EU pomaže BiH u uspostavljanju sistema upravljanja nusproizvodima i otpadom životinjskog porijekla na svim nivoima vlasti

“Bosna i Hercegovina je spremna preduzeti konkretne korake u uspostavljanju efikasnog sistema upravljanja nusproizvodima i otpadom životinjskog porijekla, kako bi se postigao viši nivo zaštite zdravlja ljudi i životinja, kao i životne sredine”, zaključeno je juče na konferenciji u Sarajevu. Konferencija je organizovana u okviru projekta Evropske unije, kako bi pomogla BiH u daljem unapređenju, prevenciji i kontroli zaraznih bolesti životinja kroz uspostavljanje harmonizovanog pristupa u upravljanju nusproizvodima i otpadom životinjskog porijekla u BiH.

Šef kooperacija Delegacije Evropske unije u BiH Melvin Asin, naglasio je prednosti rezultata projekta u smanjenju rizika za zdravlje ljudi i životinja, zaštitu životne sredine, ali i povećanje ekonomskog potencijala BiH. On je rekao da će Evropska unija nastaviti da podržava BiH u veterinarskom sektoru. “Projekat je izradio strategiju za upravljanje životinjskim otpadom i nusproizvodima. Primjenom ove strategije BiH će se približiti ispunjenju zahtjeva Evropske unije vezano za izvoz mesa, mesnih prerađevina i živih životinja u EU. Takođe se omogućava prerada nusproizvoda životinjskog porijekla u sirovine koje se mogu ponovo koristiti u različitim industrijama. Sistem koji je uspostavljen, doprinijeće smanjenju troškova proizvodnje i povećanju konkurentnosti proizvoda BiH na drugim tržištima, rekao je Asin.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović, pozdravio je saradnju između nadležnih institucija, privatnog sektora i projektnog tima u izradi više značajnih dokumenata, a prije svega Strategije upravljanja životinjskim proizvodima i Studije izvodljivosti. “Značajni rezultati su postignuti u podizanju svijesti i jačanju administrativnih kapaciteta, koji su neophodni ako želimo ostvariti vidljive rezultate u ovoj zahtevnoj oblasti, kao i zaštiti javnog zdravlja”, rekao je ministar Šarović.

Izradom Strategije za BiH kroz sveobuhvatne aktivnosti i putem plana primjene kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih mjera, projekat je uspostavio strateški okvir za rješavanje upravljanja nusproizvodima životinjskog porijekla i životinjskog otpada u BiH u skladu sa zahtjevima Evropske unije. U okviru projekta izrađena je i Studija izvodljivosti sa detaljnim procjenama količine nusproizvoda, najprihvatljivijih tehnologija i predloženih lokacija za izgradnju postrojenja za preradu. Projekat je razvio sistem za prikupljanje i transport otpada i predložio finansijski plan za uspostavljanje i održavanje sistema upravljanja nusproizvodima i životinjskim otpadom u BiH.

Direktor Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, dr Ljubomir Kalaba, naglasio je značaj pravilnog i sigurnog upravljanja nusproizvodima životinjskog porijekla i istakao da nekontrolisano odlaganje životinjskih leševa i drugih životinjskih nusproizvoda omogućava cirkulaciju uzročnih sredstava zaraznih bolesti, kao i sva potencijalno opasna sredstva koja se javljaju nekontrolisanim razlaganjem organskog otpada. “Ova strategija će pomoći BiH u efikasnom upravljanju nusproizvodima životinjskog porijekla i životinjskim otpadom, kako bi se smanjili rizici po zdravlje životinja i ljudi,” rekao je Kalaba.

Projekat “Tehnička pomoć u oblasti upravljanja nusproizvodima životinjskog porijekla i životinjskim otpadom u Bosni i Hercegovini” finansirala je Evropska unija u iznosu od 1.673.000 eura. Projekat je osmišljen da pruži podršku nadležnim institucijama u BiH u oblasti veterinarstva i zaštite životne sredine u uspostavljanju sistema upravljanja nusproizvodima životinjskog porijekla i životinjskim otpadom u skladu sa standardima EU, kako bi se smanjili rizici za zdravlje ljudi i životinja kao i zaštita životne sredine, a s ciljem povećanja ekonomskog potencijala BiH.