Podrška EU borbi protiv terorizma, organiziranog kriminala i korupcije u BiH

Više od 100 stručnjaka iz Evropske unije bilo je angažirano u okviru dvogodišnjeg projekta Evropske unije Jačanje provedbe zakona“ kako bi pomogli vlastima u BiH u borbi protiv organiziranog kriminala, terorizma i korupcije.

Projekat kojeg su proveli austrijski, slovenački i hrvatski konzorcij zemalja članica EU, bio je usredotočen na ključne izazove sa kojima se BiH suočava u provođenju zakona, uključujući  borbu protiv organiziranog kriminala, terorizma i korupcije, jačanje koordinacije između policije i tužilaštava, kao i regionalne i međunarodne policijske saradnje.

Finalna konferencija Projekta koja je održana danas u Sarajevu okupila je visoke zvaničnike agencija za provedbu zakona u BiH, Delegacije EU u BiH, konzorcija koji provodi projekat, međunarodne organizacije, kao i stručnjake koji su svojom ekspertizom doprinijeli provedbi Projekta.

Projekat je postigao svoje ciljeve, naglasio je Richard Wood, šef Odjela za vladavinu prava pri Uredu specijalnog predstavnika EU u BiH.

„Kako bi se postignuti učinak unaprijedio po okončanju projekta, EU će pratiti napredak u skladu sa planom održivosti, koji je pripremljen u saradnji sa korisnicima Projekta. EU nastavlja podržavati partnere u BiH, kroz redovne procjene, TAIEX aktivnosti koje vode stručnjaci zemalja članica EU i kroz dodatne projekte Evropske unije. Istovremeno, vlasti BiH koji su zaduženi za jačanje provedbe zakona moraju biti u vodećoj poziciji“, rekao je Wood.

Od juna 2016. godine održano je više od 330 aktivnosti, i postignuti su značajni rezultati u više oblasti. Između ostalog, izrađen je plan za jačanje kapaciteta policija i tužilaštva u BiH, kako bi efikasno radili na sprečavanju savremenih oblika kriminala. Pripremljene su i smjernice kako bi se pravno regulisalo pitanje upućivanja oficira za vezu u međunarodne policijske organizacije poput Europola.

Razvijeni su planovi integriteta za poboljšanje institucionalnih kapaciteta za borbu protiv korupcije unutar agencija i prezentirani principi procesa javnih konsultacija, kojim se povećava pristup građanima pri izradi zakonodavstva u oblasti sigurnosti.

Ambasador Republike Austrije u BiH Martin Pammer podsjetio je kako je ovo treći projekat u oblasti vladavine prava, koji provode u saradnji sa kolegama u BiH, uz finansijsku podršku EU.

„To svjedoči o našoj općoj opredijeljenosti podršci jačanju vladavine prava u BiH kao važnom preduslovu za daljnji društveni i ekonomski razvoj te integraciju u EU. Nadam se da će ključni termini Projekta – zalaganje, koordinacija, bliža saradnja među agencijama, međusobno povjerenje i razumijevanje, kao i razmjena informacija i iskustava – ostati elementi od ključnog značaja i u daljem razvoju vladavine prava,” rekao je Palmer.

Prema riječima pomoćnika ministra sigurnosti BiH Samira Rizve, važno je naglasiti učešće korisnika u svim fazama Projekta.

„Preuzimanje vlasništva nad Projektom se pokazalo kao odličan koncept rada, koji je pružio ne samo direktan odgovor na uočene potrebe, već i plan održivosti koji ima za cilj daljnji napredak u postizanju EU standarda u oblasti provedbe zakona. Sigurnosni izazovi s kojima se svakodnevno suočavamo predstavljaju stalni podsjetnik da trebamo kontinuirano unapređivati kapacitete i sposobnosti u borbi protiv kriminala i jačati saradnju unutar i van granica“, rekao je Rizvo.

Projekat „Jačanje provedbe zakona” finansirala je Evropska unija u iznosi od 4.5 miliona eura u cilju daljnjeg unapređenja policijske službe i jačanja saradnje, koordinacije i efikasnosti u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije. Projekat je vodilo austrijsko Savezno ministarstvo unutrašnjih poslova i Agencija za evropske integracije i ekonomski razvoj u saradnji sa ministarstvima unutrašnjih poslova Slovenije i Hrvatske.