2016 Enlargement Package

Paket proširenja EU za 2016. godinu

Svake godine, Evropska komisija usvaja svoj “Paket proširenja”, niz dokumenata kojima objašnjava svoju politiku proširenja Evropske unije. Štaviše, ovaj paket uključuje Komunikaciju o proširenju kojom se definiše put naprijed, i procjenjuje situacija u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima. Pored ove komunikacije, paket sadrži Izvještaje u okviru kojih službe Evropske komisije predstavljaju svoj detaljnu ocjenu stanja u svakoj od zemalja kandidata i potencijalnih kandidata, u pogledu onoga što se postiglo tokom godine, te daju preporuke o reformskim prioritetima.

 

Ključni dokumenti Paketa proširenja za 2016. godinu

Komunikacija o politici proširenja EU za 2016. godinu (dostupna trenutno na engleskom jeziku)

Saopštenje za javnost: Paket proširenja za 2016: vjerodostojan proces proširenja ključan je za poticaj preobrazbe i trajne stabilnosti jugoistočne Evrope

Izvještaj o Bosni i Hercegovini za 2016. godinu (nezvanični prevod)

Ključni nalazi Izvještaja o BiH za 2016. godinu

Video poruka komesara Johannesa Hahna o Izvještaju o BiH 

Govor: Paket proširenja 2016 – Johannes Hahn u Komitetu za vanjske poslove Evropskog parlamenta