Ekspertna misija pomaže stvaranje efikasnije javne uprave u Gradu Zenici

Na zahtjev lokalnih vlasti, u Gradu Zenici je organizovana ekspertna misija s ciljem poboljšanja javne uprave, u okviru TAIEX instrumenta Evropske komisije.

Ekspertna misija je organizovana u periodu 8.-12. januara 2018. u Zenici, četvrtom najvećem gradu Bosne i Hercegovine, s ciljem procjenjivanja i poboljšanja javne uprave na općinskom, odnosno gradskom, nivou. U okviru misije, angažovana je ekspertica iz zemlje članice kako bi pružila pomoć lokalnoj upravi da postane ekonomičnija, održivija i efikasnija.

Tokom petodnevne misije, prezentovane su najbolje prakse iz EU, a održane su i konsultacije s predstavnicima gradonačelnikovog ureda, te lokalnih službi za ljudske resurse, urbanizam, privredu i finansije, komunalne poslove, socijalnu zaštitu i stambene poslove.

Tatjana Borovina iz Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova Republike Hrvatske pružila je pomoć i savjete predstavnicima Grada Zenica o reorganizaciji njegovih unutrašnjih jedinica.

Posebice, ekspertica je prezentovala nabolje prakse iz Republike Hrvatske po pitanjima upravljanja ljudskim resursima, državne službe, te alata za procjenu realističnih potreba u smislu administrativnih kapaciteta, poput mapiranja poslovnih procesa i analize radnog opterećenja.

Druga petodnevna misija je predviđena krajem januara 2018. Tokom druge misije, fokus aktivnosti će biti na sačinjavanju nacrta novog akta o unutrašnjoj organizaciji i opisima radnih mjesta u Gradu Zenici.

TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange Instrument) je Instrument za tehničku (savjetodavnu) podršku i razmjenu informacija Evropske komisije. Vodi se potrebama i pruža podršku javnim upravama u usklađivanju, usvajanju i primjeni zakona Evropske unije, te omogućava dijeljenje najboljih praksi Evropske unije.

Više informacija na Internet stranici Generalne direkcije za susjedstvo i pregovore o proširenju: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/taiex_en