Za djelotvoran i kredibilan sistem vladavine prava u BiH

Vladavina prava je ključna u procesu proširenja i u središtu je tekuće pripreme Mišljenja Evropske komisije po zahtjevu BiH za članstvo u EU. U tom kontekstu, Evropska komisija danas pokreće novu inicijativu za praćenje cijelog sistema vladavine prava u Bosni i Hercegovini, od agencija za provedbu zakona do sudova.

Inicijativa će se fokusirati na praćenje i procjenu djelotvornog provođenja reformi u oblasti vladavine prava i jačanje odgovornosti u lancu vladavine prava u BiH, uz puno poštivanje nezavisnosti pravosuđa.  

Inicijativa počinje u aprilu i trajaće do kraja novembra 2019. godine. G. Reinhard Priebe, bivši direktor u Evropskoj komisiji i iskusni ekspert u oblasti vladavine prava će predvoditi ovu Inicijativu i dati Komisiji, vlastima u BiH i javnosti svoje mišljenje i preporuke u vezi vladavine prava u BiH. G. Priebe ove sedmice boravi u BiH radi prikupljanja činjenica, te će se susresti sa relevantnim predstavnicima vlasti i pravosudnih institucija, uključujući i agencije za provođenje zakona na državnom, entitetskom i nivou Kantona Sarajevo. Takođe će se susresti sa predstavnicima zemalja članica EU i međunarodne zajednice, kao i predstavnicima civilnog društva. Uz učešće više eksperata, uslijediće aktivnosti usmjerene na praćenje suđenja, provođenje ranijih preporuka EU u vezi borbe protiv teških oblika kriminala i nove misije stručne analize (eng. peer review) sa agencijama za provođenje zakona.

Inicijativa za vladavinu prava će završiti sveobuhvatnom „Konvencijom o vladavini prava“, koja je planirana da na jesen okupi institucije sa svih nivoa vlasti, civilno društvo i akademsku zajednicu iz svih dijelova zemlje. Nakon toga će Priebeov izvještaj i preporuke biti predstavljene i biće predmet diskusije na sastanku Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju krajem 2019. godine.