EU podržava preduzeća da postanu otpornija na poplave

Da li je preduzeće definisalo plan evakuacije radnika u slučaju poplave i ko je zadužen da ga inicira? Da li su uspostavljene procedure za isključivanje i izmještanje opreme, proizvoda i repromaterijala? Na koji način se objekti mogu zaštititi od vode? Ova i brojna druga pitanja preduzeća su analizirala u okviru aktivnosti izrade planova za otpornost na poplave koja se sprovodi uz finansijsku pomoć Evropske unije i Vlade Njemačke.

Trideset jedno bosansko-hercegovačko preduzeće trenutno radi na izradi akcionih planova kojim će definisati mjere prevencije kao i procedure za vrijeme i nakon poplava u svojim preduzećima. Ovi akcioni planovi će im pomoći da odrede korake koje trebaju poduzeti u slučaju da se ustanovi opasnost od poplava.

Preduzeća će također pripremiti komunikacijske planove i osposobiti radnike u oblasti zaštite od poplava kako bi se povećala njihova spremnost za ovu opasnost i time povećale šanse za zaštitu ljudskih života, infrastrukture i opreme. Ova aktivnost nije usmjerena samo na preduzeća pogođena poplavama u 2014. godini, već i na preduzeća koja se nalaze u područjima izloženim riziku od poplava i žele djelovati preventivno.

„Učinak poplava se posebno negativno odrazio na mala i srednja preduzeća, dijelom i zbog nepostojanja internih mehanizama za upravljanje rizikom“, ističe menadžerica EU ProLocal programa Karin Hoerhan i dodaje „Do sada je kroz EU ProLocal dodijeljeno 3 miliona eura bespovratnih sredstava preduzećima uz pomoć kojih su, između ostalog, nabavili i novu opremu. Stoga, ova aktivnost predstavlja i podršku za održanje ostvarenog napretka“.

Cromex“ iz Prijedora je na ovu aktivnost motivisalo iskustvo iz 2014., kada su pretrpjeli manje štete uslijed poplavnog vala. Oporavili su se, modernizirali opremu i unaprijedili poslovanje čiji kontinuitet žele održati u slučaju novih nepogoda. „Naš akcioni plan je iskaz odlučnosti da naredni put pružimo efikasniji odgovor na poplave i predstavlja kombinaciju lekcija naučenih iz vlastitog, nemilog iskustva i stručne pomoći eksperata“, kaže direktor Enes Pehlić.

Osim ljudi, objekata i opreme, vlasnik preduzeća „Jelena“ iz Kozarske Dubice Marko Vlajsević posebnu pažnju je posvetio izradi akcionog plana za zaštitu nasada žitarica, koji su najizloženiji riziku od plavljenja. „Uvjereni smo u značaj dobro pripremljenog akcionog plana, jer njegovom dosljednom sprovedbom sigurno možemo prevenirati sve što je u našoj moći. Radnici su upućeni u detalje, i svako je upoznat sa svojim zadatkom u slučaju poplava”, objašnjava Vlajsević.

EU ProLocal je razvio Vodič za prevenciju i bolji odgovor na poplave za mala i srednja preduzeća u BiH, koji pruža pregled praktičnih mjera kako spriječiti ili ublažiti štetu, kao i set naljepnica za označavanje opreme s uputama o najbitnijim aktivnostima koje treba poduzeti u slučaju poplava. Vodič je dostupan na http://eu-prolocal.ba/odrzivi-oporavak/ .

EU ProLocal finansira Evropska unija sa 9 miliona eura i Vlada Republike Njemačke sa dodatna 4 miliona eura. Program implementira GIZ BiH.