Paket proširenja: Komisija objavljuje izvještaje o partnerima Zapadnog Balkana i Turskoj

Evropska komisija je danas usvojila svoj godišnji paket proširenja, uključujući sedam pojedinačnih izvještaja, ocjenjujući provedbu politike proširenja Evropske unije koja se zasniva na utvrđenim kriterijumima te na fer i rigoroznim uslovima.

Napredak na evropskom putu je objektivan i proces zasnovan na zaslugama i zavisi od konkretnih rezultata koje je postigla svaka pojedina zemlja, sa vladavinom prava, pravosuđem i osnovnim pravima kao najvećim prioritetima. Kredibilna perspektiva proširenja zahtijeva trajne napore i nepovratne reforme. Proširenje EU je ulaganje u mir, sigurnost i stabilnost u Evropi: perspektiva članstva u EU ima snažan transformativni efekat na partnere u procesu, uvođenje pozitivnih demokratskih, političkih, ekonomskih i društvenih promjena.

Evropska komisija je danas preporučila Vijeću da donese odluku o otvaranju pristupnih pregovora sa Bivšom jugoslovenskom republikom Makedonijom i Albanijom, u svjetlu postignutog napretka te održavanja i produbljivanja trenutnog reformskog zamaha. Konkretnije, za dalji napredak Bivše jugoslovenske republike Makedonije, odlučujuće će biti sprovođenje hitnih reformskih prioriteta. Za Albaniju, krucijalan će biti napredak u ključnoj oblasti vladavine prava, posebice kroz svih pet reformskih prioriteta, te nastavak ispunjavanja konkretnih i opipljivih rezultata u re-evaluaciji sudija i tužilaca (provjere). Komisija će u cilju podrške primijeniti ojačani pristup za pregovaračka poglavlja o pravosuđu, temeljnim pravima i pravdi, slobodi i sigurnosti. Ovaj iskorak u dugom procesu je u skladu sa pristupom utemeljenim na zaslugama i striktnoj uslovljenosti, što je nedavno potvrđeno Strategijom Evropske komisija za Zapadni Balkan. Kao što je istaknuto u Strategiji za Zapadni Balkan, sama EU treba biti spremna za nove članice – onda kada ispune uslove – gledano i iz institucionalne i finansijske perspektive. Unija mora biti jača, čvršća i učinkovitija prije nego postane veća.

Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku poslove i sigurnosnu politiku/potpredsjednica Evropske komisije Federica Mogherini je izjavila: “Današnji iskorak za Bivšu jugoslovensku republiku Makedonij i Albaniju je korak naprijed za cijeli region Zapadnog Balkana. Naš strateški fokus i angažman donose praktičan napredak i koristi za ljude u regionu. Rad na reformama i modernizaciji, ipak, treba nastaviti u interesu i partnera i Evropske unije.”

Johannes Hahn komesar za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju je izjavio: “Naša politika proširenja i dalje će biti ključna snaga koja pokreće reforme na Zapadnom Balkanu. Ona modernizira ekonomije i društva ovog regiona, čineći ga postepeno prosperitetnijim i stabilnijim, što je također i istinski interes EU. Preporuke za Bivšu jugoslovensku republiku Makedoniju i Albaniju koje smo danas dali prepoznaju napredak koji su ostvarile. To je važan iskorak, ali treba da bude jasno, i to se odnosi na sve zemlje Zapadnog Balkana, da nema prečica na putu ka EU. Ipak postoje veliki raskoraci. Potrebno je da vidimo da se reforme, naročito u oblasti vladavine prava, provode još energičnije te da daju održive rezultate. Ove reforme nisu “zbog Brisela” – učinkovito pravosuđe, učinkovita borba protiv korupcije i kriminala, učinkovita javna uprava, snažnija ekonomija – sve to će direktno koristiti regionu i njegovim građanima, kao i Evropi u cjelini.”

Procjena postignutog napretka i utvrđivanje nedostataka pružaju poticaje i smjernice zemljama da nastave sa neophodnim dalekosežnim reformama. Kako bi perspektiva pristupanja postala stvarnost, zemlje moraju dati prioritet reformama u temeljnim oblastima vladavine prava, ljudskih prava, demokratskih institucija i reforme javne uprave, kao i ekonomskog razvoja i konkurentnosti, sve oblasti u kojima strukturni nedostaci još postoje. Zemlje moraju osigurati pravilnu provedbu reformi i pokazati konkretne rezultate.
Komisija će i dalje podržavati ove reformske napore putem politike podrške i ciljane financijske pomoći.

Programi ekonomske reforme

Po prvi put zajedno s Paketom proširenja, Evropska komisija je objavila i svoje godišnju procjenu programa ekonomskih reformi za Zapadni Balkan i Tursku. Godišnje procjene programa ekonomskih reformi za zemlje Zapadnog Balkana i Tursku pokazuju nastavak ekonomskog rasta i napore na jačanju makroekonomske i fiskalne stabilnosti u svjetlu trenutnih slabosti. Potrebno je održavati i ojačati kvalitetne politike, a reforme treba ubrzati kako bi se smanjili još uvek prisutni makroekonomski rizici i otvorili pristup izvorima za održivi dugoročni rast te ubrzali usklađivanje sa EU.

Programi ekonomske reforme (ERP) igraju ključnu ulogu u poboljšanju planiranja ekonomske politike i reformi usmjerenih na jačanje konkurencije i poboljšanje uvjeta za inkluzivni rast i
stvaranje novih radnih mjesta. Oni pomažu zemljama partnerima u ispunjavanju ekonomskih kriterija za pristupanje i pripreme za učestvovanje u Evropskom semestru koordinacije ekonomskih politike u EU nakon pristupanja. Ove godine prvi put se dva paketa sinhroniziraju, ističući važnost funkcionalne ekonomije u napretku na putu ka EU.

VIŠE INFORMACIJA

Proces proširenja

Sadašnji program proširenja obuhvata partnere sa Zapadnog Balkana i Tursku. Pristupni pregovori su otvoreni sa zemljama kandidatkinjama Crnom Gorom (2012.), Srbijom (2014.), Turskom (2005). Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija je zemlja kandidatkinja od 2005. Godine, a Albanija je dobila status kandidata 2014. godine. Bosna i Hercegovina (zahtjev za pristupanje Evropskoj uniji predat u februaru 2016.) i Kosovo (Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupio je na snagu u aprilu 2016.) su potencijalni kandidati.

Za detaljne nalaze i preporuke za svaku zemlju:

Strateški dokument: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417_strategy_paper_en.pdf

Bosna i Hercegovina: http://europa.ba/?p=56271

Crna Gora: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3409_en.htm

Srbija: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3406_en.htm

Turska: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3407_en.htm

Bivša jugoslovenska republika Makedonija: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3405_en.htm

Albanija: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3403_en.htm

Kosovo: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3404_en.htm

Ekonomski reformski program zemalja Zapadnog Balkana i Turske: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-erp-factsheet.pdf

 

Europa.ba