Historijski dan za odbranu EU: Ministri EU usaglasili provedbeni plan za tješnju vojnu saradnju

Ministri odbrane zemalja članica EU zvanično su usvojili listu od 17 projekata za “stalnu strukturiranu saradnju” (PESCO) u oblasti odbrane, kao i mapu puta za provedbu PESCO-a.

Vijeće Evropske unije usvojilo je danas mapu puta za provedbu “Stalne strukturirane saradnje” (PESCO). PESCO predviđa mogućnost za nekoliko zemalja članica EU da tješnje sarađuju u oblasti sigurnosti i odbrane unutar obavezujućeg i stalnog okvira. Prvi važan korak u ovom pogledu napravljen je krajem prošle godine kada su ministri iz 25 zemalja članica potpisali zajedničku obavijest pokazujući svoju opredijeljenost za napredak u PESCO i predali je Visokoj predstavnici i Vijeću.

Usvojena mapa puta pruža strateško usmjerenje i smjernice o tome kako strukturirati daljnji rad na postupcima i upravljanju, među ostalim u pogledu projekata i u vezi s redoslijedom ispunjavanja obaveza. U dokumentu se pruža i hronologija za pregled i ocjenu provedbe planova na nacionalnom nivou, koji detaljno određuju kako zemlje učesnice planiraju provesti snažnije obaveze koje su preuzele. Vijeće je donijelo i odluku o službenom utvrđivanju prvog popisa 17 saradničkih projekata koji su u decembru 2017. dogovoreni na političkom nivou. Projektima su obuhvaćena područja kao što su osposobljavanje, razvoj sposobnosti i operativna spremnost u području odbrane.

Visoka predstavnica Mogherini istakla je da je sastanak Vijeća bio prvi sastanak u formiranju Stalne strukturirane saradnje: “ovo je historijski trenutak. Ministri će poduzeti prve formalne odluke o  projektima za Stalnu strukturiranju saradnju” i o tome koja će zemlja članica učestvovati u kojem projektu.

Mogućnosti stalne strukturirane saradnje predviđena je Lisabonskim ugovorom koji je stupio na snagu 2009. godine. Globalna strategija za vanjsku i sigurnosnu politiku Evropske unije (EUGS) otvorila je 2016. proces tješnje saradnje u oblasti sigurnosti i odbrane. To je vodilo drugim odgovarajućim inicijativama kao što su Koordinirano godišnje preispitivanje u području odbrane (CARD), uspostavljanje Evropskom odbrambenog fonda (EDF) te aktivaciju PESCO-a u cilju poboljšane koordinacije, povećanja investicija u odbranu i saradnje u razvoju odbrambenih kapaciteta.

Vojni kapaciteti razvijenu u okviru PESCO-a ostat će u rukama zemalja članica kako bi im također bili dostupni u drugim kontekstima, kao što je NATO. Jaka EU i jak NATO međusobno se pojačavaju u ovom kontekstu.

U PESCO-u učestvuje sljedećih 25 država članica: Austrija, Belgija, Bugarska, Kipar, Češka, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Italija, Latvija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Holandija, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija i Švedska.