Izjava visoke predstavnice EU Federice Mogherini i specijalne predstavnice UN-a za seksualno nasilje u sukobu Pramile Patten povodom Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u sukobu

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u sukobu, Evropska unija i Ujedinjene nacije su zajednički pozvale međunarodnu zajednicu da ubrza svoje napore na eliminaciji svih oblika seksualnog nasilja, uključujući i njegovu upotrebu kao strategije i taktike rata i terora.

Seksualno nasilje u sukobu predstavlja teško kršenje ljudskih prava sa dalekosežnim fizičkim, psihološkim i društvenim posljedicama, koje koče ekonomski razvoj, društvenu koheziju i održivi mir i sigurnost. Iako su žene i djevojčice prve na udaru u nesrazmjerno većem broju i u ratu i u miru, muškarci i dječaci nisu izuzeti.

Seksualno nasilje je zločin koji se može spriječiti i nije neminovan. Zbog toga su Ujedinjene nacije i Evropska unija posvećene daljem jačanju svog rada na prevenciji, zaštiti i krivičnom gonjenju, kao i na pružanju holističke podrške preživjelim da ponovno izgrade svoje živote i sredstva za život u okrilju svojih porodica i zajednica.

U tom cilju, Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija poziva na primjenu pristupa fokusiranog na preživjele, kao temelja prevencije i odgovora na seksualno nasilje u kontekstu sukoba, kako bi se pogođeni pojedinci učinili otpornijim, te minimizirao rizik od društvene isključenosti, stigme i odmazde. Stoga je od ključnog značaja osigurati pristup sveobuhvatnim kvalitetnim uslugama, uključujući medicinsku njegu, seksualnu i reproduktivnu zdravstvenu zaštitu, psihosocijalnu podršku, pravno savjetovanje i pomoć žrtvama u vidu sredstava za život.

EU i UN su sarađivali na konkretnim projektima, kao što je inicijativa u Demokratskoj Republici Kongo, koja je podržala osnivanje grupa za podršku tužilaštvima kao vid pomoći vojnim vlastima da počinitelje teških krivičnih djela, uključujući djela seksualnog nasilja, dovedu pred lice pravde. Ovaj projekat je pomogao da se identifikuju i procesuiraju počinioci iz nacionalnih snaga sigurnosti i naoružanih grupa koje bi inače nastavile da djeluju nekažnjeno.

Na kraju, naše aktivnosti mogu nešto trajno promijeniti samo ako su praćene promjenom društvenih stavova, što se može postići kroz podizanje svijesti i davanjem većeg prostora žrtvama i osiguranje učešća žena u procesima donošenja odluka i mirovnim procesima. Države, međunarodne i regionalne organizacije, privatni sektor i civilno društvo imaju svoje uloge u suprotstavljanju štetnim rodnim normama i sprečavanju seksualnog nasilja.

Danas se obavezujemo da ćemo nastaviti raditi zajedno kako bismo okončali nekažnjivost počinilaca seksualnog nasilja u sukobu i osigurali pristup pravdi, zaštitu i usluge za preživjele žrtve. Njihovi glasovi, prava i potrebe nam moraju biti vodilja u našem odgovoru u cilju stvaranja pravednijih i mirnijih društava.