Izjava Evropske komisije i visoke predstavnice o Međunarodnom danu migranata

Povodom 18. decembra, Međunarodnog dana migranata, Evropska komisija i visoka predstavnica su dali sljedeću izjavu: 

“Historija ljudske vrste je historija migracija. Hiljadama godina su ljudi selili s jednog na drugo mjesto, iz raznih razloga. I dan danas to rade. Danas imamo 258 miliona međunarodnih migranata širom svijeta.

Na Međunarodni dan migranata, Evropska unija ponovo potvrđuje svoju trajnu posvećenost zaštiti ljudskih prava migranata, sprečavanju opasnih nezakonitih putovanja i osiguravanju prilika za zakonite i sigurne načine migracije.

S tim ciljem, sarađujemo sa svim našim partnerima širom svijeta – zemljama porijekla, tranzitnim zemljama, zemljama odredišta i međunarodnim organizacijama.  Migracije zahtijevaju globalna savezništva koja usko sarađuju. Jer, nijedna zemlja ne može riješiti pitanje migracija sama – ni Evropa, ni niko drugi. Ovo je ključna poruka iz Globalnog sporazuma za sigurne, uređene i zakonite migracije, koji predstavlja globalni okvir za bolje upravljanje migracijama. Samo zajedno, u duhu podijeljene odgovornosti, možemo migracije pretvoriti iz zajedničkog izazova u zajedničku priliku.

Sveobuhvatni pristup Evropske unije o pitanjima migracija se zasniva na istom temelju: rješavanje pokretača nezakonitih migracija, borba protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima, pružanje adekvatne zaštite ranjivim kategorijama, bolje upravljanje vanjskim evropskim granicama, ali istovremeno i otvaranje zakonitih migracijskih kanala. Za dobrobit svih nas.”

Dodatne informacije

Uz Evropsku agendu o migracijama, Evropska komisija je 13.05.2015. predložila dalekosežnu strategiju kako bi Evropska unija imala instrumente da bolje upravlja migracijama u svim njenim aspektima, počevši od neposrednih izazova, preko srednjoročnih, pa sve do dugoročnih.

Sveobuhvatan pristup Evropske unije se odnosi na sve elemente: bolja saradnja sa partnerskim zemljama, bolja zaštita vanjskih granica i efikasniji instrumenti za upravljanje migracijama unutar Evropske unije.

Evropska unija je na svojoj teritoriji uspostavila efikasne instrumente za upravljanje migracijama. Puno truda je uloženo u reformu pravila za traženje i dobijanje azila u EU-u, gdje je 5 od početnih 7 prijedloga Komisije spremno za usvajanje. U cilju boljeg upravljanja granicama, Komisija je nedavno predložila jačanje evropskih granica i obalne straže.

Fond za azil, migracije i integracije Evropske unije pomaže državama članicama da poboljšaju integraciju na tržištu rada i uključivanje migranata u društvo.  Projekti pod okriljem programa Prava, jednakost i državljanstvo stavljaju poseban fokus na zaštitu i podršku žrtava iz ranjivih kategorija, uključujući žene i djecu migrante. Uz prijedlog sljedećeg dugoročnog budžeta Evropske unije, Komisija je u razna područja politika kao jedan od glavnih prioriteta stavila efikasno upravljanje migracijama.

Integrisani pristup „cijele rute“ je doveo do toga da su Evropska unija i zemlje članice postigle velike rezultate u vanjskoj dimenziji ovog pristupa.

Operacije Evropske unije, aktivne na Sredozemlju, su doprinijele spašavanju preko  690.000 života na moru. Evropska unija i dalje jača saradnju sa zemljama porijekla, tranzitnim zemljama, zemljama odredišta i međunarodnim organizacijama kako bi pomogla migrantima i izbjeglicama, osigurala poštivanje njihovih ljudskih prava, unaprijedila njihove uslove života, ali i borila se protiv krijumčara i trgovaca ljudima. U isto vrijeme, radi se na osiguranju zakonitih načina migracije sa više od 44.000 lokacija za preseljenje ponuđenih u posljednje tri godine i očekuje se više od 50.000 njih do jeseni 2019., a u toku je i rasprava o poboljšanoj Plavoj karti za visoko kvalifikovane radnike, državljane trećih zemalja, te priprema pilot projekta za radne migracije.

Trilateralna saradnja između Afričke unije, Evropske unije i Ujedinjenih nacija je u posljednje dvije godine pomogla da se preko  39.000 ljudi dobrovoljno vrate iz Libije u svoje zemlje porijekla. Zajednička inicijativa EU-IOM-a za zaštitu migranata i povratak je do sada pomogla u danim nakon dolaska i u reintegraciji za preko 55.000 ljudi.

Kako bi riješila glavne uzroke i pružila socio-ekonomske prilike za migrante u zemljama porijekla i tranzitnim zemljama, Trust fond Evropske unije je mobilizirao preko 4 milijarde eura za bitne inicijative na terenu.

Za više informacija, posjetite

Q&A – The Global Compact on Migration

Managing migration: Commission calls time on asylum reform stalling

Factsheet – Central Mediterranean Route

Factsheet – Western Mediterranean Route