EU i UNICEF u partnerstvu za bolju zaštitu prava djeteta u Bosni i Hercegovini

SARAJEVO, 13. decembar 2016. god. – Evropska unija (EU) i UNICEF su pokrenuli važno regionalo partnerstvo koje za cilj ima zaštitu djece od nasilja i omogućavanje bolje inkluzije djece sa poteškoćama. Ovaj je jedan u nizu događaja koji za cilj imaju ovogodišnje obilježavanje 70. godišnjice UNICEF-a.

Od 2011. godine, UNICEF i EU sarađuju sa pretpristupnim zemljama, kao što su Albanija, Bosna i Hercegovina, Srbija i Turska, kako bi pružili što bolju zaštitu prava djece.

Nasilje je svakodnevna realnost za hiljade djece širom Jugoistočne Evrope. Podaci pokazuju da je više od 50 posto dječaka i djevojčica u dobi od 2-14 (u nekim zemljama, više od 70%) bilo izloženo najmanje jednom od težih oblika fizičkog ili psihičkog kažnjavanja od strane članova porodice. Mnogoj djeci je i dalje izuzetno teško razgovarati sa drugim ljudima o nasilju koje se dešava u porodici, a pogotovo tražiti zaštitu ili reakciju.

Situacija djece sa poteškoćama je jednako komplikovana; ona su često odvojena od svojih porodica, prezastupljena u specijalnim institucijama, ne pohađaju školu i isključena su iz svakodnevnog javnog života. Djeca se suočavaju sa predrasudama, stigmom i teškom diskriminacijom. Mnoga su “nevidljiva” i nisu obuhvaćena službenim podacima. Takva djeca imaju gotovo četiri puta veće šanse da dožive nasilje nego tipična djeca. EU i UNICEF pokreću zajednički regionalni projekat u kome će naglasiti važnost investiranja u djecu i to putem edukacija na kojima će učesnici steći nova znanja o efikasnijem zagovaranju da svako dijete bude zaštićeno od svih oblika nasilja i da bude ravnopravan član društva. Učesnici će se također obavezati na određene aktivosti koje će poduzeti nakon radionice.

Predstavnica UNICEF-a u BiH Geeta Narayan je izjavila: “Djeca i mladi su temelji za postizanje ciljeva održivog razvoja i napretka predviđenog Agendom 2030. Cilj ovog događaja je potaknuti sve aktere da promovišu prava i dobrobit djece u njihovom radu u svim sektorima razvoja. Prilikom obilježavanja 70. godišnjice UNICEF-a moramo imati na umu da uprkos impresivnom napretku u gotovo svim zemljama, mnoga djeca su još uvijek ranjiva. Ona su zapostavljena zbog njihovog spola, rase, vjere, nacionalnosti ili invaliditeta, jer žive u siromaštvu, u teško dostupnim zajednicama ili jednostavno zato što su djeca. Moramo se ponovno obavezati ka cilju prema kojem se sva djeca tretiraju pošteno i žive bez diskriminacije i nejednakosti.

Partnerstvo će doprinijeti poboljšanju koordinacije multi-sektorskog djelovanja za sprečavanje nasilja nad djecom i u cilju jačanja ukupne kvalitete i dostupnosti ovih usluga. Ključni stručnjaci će dobiti bolje podatke, inovativne alate, znanja i mehanizme kako bi spriječili ili odgovorili na nasilje, zlostavljanja, zanemarivanja i kako bi dali doprinos za smanjenje socijalnih distanci između djece sa i bez poteškoća.

Organizacije za osobe sa poteškoćama, uključujući i samu djecu sa poteškoćama, će biti podržane od strane projekta kako bi imali aktivniju i prepoznatljiviju ulogu u praćenju i uticanju na politike jednakih prava i socijalne inkluzije djece sa poteškoćama.

Evropska unija u Bosni i Hercegovini smatra da je promocija inkluzivne prakse i zaštita svih prava djece prioritet Bosne i Hercegovine na putu ka evropskim integracijama. Unaprijed se radujemo poboljšanju kapaciteta svih onih koji su uključeni u procese implementacije zakona, politika i programa na efikasan, pravičan i održiv način, za dobrobit sve djece u društvu kao budući evropskih građana“, rekao je ovom prilikom Massimo Mina, Šef Operacija Sekcije za Socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju u Delegaciji EU u BiH.