Okrugli sto na temu „Koordinacija između veterinarskih institucija u BiH“

Okrugli sto na temu „Koordinacija između veterinarskih institucija BiH i drugih relevantnih tijela i agencija u cilju usaglašavanja sa  acquis-om i poboljšanja izvoznog statusa prema EU“ održana je u Sarajevu, 3. i 4. aprila 2007. godine.

Učesnici su razgovarali o pitanjima koja se tiču poboljšanja koordinacije između veterinarskih službi i drugih relevantih institucija i tijela radi unaprijeđenja zaštite zdravlja potrošača u BiH i postizanja usaglašenosti sa legislativom EU u oblastima zdravlja i dobrobiti životinja, zdravlja bilja i sigurnosti hrane.

Cilj okruglog stola bio je prezentovanje i procijena glavnih nadležnosti agencija za veterinarstvo, fitosanitarnu zaštitu i sigurnost hrane u BiH u odnosu na nadležnosti sličnih institucija u zemljama članicama EU. Učesnici su informisani o uvoznim zahtjevima Evropske unije i ispunjavanju standarda iz oblasti javnog zdravstva, zdravlja životinja i sigurnosti hrane koji zemlje koje nisu članice EU moraju zadovoljiti kako bi im bilo odobreno da izvoze životinje i proizvode životinjskog porijeka u EU. Preporuke za institucionalno poboljšanje biti će ispoštovane kako bi se unaprijedio izvozni položaj BiH prema EU u narednom periodu.

Okrugli sto je organizovan u okviru tekućeg Twinning projekta “Podrška jačanju kapaciteta Državnog veterinarskog ureda”, koji finansira Evropska unija, a koji je počeo u junu 2006. godine i koji će se provesti u periodu od dvije godine. Državni veterinarski ured BiH i njegov twinning partner njemačko Federalno ministarstvo za hranu, poljoprivredu i zaštitu potrošača, zajednički su organizovali ovaj okrugli sto.

Iako je glavni cilj ovog projekta podrška unaprijeđenju kapaciteta Veterinarske službe BiH kako bi svoj rad uskladila sa direktivama EU, širi cilj projekta obuhvata pripremu veterinarskog sektora za izvoz životinja i proizvoda životinjskog porijeka u zemlje članice Evropske unije.