Izjava Evropske komisije

3. maja 2012. godine, u Briselu je na visokom nivou održan sastanak između Evropske komisije i Bosne i Hercegovine, na kojem je bilo riječi o unutrašnjim poslovima. Svrha sastanka bila je razmjena informacija i procjena dosljednosti i održivosti  realizacije svih reformi koje organi vlasti BiH sprovode u vezi sa mapom puta za liberalizaciju viznog režima.

Razmjena informacija i statističkih podataka sa organima vlasti BiH obuhvata: zaštitu dokumenata, upravljanje granicom, migracije i azil, napore u borbi protiv organizovanog kriminaliteta, korupcije i terorizma, kao i aspekte koji se tiču ljudskih prava i integrisanja manjina i ostalih ugroženih grupa.

Komisija je konstatovala određene pozitivne elemente o kojima su je izvijestili predstavnici BiH, a koji potvrđuju kontinuitet rada i održivost postignutih rezultata.

Generalno, zaštita dokumenata se i dalje obezbjeđuje u skladu sa najvišim međunarodnim (ICAO) i evropskim standardima. U području migracija, ulažu se zadovoljavajući napori na rješavanju priliva migranata sa kojim se BiH trenutno suočava. Nastavljena je regionalna saradnja na pitanjima državne granice, a očekuje se njeno intenziviranje zahvaljujući nedavno potpisanom sporazumu kojim je u Trebinju uspostavljen zajednički centar granične policije za BiH, Crnu Goru, Srbiju. Međutim, potrebni su dodatni napori ove tri zemlje da bi se preciziralo zatvaranje nedozvoljenih punktova za prelazak granice. Nadalje, Vijeće ministara BiH treba da usvoji pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Granične policije, čime bi se formalizovao zajednički centar za analizu rizika.

Komisija je obaviještena o novim akcijama organa za sprovođenje zakona protiv organizovanog kriminaliteta, korupcije i terorizma. Određeni bitni institucionalni  pomaci u toj oblasti, iako formalno obuhvaćeni mapom puta, još uvijek nisu ostvareni, što nalaže hitno djelovanje nadležnih organa u BiH. Agencija za borbu protiv korupcije još uvijek ne funkcioniše zbog privremenog i ograničenog finansiranja, a usvajanje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji agencije, što je zadatak Vijeća ministara, kasni. Jedinstven elektronski sistem za razmjenu podataka između evidencija policijskih i tužilačkih tijela ne funkcioniše, iako je oprema instalirana, a preliminarne mjere realizovane.

Određeni napredak zabilježen je u pogledu daljeg usaglašavanja zakonskih propia sa zakonom o zabrani diskriminacije i informisanja građana o tom zakonu. Međutim, manjkavost postojećeg zakona o zabrani diskriminacije (naročito isključivanje godina života i hendikepiranosti, kao i veliki broj izuzetaka) tek treba rješavati. Zbog privremenog finansiranja, nije ostvaren napredak na jačanju finansijskih i kadrovskih resursa Ombudsmena za BiH. Određeni pozitivni koraci preduzeti su u pogledu procesa registrovanja romske populacije. Očekuje se da će revizija akcionih planova u okviru Strategije za Rome, koji se odnose na zapošljavanje, školovanje, zdravstvenu zaštitu i stambeno zbrinjavanje, biti završena do kraja 2012.