Građanima u BiH treba nezavisno i odgovorno pravosuđe: uvodnik Genoveve Ruiz Calavera

Devet od deset građana u BiH, prema najnovijem ispitivanju javnog mnijenja, ne vjeruje u efikasnost njihovog pravosudnog sistema. Takav nedostatak povjerenja zabrinjava sviju, uključujući i Evropsku uniju. BiH pravosuđe mora imati povjerenje svojih građana ako će postizati rezultate za njih.

Pravosuđe je jedan od temeljnih stubova svakog demokratskog društva izgrađen na vladavini prava. Kod slabog pravosuđa, prijeti i rizik urušavanja vladavine prava i demokratije. Kada je pravosuđe slabo i ekonomija postaje nestabilna. Građani trebaju funkcionalno pravosuđe za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i za podršku socioekonomskom razvoju. Građanima je potrebno snažno pravosuđe u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. Potrebna im je također i pravna sigurnost, što znači da moraju vrlo jasno znati koji oblici ponašanja su predmet utvrđivanja odgovornosti i koja je pravosudna institucija nadležna za procesuiranje predmeta. Poduzeća i investitori, strani i domaći, treba da se oslanjaju na efikasan, nepristrasan i odgovoran pravosudni sistem kako bi se omogućila nova radna mjesta, ekonomski rast i prosperitet.

Vladavina zakona je utkana u same temelje procesa pristupanja EU. Nezavisno, nepristrasno, odgovorno, profesionalno i efikasno pravosuđe jeste ključna karakteristika naših europskih standarda koje u potpunosti treba poštovati bilo koja zemlja koja teži postati članica EU.

Iz tog razloga Europska unija prati i pruža podršku bh. pravosuđu kroz više procesa, uključujući i Reformsku agendu, Strukturirani dijalog o pravosuđu te Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Vjerovatno ste čuli ili čitali o ovim procesima, koji zaista mogu djelovati suviše tehnički ili apstraktni. Međutim, pitanja koja se obrađuju u okviru ovih procesa su direktno relevantna za vas, kao građane BiH. Upravo su to izazovi sa kojima se suočavate u svakodnevnom životu kao radnici, potrošači, poduzetnici, studenti ili nezaposleni. Usklađivanje bh. propisa sa pravnom stečevinom EU pribavlja vam spektar novih prava u različitim sferama života. Ali sva bi ta prava ostala tek prazne riječi na papiru bez učinkovite provedbe putem kredibilnog pravosudnog sistema. Stoga, kredibilitet procesa pristupanja cijele zemlje u velikoj mjeri ovisi o postojanju funkcionalnog pravosuđa.

Ali, nemojmo se zavaravati. Nije na Europskoj uniji da provede ove reforme, a još i manje da ih nametne, niti je ovaj posao na međunarodnoj zajednici. Vaše izabrane vlasti su te koje trebaju provesti neophodne reforme. Političari u BiH su deklarativno dali podršku pravosudnim reformama u skladu sa europskim standardima. Jednako je važno da to svoje obećanje i ispune. Bilo kakav zastoj nije u interesu građana.

Rasprava o pravosudnom sistemu treba biti što šira. Pravda se mora ostvarivati nezavisno. Sudije, tužioci, policija, svi moraju djelovati u skladu sa zakonom, a u interesu društva. Ali nezavisnost nije isto što i proizvoljnost. Nezavisnost sudstva ide pod ruku s odgovornošću koja, zauzvrat, njeguje povjerenje građana u pravosudne institucije i najbolja je odbrana protiv pokušaja neprikladnog političkog uplitanja.

Europska unija pruža podršku unapređenju vladavine prava u vašoj zemlji, sa izdvojenih gotovo 150 miliona eura od 2007. godine. U pravosuđu, zahvaljujući EU, jedan od primjera aktivnosti jeste izgradnja ili rekonstrukcija sudova i tužilaštava širom BiH; urađena je modernizacija njihovih procedura kroz uspostavljanje sistema upravljanja predmetima, dok se u osjetljivoj oblasti ratnih zločina ogroman zaostatak polako ali sigurno počeo smanjivati.
Uz pomoć stručnjaka iz zemalja članica, EU je također osigurala smjernice za sudije i tužioce, kao i zakonodavce kako unaprijediti pravosuđe u BiH i približiti ga najboljim praksama u Europi. To znači imati sudije i tužioce koji su bolje izabrani i obrazovani, i učinkovito poštuju visoke etičke standarde.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće je već poduzelo važne korake u proteklih nekoliko godina u pravom smjeru, posebno kada je riječ o pitanjima koja se tiču integriteta. I premda je i dalje potrebno poduzeti i dodatne korake kako bi se osigurala učinkovitost ovih mjera, sve ove inicijative imaju za cilj povećanje kredibiliteta sudija i tužilaca u očima javnosti. Ali, naravno, integritet trebaju shvatati ozbiljno svi koji su na javnim funkcijama, jačanjem borbe protiv korupcije u svim institucijama i primjenom strogih pravila i na izabrane i na imenovane dužnosnike.

Na kraju, želim podsjetiti da Europska unija pomaže bh. vlastima u prevazilaženju slabosti sadašnjeg zakonodavstva kojim se utvrđuje krivična nadležnost na državnom nivou. Tehnički je moguće imati rješenje kojim se osigurava pravna sigurnost i povećava efikasnost borbe protiv teških oblika kriminala. Ali, potrebna je politička volja svih strana da se okončaju ove reforme koje će poboljšati funkcioniranje pravosudnog sistema u BiH u interesu svih građana.

Tradicionalno, Pravda se često predstavlja sa povezom preko očiju kako bi se iskazala njena nepristranost. Međutim, da bi se osiguralo da Pravda može raditi na nezavisan i odgovoran način, građani moraju držati svoje oči otvorenima.

Vjerujemo da vlasti u BiH neće štedjeti napore na provedbi reforme pravosuđa u skladu sa europskim standardima u interesu svih građana BiH. Mi smo spremni i dalje podržati ovu ključnu reformu.

 

Genoveva Ruiz Calavera je direktorica za Zapadni Balkan pri Generalnoj direkciji Europske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju.