Promovisanje potpune i efikasne jednakosti pripadnika nacionalnih manjina u BiH

Bosna i Hercegovina je predana promociji potpune i efikasne jednakosti pripadnicima manjina u svim sferama ekonomskog, socijalnog, političkog i kulturnog života. Ovo je nešto što je ratificirano kroz Okvirnu konvenciju o zaštiti nacionalnih manjina – Framework Convention for the Protection of National Minorities (FCNM) i usmjereno je ka ohrabrivanju nacionalnih manjina da izraze, sačuvaju i razviju svoju kulturu i identitet. Aplikacija ove Konvencije u BiH bila je tema Konferencije koja je održana 12. aprila u Neumu.

Konferencija je okupila oko 50 učesnika, predstavnika kompetentnih institucija i drugih relevantnih predstavnika koji su uključeni u izvještavanje prema posmatračkim tijelima Okvirne konvencije.

Izvršni sekretar i šef divizije Okvirne konvencije o zaštiti nacionalnih manjina, iz Vijeća Europe, Marco Leidekker, izjavio je: “Okvirna konvencija je jedini zakonski obavezujući multilateralni instrument posvećen nacionalnim manjinama i mi insistiramo na tome da se isti ispravno implementira u BiH”.

Besarion Bokhasvili, predsjednik Savjetodavnog komiteta Okvirne konvencije o zaštiti nacionalnih manjina, rekao je da su članovi Komiteta svjesni trenutnih zakonskih regulativa kojima se određuje da su predavanja na jezicima nacionalnih manjina zasnovana na uslovu da 33 % populacije treba pripadati nacionalnim manjinama da bi se takva predavanja održavala te da numerički prag ne treba biti prepreka korištenju jezika nacionalnih manjina.

Gianluca Vannini, šef Sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju Delegacije Evropske unije u BiH, naglasio je da ne-diskriminacija i socijalna integracija manjina spada u srž vrijednosti Europske unije. Određeni napredak jeste ostvaren na polju ljudskih prava i prava manjina, ali nacionalne manjine i dalje imaju nisko učešće u političkom životu, javnim debatama i u medijima, zaključio je Vannini.

Saliha Đuderija, pomoćnica ministra iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, prezentovala je BiH legislativu kada su u pitanju nacionalne manjine i istakla da inkluzija znači zajedno sa ostalima, ne odvojeno od ostalih, a u BiH se i dalje prave razlike između nacionalnih manjina i ostatka populacije.

Konferencija je organizovana u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice, u sklopu projekta “Jačanje zaštite nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini” koji finansiraju Evropska unija i Vijeće Evrope. Projekat je dio zajedničkog programskog okvira “Horizontal Facility za zapadni Balkan i Tursku” a implementira ga Vijeće Europe.