Izjava Delegacije Europske unije i Ureda specijalnog predstavnika Europske unije u vezi sa izradom inicijalnog Programa reformi

Dijelimo razočarenje, koje je prethodno već izrazio komesar Hahn, što je održavanje jučerašnjeg okruglog stola moralo biti odgođeno. Premda su provedene opsežne konsultacije među svim razinama vlasti u zemlji, pokazalo se neizvodljivim da bh. vlasti okončaju proces usaglašavanja njihove konačne verzije Programa reformi brzinom kojom je to bilo očekivano.

Većina pitanja sadržana u postojećem nacrtu Programa reformi već su usaglašena između predsjedavajućeg Vijeća ministara i dva entitetska premijera na sastanku održanom početkom maja na Jahorini. Aktivnosti na izradi konačnog Programa reformi se nastavljaju. U tom smislu, napominjemo da su nacrti verzija koji su bili predmet diskusija u medijima tek preliminarni i ne predstavljaju konačnu verziju. Vijeće ministara i Vlada Federacije BiH izrazili su svoju podršku osnovama preliminarnog nacrta. Tokom prošlog vikenda, vlasti Republike Srpske dostavile su detaljne i konstruktivne komentare na preliminarni nacrt, od kojih će većina biti uključena u narednoj verziji. Vijeće ministara BiH i Federacija BiH također su dostavili korisne komentare koji su sada sadržani u nacrtu.

Pozivamo bh. vlasti da bez odlaganja postignu sporazum u vezi sa neriješenim pitanjima, kako bi se održala i dalje nadograđivala pozitivna dinamika uspostavljena tokom posljednjih mjeseci. Europska unija će nastaviti pružati podršku na sve moguće načine. Pozdravljamo predstojeću suglasnost oko konačne verzije Programa reformi, koja će predstavljati iskorak na putu približavanja zemlje Europskoj uniji. Štoviše, opredjeljenje za pokretanje prijeko potrebnih ekonomskih reformi također će omogućiti vlastima aktivnosti na pojedinačnim aranžmanima za podršku reformama s međunarodnim financijskim institucijama, uključujući Međunarodni monetarni fond, Svjetsku banku, Međunarodnu finansijsku korporaciju (IFC) i Europsku banku za obnovu i razvoj (EBRD).

Izrada programa reformi i suštinskog napretka u implementaciji istih biće neophodno kako bi Evropska unija razmotrila aplikaciju za članstvo Bosne i Hercegovine.

Europa.ba