Sprječavanje korupcije je unosna investicija

Na obuci predavača održanoj u Sarajevu 12. maja 2017., koju sponzoriše EU, razgovarano je o načinima za poboljšanje integriteta javne službe za sprečavanje i borbu protiv korupcije. Dvodnevna obuka organizovana je u okviru “Projekta podrške razvoju kapaciteta tijela za sprečavanje korupcije i kreiranje strateških dokumenata u oblasti borbe protiv korupcije u BiH” koji EU finansira sa 300.000 eura.

Glavni cilj obuke bila je priprema 40 domaćih profesionalnih trenera za provođenje redovnih internih obuka u budućnosti. Međunarodni stručnjaci prenijeli su predstavnicima antikorupcionih timova iz entiteta i kantona BiH, kao i predstavnicima Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) najbolje prakse iz oblasti pisanja efektivne antikoruptivne legislative i provođenja nacionalnih i entitetskih/kantonalnih antikorupcijskih akcionih strategija i planova.

“Borba protiv korupcije u svim sektorima je izuzetno važna jer ima višestruku korist za zemlju i njeno stanovništvo. Pitanju sprečavanja korupcije potrebno je posvetiti pažnju u ranim fazama obrazovanja djece kako bi se kultivisao princip nulte tolerancije na korupciju”, rekao je ataše Karoly Soos, voditelj programa unutrašnjih poslova pri Delegaciji EU u Bosni i Hercegovini. Također je naglasio značaj postojanja posvećenog predstavnika lokalnih antikorupcijskih timova koji će imati koristi od ove obuke.

Zamjenik direktora APIK-a Dragan Slipac naglasio je važnost antikorupcijske edukacije pošto je BiH zemlja sistemske korupcije.

Vođa tima projekta EU Londa Esadze naglasila je potrebu postojanja okvira za razumijevanje načina na koji korupcija i antikorupcija mogu koegzistirati: “Taj okvir bi koncipirao resurse dostupne akterima koji se bave sprečavanjem korupcije, strategije koje ti akteri primjenjuju, kao i rezultate antikorupcijskih projekata za društvo u cjelini. Taj okvir pomogao bi nam da shvatimo kako antikorupcija funkcioniše u smislu smanjenja ili sprečavanja korupcije u određenim oblastima, te bi objasnio kako se koriste antikorupcijski resursi na lokalnom političkom prostoru kao partijsko političko sredstvo – politika za borbu protiv korupcije”. Po njenim riječima, jasno je da je potrebno više vremena da bi se došlo do rezultata borbe protiv korupcije nego što je potrebno za samu borbu, te da je sprečavanje korupcije unosna investicija.

Učesnici obuke razgovarali su sa projektnim stručnjakom za jačanje kapaciteta Georgijem Rupchevim i stručnjakinjom za strateško planiranje Slagjanom Tasevom o alatima za sprečavanje korupcije, mehanizmima za kriminalizovanje korupcije i sličnih prestupa i međunarodnoj saradnji, načinima međuagencijske saradnje i koordinacije na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou, te uspješnom provođenju dokumenata u oblasti antikorupcijske politike. Projektni tim učesnicima je obezbijedio kompletan alat za učenje uključujući module za obuku, glosar termina u borbi protiv korupcije i druge materijale.