Jednaka prava za svu djecu u Bosni i Hercegovini

„Zaštita i promocija prava djece je jedan od glavnih ciljeva Evropske unije. Sveukupni cilj naše podrške jeste da osiguramo da  sva djeca, a naročito djeca bez roditeljskog staranja, djeca razdvojena od porodica i djeca s poteškoćama u razvoju imaju jednaka prava i da su zaštićena kao i sva druga djeca u Bosni i Hercegovini,“ istakao je Khaldoun Sinno, zamjenik šefa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini danas, tokom završne konferencije projekta „Podrška transformaciji socijalnih institucija“ koji Evropska unija finansira sa 1 million eura.

Tokom konferencije predstavljeni su nalazi i preporuke evaluacije programa, te su posebno istaknute reforme koje su ključne za transformaciju institucija i širi proces reforme  sistema za brigu o djeci. „Posljednje dvije decenije, UNICEF je u saradnji sa Evropskom unijom i drugim partnerima radio sa predstavnicima vlasti i civilnim društvom kako bi se unaprijedio proces deinstitucionalizacije djece i ojačali kapaciteti za zbrinjavanje porodica. Potrebno je usvojiti veoma kompleksne reforme koje će direktno doprinijeti unapređenju brige o djeci,“ rekla je Afshan Khan, regionalna direktorica UNICEF Regionalnog ureda za Evropu i Centralnu Aziju.

U fokusu izlaganja panelista bili su rezutati programa postignuti u okviru nadležnih ministarstava na entitetskim i državnom nivou vlasti, te je istaknuta potrebna za dodatnom podrškom ključnih nosilaca interesa  i medija, kako bi se zagarantovala prava djece u skladu s međunarodnim poveljama o zaštiti prava djece i strateškim okvirima Bosne i Hercegovine.

„Bitno je da nastavimo raditi zajedno kako bismo unaprijedili ove procese. Trebamo zaštiti prava najranjivije djece i ojačati zajednice, kako bi svako dijete imalo zagarantovano pravo na porodicu,“ istakla je Biljana Čamur-Veselinović, generalni sekretar Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Evropska unija podržava institucije na svim nivoima vlasti kako bi se ojačali kapaciteti, omogućile neophodne usluge i sprovele ključne aktivnosti u pogledu zaštite prava djece. Potrebno je osigurati visoki nivo posvećenosti svih uključenih u ovaj proces kako bi se osigurala uspješna provedba i osiguralo da djeca s poteškoćama ostvare svoj puni potencijal, složili su se učesnici konferencije.