Inicijativa za lokalne vlasti predstavila izvještaj o konsultacijama obavljenim širom BiH

Lokalne zajednice su ključne za proces integracija u EU – zbog toga su specijalni predstavnik EU i šef Delegacije Wigemark i ambasadori država članica EU sudjelovali u debatama s građanima u 15 lokalnih zajednica proteklih mjeseci.

Učešće građana u vlasti počinje na lokalnoj razini. BiH je ratificirala Europsku povelju o lokalnoj samoupravi i obavezala se garantirati političku, upravnu i financijsku nezavisnost lokalnih vlasti.

Zajednička komisija za lokalnu upravu započela je s radom u oktobru 2017. godine, zahvaljujući podršci EUSR-a, USAID-a i Ambasade Švicarske u BiH, sa zadatkom utvrđivanja sistemskih problema koji otežavaju funkcioniranje lokalnih vlasti, u konsultacijama s lokalnim vlastima.

Izvještaj Zajedničke komisije objavljen je danas i sadrži niz konkretnih zapažanja i preporuka koje lokalne vlasti mogu razmotriti. LGI se bavio sveobuhvatnim procesom konsultacija koji uključuje sve kantonalne premijere i mnoge ministre, gotovo sve gradonačelnike i načelnike i njihove savjetnike, kao i predstavnike privatnog sektora, lokalnih nevladinih organizacija i javnih komunalnih poduzeća.

Međutim, na čelu procesa uvođenja sistemskih promjena moraju biti same lokalne samouprave. Zajednička komisija je utvrdila niz zajedničkih izazova širom BiH koji su rezultat starenja i opadanja broja stanovništva. Sve je veći raskorak između kapaciteta manjih i većih općina u pružanju punog spektra usluga građanima. A nemoguće je da općine sve osiguraju samostalno. Rješenje mora biti rezultat dogovora o raspodjeli ovakvih zadaća te u koordiniranju pružanja lokalnih usluga i izvan općinskih (i kantonalnih) granica.

Nadovezujući se na ove napore, EU će sutra pokrenuti inicijativu pod nazivom “EU 4 Business”, u vrijednosti od 16 miliona eura, a koja ima za cilj ojačati lokalni i razvoj malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini.

Više informacija o LGI projektu

Izvještaj o konsultacijama