Zaštita sve djece migranata: Komisija utvrđuje prioritetne mjere

Bruxelles, 12. travnja 2017.

U protekle dvije godine u EU pristiže sve veći broj djece migranata, a mnoga od njih stižu bez svoje obitelji.

Iako je zakonodavstvom EU-a i država članica uspostavljen solidan okvir za zaštitu, zbog nedavnog povećanja broja dolazaka nastao je pritisak na nacionalne sustave te su u njima otkriveni nedostaci. Zato Komisija danas utvrđuje mjere za poboljšanje zaštite sve djece migranata u svim fazama migracijskog procesa. Potrebno je osigurati brzu identifikaciju djece nakon što stignu u EU te s njima postupati na primjeren način. Za pomoć djeci tijekom utvrđivanja njihova statusa treba biti dostupno osposobljeno osoblje te toj djeci trebamo što ranije osigurati održivu dugoročnu perspektivu omogućavajući im pristup obrazovanju i zdravstvenoj skrbi. Zaštita djece središnji je prioritet Europskog migracijskog programa te će Komisija nastaviti podupirati nastojanja država članica u tom području organizacijom osposobljavanja, smjernicama, operativnom potporom i financiranjem.

Potpredsjednik Frans Timmermans izjavio je: “Broj djece koja pristižu u EU sa svojom obitelji ili bez nje dramatično se povećao. Moramo osigurati stvarnu zaštitu djece kojima je zaštita potrebna, i to bez odgode. To je naša moralna dužnost i pravna odgovornost. Djeca bi trebala biti naš prioritet jer su izrazito ranjiva, a posebno kad nemaju nikoga uza sebe. Zato danas utvrđujemo niz konkretnih mjera za bolju zaštitu, potporu i brigu o najboljim interesima sve djece koja dolaze u Europsku uniju”.

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos izjavio je: “Svaki je treći podnositelj zahtjeva za azil u Europi dijete. Djeca su najranjiviji migranti i osiguranje njihove zaštite od trenutka kad napuste svoju matičnu zemlju trebalo bi pojačati u okviru naše migracijske politike. To znači da nam je potreban sveobuhvatan i pojačan odgovor. Danas predlažemo konkretne mjere potpore našim državama članicama u ispunjavanju potreba sve djece u svim fazama migracije: za poboljšanje identifikacije djece, osposobljavanje uključenog osoblja, ubrzavanje premještanja, ali i osiguravanje bržeg lociranja njihovih obitelji u zemljama iz kojih dolaze te poboljšanje rane intergracije. Komisija i agencije EU-a spremne su za početak provedbe tih mjera”.

Povjerenica za pravosuđe, potrošače i ravnopravnost spolova Vĕra Jourová dodala je: “Kad je riječ o djeci migrantima, ne smijemo zaboraviti da su ona prije svega djeca. Njihov najbolji interes mora se uzimati u obzir u svim fazama migracijskog procesa. Djeca migranti, osobito ona bez pratnje, trebala bi što prije dobiti skrbnika ili biti smještena u udomiteljske obitelji. Integracija te djece u naša društva ovisi o tome koliko se brzo mogu stabilizirati njihovi životni uvjeti. Nastavit ćemo podupirati države članice kako bi toj djeci omogućile djetinjstvo kakvo zaslužuju”.

Na temelju iskustva iz svih relevantnih područja politike Komisija predlaže niz prioritetnih mjera za usmjeravanje država članica kako bi se, uz potporu Komisije i agencija EU-a, poboljšala zaštita djece migranata i osigurala bolja povezanost službi za azil i službi za zaštitu djece:

