Saopštenje za javnost 2017. godina: Usvojen Godišnji akcioni program za Bosnu i Hercegovinu

Dana 30. novembra 2017. godine, Europska komisija usvojila je Godišnji akcioni program za Bosnu i Hercegovinu iz 2017. godine. Ovim programom Komisija dodjeljuje 60,3 miliona eura pomoći Bosni i Hercegovini na putu europskih integracija. Programom se potvrđuje načelo po kojem prioritet u radu imaju temeljne oblasti proširenja, s naglaskom na sektore vladavine prava i temeljnih prava, demokratije i upravljanja te, po prvi put u okviru programa IPA II, i transporta.

Program nastavlja sa podrškom EU-a reformama na učinkovitoj i odgovornoj javnoj upravi i upravljanju javnim finansijama, a kako bi javni sektor mogao pružiti bolje usluge građanima i doprinijeti procesu europskih integracija. Predložene aktivnosti u sektoru vladavine prava dodatno će unaprijediti institucionalne i kadrovske kapacitete pravosuđa i agencija za provedbu zakona, uključujući pristup pravdi i borbu protiv korupcije. Zasebne aktivnosti doprinose unaprjeđenju zaštite ugroženih i marginaliziranih grupa od svih oblika diskriminacije i osiguravanje zaštite temeljnih prava.

Također, proširenje podrške kojom je uključen sektor transporta doprinijet će osiguravanju snažnije integracije Bosne i Hercegovine i EU-a kroz pripremu budućih transportnih projekata, kao i kroz unapređenje kapaciteta za upravljanje transportnim politikama i planiranje i provedbu odabranih investicija.