Saopštenje za javnost o drugom pododboru SSP-a o inovacijama, informacionom društvu i socijalnoj politici

Brisel, 30. januar 2018. godine

Predstavnici Evropske komisije (Komisija) i Bosne i Hercegovine (BiH) sastali su se u Briselu 30. januara 2018. godine kako bi razmotrili nivo implementacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i usklađivanje zakonodavstva zemlje s pravnom stečevinom Evropske unije (EU) u oblasti inovacija, informacionog društva i socijalne politike. Sastankom je u ime EU predsjedavao Georg Ziegler, zamjenik šefa Odljela za Albaniju i Bosnu i Hercegovinu, a u ime BiH Adnan Husić, pomoćnik ministra civilnih poslova.

Tokom sastanka je razmatran napredak u oblasti informacionog društva i medija. Iako je Komisija pozdravila usvajanje Politike elektronskih komunikacija 2017-2021, izrazila je žaljenje što zakonodavstvo BiH nije usklađeno sa pravnom stečevinom EU u oblasti elektronske komunikacije u vremenskom okviru utvrđenom SSP-om. Zatraženo je od BiH da dovrši prelazak na digitalno emitovanje i da osigura finalizaciju političke, finansijske i operativne nezavisnosti Regulatorne agencije za komunikacije, kao i da uvede broj 112 za hitne slučajeve na području cijele zemlje. Što se tiče finansijske situacije BHRT-a, Komisija je pozvala BiH da bez daljeg odlaganja usvoji i implementira adekvatan model prikupljanja RTV takse kako bi se osigurala finansijska održivost i politička nezavisnost sistema javnog emitiranja.

U oblasti obrazovanja i obuke Komisija je pozdravila usvajanje Platforme za razvoj predškolskog obrazovanja u BiH 2017-2020 i pozvala BiH da dovrši domaći zakonodavni i strateški okvir, obezbjeđujući neophodno usklađivanje između državnog, entitetskog i kantonalnog zakonodavstva. Komisija je podstakla BiH da implementira zajednički osnovni kurikulum zasnovan na rezultatima, kako bi se poboljšala saradnja između zainteresovanih strana, ministarstava i agencija za akreditaciju na državnom i entitetskom nivou, te kako bi se implementirao akcioni plan osnovnog kvalifikacionog okvira, uvelo poduzetničko učenje i uspostavila nacionalna statistika obrazovanja. Komisija je pozdravila pripremu za učešće u PISA-i 2018 i osnivanje filijale u Regionalnom uredu za suradnju mladih u Sarajevu. Komisija je izrazila zabrinutost i zatražila dalja objašnjenja o nedavno objavljenom pismu Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske (RS), koje se može tumačiti kao poziv za sprečavanje učešća građana i univerziteta u BiH u određenim aktivnostima u okviru programa Erasmus +.

Razgovaralo se, u pogledu politike zapošljavanja i socijalne politike, o strateškom okviru i institucionalnim kapacitetima, uključujući sprovođenje akcionih planova zapošljavanja i razvoju vještina zasnovanih na potrebama tržišta rada. Komisija je zatražila od BiH da pojača napore u razvoju i sprovođenju aktivnih politika tržišta rada i usvoji sektorsku strategiju za zapošljavanje u cijeloj zemlji kao preduslov za pristup sredstvima EU kroz sektorske budžete. Komisija je takođe podstakla vlasti BiH da se više angažiraju u socijalnom dijalogu. Iako je pozdravila određeni napredak u implementaciji Akcionog plana Strategije za Rome, Komisija je naglasila potrebu za poboljšanjem pristupa Roma zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju i zapošljavanju.

Investicije zemlje u istraživanje i inovacije i dalje su male. Komisija je podstakla BiH da poboljša administrativne kapacitete i koordinaciju kako bi se raspoloživi programi EU mogli u potpunosti iskoristiti. Komisija je pozdravila usvajanje Strategije o istraživanju 2017-2022 i podstakla da se radi na razvoju Strategije pametne specijalizacije. Od BiH je također zatraženo da učestvuje u aktivnostima Evropskog rangiranja inovacija 2018.