EIDHR: Globalni poziv za dostavljanje prijedloga projekata

Opći cilj ovog poziva za dostavljanje projektnih prijedloga je da podrži civilno društvo u njegovim nastojanjima da potpomogne zaštitu i promovisanje ljudskih prava i osnovnih sloboda širom svijeta.

Referenca: EuropeAid/152550/DH/ACT/Multi

Objavljen: 22.08.2016           Ažuriran

Status: Poziv ostaje otvoren do 14.10.2016

Tip: Bespovratna sredstva

Program: Ljudska prava

Geografska zona: Sve države

Budžet: 31.034.000 eura

Link: EIDHR 2016 Global Call for Proposals

Posebni ciljevi ovog poziva su da podrži civilno društvo i branitelje ljudskih prava koji rade izvan Evropske unije, u pet ključnih oblasti ljudskih prava koji odgovaraju lotovima javnog poziva za dostavljanje prijedloga Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) 2014-2017.

  • Lot 1: Podrška ženama braniteljicama ljudskih prava i/ili braniteljicama ljudskih prava koje zagovaraju prava žena i djevojaka gdje su ista najviše ugrožena
  • Lot 2: podrška djelovanju civilnog društva koje se zalaže protiv torture i drugog okrutnog, neljudskog ili degradirajućeg tretiranja ili kažnjavanja
  • Lot 3: podrška u provedbi Vodećih principa Ujedinjenih nacija na polju ekonomije i ljudskih prava
  • Lot 4: podrška pravima osoba koje pripadaju manjinama i osoba koje trpe klasnu diskriminaciju
  • Lot 5: podrška aktivnostima borbe protiv nekažnjavanja i tranzicijske pravde

Definicija ciljeva svakog lota ovog poziva za dostavljanje prijedloga bila je predmet konsultacija sa organizacijama civilnog društva tokom Foruma organizacija civilnog društva održanog u Briselu 17. i 18. marta 2016. godine.

Prioritet će imati prijedlozi koje dostave lokalne organizacije kao vodeći aplikanti u cilju promovisanja vlasništva i lokalnog rukovodstva.

U slučaju aktivnosti koje pokrivaju više od jedne zemlje, učešće lokalnih aplikanata (kao glavnih podnosioca ili koaplikanata) u najmanje pola zemalja u kojima će se djelovati će se smatrati prednošću.

Prilikom određivanja relevantnosti aktivnosti, Evropska komisija će uzeti u obzir geografsku ravnotežu.

E-mail adresa koja se koristi isključivo zadostavljanje prijedloga na ovaj javni poziv je: EuropeAid-152550@ec.europa.eu. Ova adresa će se koristiti isključivo u svrhe objašnjene u članu 2.2. ovih smjernica, odnosno pojašnjenja zatražena u okviru zadanog roka za prijavu.

Prijave poslane putem drugih e-mail adresa neće se uzeti u obzir.