživjeli od mina i umjetnici sa invaliditetom, kao učesnici Likovne kolonije „Govorimo o sposobnostima!” u Banja Luci u avgustu 2018. godine,  pokazali su interesovanje da daju svoj doprinos i raspravljaju na koji način podići svijest javnosti o pitanjima uticaja mina, invalidnosti i izazova s kojim se suočavaju preživjeli i osobe sa invaliditetom u svakodnevnom životu.

Izložba je putovala u 11 projektnih opština gdje su autori radova, preživjeli od mina  i drugi građani imali priliku razgovarati i sa predstavnicima lokalnih vlasti o potrebi uklanjanja barijera i stvaranja inkluzivnog socijalnog i ekonomskog okruženja u kojem su žrtve mina osnažene da realiziraju svoja prava kao i svi drugi u zajednici.

Iako neke opštine nisu posjedovale namjenske prostore za umjetničke izložbe, pronađena su rješenja i djela su prikazana u javnim prostorijama poput doma zdravlja ili opštinske uprave.

Kroz putujuću izložbu umjetničkih radova preživjelih i umjetnika sa invaliditetom u minama ugroženim općinama, projekat je istaknuo nezamjenjivu vrijednost umjetnosti u razbijanju društvenih barijera i premošćivanju društveno konstruiranih razlika.

Koristeći umjetnost, projekat je doprinio promociji ambicioznog cilja „BiH bez mina, barijera i žrtava do 2025. godine“ kao i povećanju participacije i integracije preživjelih od mina u zajednici i društvu.