Evropska komisija predlaže pravila o javnoj poreznoj transparentnosti za multinacionalna preduzeća

Komisija je 12. aprila uvođenjem zahtjeva za javno izvještavanje za najveća preduzeća koja posluju u EU preuzela vodeću ulogu pri osiguravanju veće transparentnosti oporezivanja dobiti preduzeća

Prijedlog se temelji na radu Komisije na suzbijanju izbjegavanja plaćanja poreza na dobit u Evropi za koje se procjenjuje da državama članicama EU uzrokuje gubitak poreznih prihoda od 50 do 70 miliona eura godišnje. Prijedlogom se dopunjuju drugi prijedlozi za uvođenje razmjene informacija među poreznim tijelima i u skladu s njim se od multinacionalnih preduzeća koja posluju u EU i čiji globalni prihodi premašuju 750 miliona eura godišnje zahtijeva objava ključnih informacija o tome gdje u EU ostvaruju profit i gdje plaćaju porez, raščlanjenih po pojedinim državama. Ista bi se pravila primjenjivala na neevropska multinacionalna preduzeća koja posluju u Evropi. Osim toga, preduzeća bi morala objaviti ukupni iznos svih poreza plaćenih izvan EU.

Ovaj je prijedlog jednostavan i razmjeran način za povećanje odgovornosti velikih multinacionalnih preduzeća o poreznim pitanjima, a da se pri tom ne ugrožava njihova konkurentnost. Primjenjivat će se na hiljade velikih preduzeća koja posluju u EU i neće utjecati na mala i srednja preduzeća.

Prijedlogom se predviđaju i stroži zahtjevi u pogledu transparentnosti za djelatnosti preduzeća u državama koje ne poštuju međunarodne standarde za dobro upravljanje u području oporezivanja. Komisija će se osloniti na svoju vanjsku poreznu strategiju u cilju uspostave prvog zajedničkog popisa takvih poreznih jurisdikcija na nivou EU što je prije moguće.

Valdis Dombrovskis, potpredsjednik Komisije nadležan za euro i socijalni dijalog, izjavio je: „Borba protiv izbjegavanja plaćanja poreza ključni je prioritet ove Komisije. Bliska suradnja među poreznim tijelima mora ići u korak s javnom transparentnošću. Danas javnosti stavljamo na raspolaganje informacije o porezu na dobit koji plaćaju multinacionalne grupe, pri čemu ne namećemo nove terete MSP-ovima te u potpunosti poštujemo poslovne tajne preduzeća. Donošenjem ovog prijedloga Evropa dokazuje da je predvodnik u borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza.

Komesar Jonathan Hill izjavio je sljedeće: „Naša gospodarstva i društva ovise o pravednom poreznom sustavu, a to se načelo odnosi i na pojedince i na preduzeća. Ipak, danas neka multinacionalna preduzeća primjenom složenih poreznih aranžmana uspijevaju platiti gotovo trećinu poreza manje od drugih preduzeća koja posluju u samo jednoj državi. Naš će prijedlog o povećanju transparentnosti pridonijeti većoj odgovornosti preduzeća. Njime se potiče pravednije tržišno natjecanje između preduzeća, bez obzira na njihovu veličinu”.

Ovim će se prijedlogom izmijeniti Računovodstvena direktiva (Direktiva 2013/34/EU) kako bi se osiguralo da velike grupe svake godine objave izvještaj u kojem po pojedinim državama navode svoju dobit te porez obračunan i plaćen u svakoj državi članici. Te će informacije ostati dostupne pet godina. Kontekstualnim informacijama (promet, broj zaposlenika i vrsta djelatnosti) omogućit će se informirana analiza i trebat će ih objaviti za svaku državu EU u kojoj preduzeće posluje, kao i za one porezne jurisdikcije koje ne poštuju standarde dobrog poreznog upravljanja (tzv. porezne oaze). Osim toga trebat će navesti i zbirni iznos za poslovanja u drugim poreznim jurisdikcijama u svijetu. Prijedlog je pažljivo pripremljen kako bi se osiguralo da se ne objavljuju povjerljive poslovne informacije.

Ovo obavezno javno izvještavanje po državama temelji se na nedavnim inicijativama Komisije protiv izbjegavanja plaćanja poreza (IP/16/159) te ih dopunjuje i građanima omogućuje pomno praćenje poreznih postupaka multinacionalnih preduzeća. Time će se potaknuti preduzeća da plaćaju poreze tamo gdje ostvaruju dobit.

Tim će se izvještavanjem ujedno doprinijeti nastojanjima da se ostvari bolji uvid u porezne sisteme država članica te da se pronađu postojeći nedostaci i nepodudarnosti, što će omogućiti bolje razumijevanje uzroka i posljedica izbjegavanja plaćanja poreza na dobit.

Kontekst:

U junu 2015. Komisija je pokrenula opsežnu procjenu učinka potencijalnih mjera kojima bi se za multinacionalna preduzeća koja posluju u EU uvele obaveze javnog izvještavanja [1]. U okviru te procjene napravljena je detaljna analiza različitih političkih mogućnosti te su provedena ciljana savjetovanja kako bi se odvagnulo ciljeve, koristi, rizike i zaštitne mjere dodatne transparentnosti u pogledu poreza na dobit. Ovaj prijedlog odražava rezultate tog rada.

Ovaj je prijedlog blisko povezan s revizijom Direktive o administrativnoj suradnji, o kojoj su države članice EU u martu 2016. postigle političku saglasnost, a kojom se od nekih multinacionalnih poduzeća zahtijeva da poreznim upravama EU podnesu izvještaje po pojedinim državama. Tom se revizijom provodi OECD-ov Akcijski plan o umanjenju porezne osnovice i prijenosu dobiti (BEPS) koji su u novembru 2015. podržali čelnici grupe G20 u Antalyi.

Sljedeći koraci:

Ovaj Prijedlog direktive sada je podnesen Evropskom parlamentu i Vijeću EU i Komisija se nada da će u okviru postupka suodlučivanja biti brzo donesen. Kada se nova Direktiva donese, sve države članice EU morat će je prenijeti u svoje nacionalno zakonodavstvo u roku od godine dana od njezina stupanja na snagu.

[1] http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/further-corporate-tax-transparency/index_en.htm