  • Brza identifikacija i zaštita nakon dolaska: u prvim fazama postupka registracije i u svim objektima za smještaj djece trebala bi biti prisutna osoba odgovorna za njihovu zaštitu, a službenici za zaštitu djece trebali bi se imenovati za svaku žarišnu točku. Države članice trebale bi uvesti potrebne postupke za sustavno izvješćivanje i razmjenu informacija o svoj nestaloj djeci.
  • Odgovarajući uvjeti prihvata za djecu: potrebe svakog djeteta moraju se procijeniti što prije po dolasku djeteta te sva djeca neovisno o statusu trebaju odmah dobiti pristup pravnoj pomoći, zdravstvenoj skrbi, psihosocijalnoj podršci i obrazovanju. Maloljetnicima bez pratnje trebalo bi dodijeliti skrbnika ili pružiti skrb u okviru udomiteljske obitelji. Mora se učiniti sve kako bi se djeci dale druge opcije osim administrativnog zadržavanja.
  • Brzo utvrđivanje statusa i djelotvorno skrbništvo: trebalo bi pojačati ulogu skrbnika za maloljetnike bez pratnje. Komisija će stoga uspostaviti Europsku mrežu za skrbništvo radi razmjene dobrih praksi. EASO će uskoro ažurirati svoje smjernice radi potpore provedbi pouzdanih postupaka procjene dobi u svim državama članicama. Usklađena nastojanja trebalo bi usmjeriti i na ubrzavanje postupaka pronalaska i spajanja obitelji, i unutar i izvan EU-a. U svim postupcima povezanima s migracijama prioritet bi uvijek trebali imati predmeti u koje su uključena djeca. To vrijedi i za premještanje maloljetnika bez pratnje iz Grčke ili Italije.
  • Održiva rješenja i mjere rane integracije: Komisija će dodatno promicati integraciju djece financiranjem i razmjenom najboljih praksi. Države članice pozivaju se da ubrzaju premještanje djece kojoj je potrebna zaštita i osiguraju uvođenje mjera za nalaženje obitelji i reintegraciju za djecu koja su u postupku vraćanja.
  • Borba protiv glavnih uzroka migracije i zaštita djece duž migracijskih ruta izvan EU-a: EU surađuje s partnerskim zemljama u poduzimanju dodatnih mjera za zaštitu djece migranata unutar Partnerskog okvira za migracije. Potrebno je pojačati potporu partnerskim zemljama za jačanje nacionalnih sustava za zaštitu djece i sprečavanje trgovine djecom. Trebalo bi osigurati pravodoban nastavak djelovanja s obzirom na nedavno ažurirane smjernice EU-a za promicanje i zaštitu prava djeteta i u matičnim i u tranzitnim zemljama.

 

U pogledu ključnih mjera utvrđenih u toj Komunikaciji potrebno je odlučno, pojačano i usklađeno daljnje djelovanje na razini EU-a te na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, uključujući suradnju s civilnim društvom i međunarodnim organizacijama. Komisija će pomno pratiti taj proces i o tome redovito izvješćivati Vijeće i Europski parlament.

 

Kontekst

Zbog migracijske krize broj djece migranata koja pristižu u Europu znatno se povećava. Tijekom 2015. i 2016. 30 % podnositelja zahtjeva za azil u EU-u bila su djeca.

Budući da su djeca migranti izloženi visokom riziku od nasilja, trgovine ljudima ili izrabljivanja duž migracijskih ruta i opasnosti od nestanka ili razdvajanja od obitelji, potrebna im je posebna zaštita. Djeca imaju pravo na zaštitu u skladu s relevantnim odredbama zakonodavstva EU-a, uključujući Povelju EU-a o temeljnim pravima, te u skladu s međunarodnim zakonodavstvom o pravima djeteta. Najbolji interes djeteta mora imati prioritet u poduzimanju bilo kakvih mjera ili donošenju odluka koje se odnose na djecu.

Komunikacija se nastavlja na Europski migracijski program i Komunikaciju o trenutačnom stanju provedbe prioritetnih mjera u okviru Europskog migracijskog programa. Temelji se na napretku postignutom u okviru akcijskog plana za maloljetnike bez pratnje (2010. – 2014.), kako je navedeno u radnom dokumentu službi koji je priložen Komunikaciji.

Nastavlja se i na 10. Europski forum o pravima djeteta, koji je Komisija organizirala u studenome 2016., i na konferenciju „Izgubljeni u migraciji” održanu u siječnju 2017. Na tim je događanjima istaknuta potreba za hitnim usmjerenim djelovanjem radi bolje zaštite djece migranata.

 

Više informacija

Komunikacija Zaštita djece migranata

Radni dokument službi Komisije: Provedba akcijskog plana za maloljetnike bez pratnje (2010. – 2014.)

Pitanja i odgovori: Zaštita djece migranata

Informativni članak: Mjere zaštite djece migranata

Svi materijali za medije o Europskom migracijskom programu