Zajednička izjava za medije nakon trećeg sastanka Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između BiH i EU

Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Europske unije (EU) održalo je treći sastanak dana 13. jula 2018. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje pozdravilo je europsku perspektivu Bosne i Hercegovine kao cjelovite, jedinstvene i suverene zemlje. Pozdravilo je i finalizaciju prvog seta odgovora na upitnik Komisije po zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU korištenjem mehanizma koordinacije u pitanjima koja se tiču EU-a.

Zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo u EU iz februara 2016. godine predstavlja strateško opredjeljenje za napredak na europskom putu. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje pozdravilo je usvajanje reformi usmjerenih ka EU u Bosni i Hercegovini, poput cjelodržavnih strategija zaštite okoliša i ruralnog razvoja ili akciza, kao garanta fiskalnog prostora za druge odluke o ulaganjima. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje potiče Bosnu i Hercegovinu da hitno pretoči svoje opredjeljenje u sveobuhvatne reformske rezultate na terenu.

Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje je primilo k znanju objavu Centralne izborne komisije o raspisivanju Općih izbora zakazanih za 7. oktobar 2018. godine i pozvalo na usmjeravanje na konkretne potrebe građana Bosne i Hercegovine i budućnost zemlje u predizbornoj kampanji. U tom kontekstu, Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje ohrabrilo je sve političke lidere i stranke u Bosni i Hercegovini da postignu kompromis i pronađu rješenje u zemlji kojom se provodi odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u smislu popune Doma naroda Federacije BiH s ciljem osiguranja nesmetane provedbe izbornih rezultata u oktobru 2018. godine.

Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje ponovilo je potrebu da Bosna i Hercegovina usvoji novi cjelodržavni strateški okvir za reformu javne uprave, kao i cjelodržavnu strategiju upravljanja javnim finansijama, između ostalog, kao jedan od preduslova za pristup budžetskoj podršci EU-a u bilo kojem sektoru.

Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje pozdravilo je usvajanje detaljnog akcionog plana od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) u novembru 2017. godine za provedbu preporuka Europske komisije po pitanjima iz nadležnosti VSTV-a. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje napomenulo je kako korupcija u mnogim oblastima i dalje predstavlja ozbiljnu prepreku socioekonomskom razvoju zemlje. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje naglasilo je važnost odlučnog rješavanja ovog pitanja i intenziviranja nastojanja na postizanju većeg broja konačnih presuda, uključujući predmete po krivičnim djelima iz organiziranog kriminala, s posebnim naglaskom na pranje novca.

Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje također pozitivno ocjenjuje i usvajanje nove strategije za suzbijanje organiziranog kriminala i provedbu Akcionog plana za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma. U tom kontekstu, Vijeće za stabilizaciju i pridržavanje pozdravilo je odluku FATF-a za skidanje Bosne i Hercegovine s liste onih praćenja procesa usklađivanja u postojećim naporima na suzbijanju pranja novca i finansiranja terorizma. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje pozvalo je nadležna tijela da bez odlaganja izvrše izmjene i dopune Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine u dijelu posebnih istražnih mjera u skladu s međunarodnim standardima.

Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje pozdravilo je inicijativu Bosne i Hercegovine u borbi protiv terorizma. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje poziva domaće vlasti da poduzmu dalje korake na sprječavanju i borbi protiv radikalizacije i finansiranja terorizma.

Po pitanju migracija, Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje ponovilo je važnost snažnije saradnje s EU-om i susjednim zemljama po pitanjima upravljanja granicama i unaprjeđenja saradnje između relevantnih sigurnosnih agencija u Bosni i Hercegovini. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje pozdravilo je početak pregovora o Sporazumu o statusu s Europskom agencijom za graničnu i obalnu stražu (EBCGA). Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje također je pozdravilo osiguranje hitnih sredstava Europske unije i dodatnih mjera u pripremi.

Što se tiče zajedničke vanjske i sigurnosne politike (CFSP), Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje pozvalo je na veći stepen usklađivanja s deklaracijama EU-a i odlukama Vijeća EU-a.

Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje pozdravilo je napore Bosne i Hercegovine na aktivnom angažmanu i operacijama EU-a kod upravljanja krizama. Premda nedavne nabavke oružja i dalje ostaju predmet zabrinutosti, Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje pozdravilo je saradnju svih agencija za provedbu zakona u dostavljanju informacija EUFOR-u o posjedovanju oružja i municije.

Sastankom je predsjedavao dr. Denis ZVIZDIĆ, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, u pratnji zamjenika predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministra finansija i trezora g. Vjekoslava BEVANDE i ministra vanjskih poslova g. Igora CRNADKA. Delegaciju Europske unije predvodila je gđa. Federica MOGHERINI, visoka predstavnica EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Europske komisije, u pratnji g. Johannes HAHNA, komesara za europsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju.