Borba protiv korupcije ostaje prioritet na putu BiH ka EU, zaključeno na konferenciji u Sarajevu

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) BiH i projekt koji finansira EU organizovali su 18. januara 2016. godine u Sarajevu konferenciju pod nazivom „Mogućnosti i izazovi u borbi protiv korupcije u BiH“. Osim predstavljanja rezultata projekta, konferencija je bila i prilika za razgovor o daljem razvoju antikorupcijskih politika i procedura u BiH, kao i pripremi i provedbi strateških dokumenata u borbi protiv korupcije na svim nivoima vlasti.

„Efikasna borba protiv korupcije preduslov je za stabilni, prosperitetni i održivi razvoj zemlje. Ona može biti efikasna samo ako se dobre antikorupcijske politike razviju i usvoje“, rekao je Richard Wood, šef Odjela za vladavinu prava u Uredu specijalnog predstavnika EU. „U tom kontekstu potrebne su namjenske strukture, strategije i akcijski planovi u skladu s nadležnostima kao i politička volja onih koji su odgovorni za provođenje“, rekao je Wood.

Također je ukazao i na nedostatke u području borbe protiv korupcije. „Gotovo šest godina nakon usvajanja zakona za osnivanje antikorupcijskog tijela i obavezivanja kantona, entiteta, države i Brčko distrikta da identifikuju strukture prevencije i usvoje strateške dokumente, postignuća su i dalje nedostatna. Ukratko, konkretne mjere za dobrobit građana još uvijek nedostaju“, zaključio je Wood.

Na konferenciji su sudjelovali predstavnici svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, predstavnici donatorske zajednice, civilnog društva i medija.

Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, naglasio je da je borba protiv korupcije prvenstveno zadaća domaćih institucija koje trebaju pokazati odlučnost u hvatanju u koštac s ovim problemom.

„U Reformskoj agendi za BiH, koja je usvojena na svim nivoima vlasti, najavili smo osnivanje efikasnih struktura za prevenciju i kontrolu korupcije u skladu s relevantnim međunarodnim standardima i uz poštivanje ustavnih nadležnosti u BiH“, dodao je Zvizdić.

Sead Lisak, direktor APIK-a, istaknuo je dugoročne ciljeve Agencije. „Dugoročno gledano, Agenciji je cilj smanjiti mogućnosti za korupciju te postići rezultate koji će biti vidljivi i pridonijeti smanjenju nivoa korupcije“, izjavio je Lisak.

Aleksandra Pandurević, predsjedavajuća Komisije za izbor i praćenje rada APIK-a, naglasila je da korupcija u zemlji nije samo štetna za postojeću privredu, već i da sprečava direktne strane investicije i stvaranje novih radnih mjesta.

Između ostalog, projekt koji je finansirala EU pridonio je i:

– Pripremi strategije za borbu protiv korupcije u BiH 2015–2019. i Akcijskog plana za provedbu Strategije;

– Unapređenju saradnje antikorupcijskih institucija i organizacija civilnog društva;

– Uspostavi antikorupcijskih tijela u Brčko distriktu i kantonima;

– Pripremi strateških antikorupcijskih dokumenata u FBiH, Brčko distriktu i kantonima, i

– Unapređenju saradnje antikorupcijskih tijela na svim nivoima u BiH.

Projekt „Jačanje antikorupcijskih kapaciteta i mreža civilnih organizacija iz te oblasti“ vrijedan je 444.480 eura i jedan je u nizu projekata koje finansira EU, a koji podržavaju antikorupcijske agencije i antikorupcijsko djelovanje u Bosni i Hercegovini od 2008. godine. Naslijedit će ga projekti koji će nastaviti pomagati ovu instituciju i jačanje kapaciteta kao i provedbu konkretnih mjera u borbi protiv korupcije. U posljednje dvije godine, projekt je provodio konzorcij predvođen European Consulting Group-om.