Izjava Evropske komisije u vezi sa Struktuisanim dijalogom EU i BiH o pravosuđu

Evropska komisija je odlučila da zaustavi organizaciju plenarne sjednice Struktuisanog dijaloga o pravosuđu između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, koja je prethodno zakazana za 13. i 14. jul 2015. godine u Sarajevu. Evropska komisija je primila na znanje nedavnu raspravu o Struktuisanom dijalogu u Vijeću ministara BiH i među nadležnim akterima. Zato je potreban hitan angažman sa izvršnim vlastima širom Bosne i Hercegovine.

Uzevši u obzir i trenutni politički kontekst, Evropska komisija smatra da treba raspraviti sve aspekte koji se odnose na funkcionisanje Struktuisanog dijaloga, sa stavom da treba zajednički usaglasiti metodologiju rada, procedure i druga pitanja u vezi sa sa budućim uspostavljanjem formalnog Pododbora za pravosuđe, unutrašnje poslove i bezbjednost, kao i jasnog plana rada u narednim mjesecima na ključnim reformskim prioritetima.

Stoga je za ponedjeljak, 13. jul, sazvan sastanak sa predstavnicima izvršne vlasti na kojem bi se riješili svi ovi aspekti. Predstavnici izvršne vlasti su: ministar pravde Bosne i Hercegovine, ministar pravde Federacije BiH, ministar pravde Republike Srpske i predsjednik Pravosudne komisije Brčko distrikta. Evropska komisija je, takođe, tražila da se održe preliminarni razgovori o tome kako nastaviti suštinske reformske procese i procesuiranje predmeta ratnih zločina.

Evropska komisija računa na jasnu posvećenost načinima za napredak reforme pravosuđa, takođe i u okviru nove Strategije za reformu pravosuđa u Bosni i Hercegovini. To će doprinijeti već postignutim glavnim rezultatima Struktuisanog dijaloga o pravosuđu: procesuiranju predmeta ratnih zločina i razvijanju mjera za profesionalizam, odgovornost, nezavisnost i efikasnost pravosuđa.

Evropska komisija očekuje da se sve vlasti aktivno angažuju na obnavljanju Struktuisanog dijaloga, putem kredibilnog i efikasnog planiranja budućih aktivnosti i, zatim, progresivnim pokretanjem reformi neophodnih za konsolidovanje nezavisnog, učinkovitog, odgovornog i profesionalnog pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini.