Paket proširenja EU za 2016. godinu

Svake godine, Evropska komisija usvaja svoj “Paket proširenja”, niz dokumenata kojima objašnjava svoju politiku proširenja Evropske unije. Štaviše, ovaj paket uključuje Komunikaciju o proširenju kojom se definiše put naprijed, i procjenjuje situacija u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima. Pored ove komunikacije, paket sadrži Izvještaje u okviru kojih službe Evropske komisije predstavljaju svoj detaljnu ocjenu stanja u svakoj od zemalja kandidata i potencijalnih kandidata, u pogledu onoga što se postiglo tokom godine, te daju preporuke o reformskim prioritetima.

 

Ključni dokumenti Paketa proširenja za 2016. godinu

Komunikacija o politici proširenja EU za 2016. godinu (dostupna trenutno na engleskom jeziku)

Saopštenje za javnost: Paket proširenja za 2016: vjerodostojan proces proširenja ključan je za poticaj preobrazbe i trajne stabilnosti jugoistočne Evrope

Izvještaj o Bosni i Hercegovini za 2016. godinu (nezvanični prevod)

Ključni nalazi Izvještaja o BiH za 2016. godinu

Video poruka komesara Johannesa Hahna o Izvještaju o BiH 

Govor: Paket proširenja 2016 – Johannes Hahn u Komitetu za vanjske poslove Evropskog parlamenta