Eurobarometar: Veća podrška humanitarnoj pomoći uprkos ekonomskoj krizi

Posebno istraživanje Eurobarometar 384 o humanitarnoj pomoći sprovedeno je tehnikom direktnog intervjua sa 26.751 ispitanikom iz 27 država članica EU. Istraživanje, koje je trajalo tokom februara i marta 2012, bavilo se sljedećim temama:

(1) Informisanost o humanitarnoj pomoći

(2) Značaj aktivnosti EU na polju humanitarne pomoći za građane

(3) Podrška evropskom finansiranju humanitarne pomoći uprkos ekonomskoj krizi

(4) Zajednički ili nacionalan pristup humanitarnoj pomoći

(5) Poznavanje i informisanje o aktivnostima EU na polju humanitarne pomoći

(6) Mišljenje o evropskom dobrovoljačkom korpusu pomoći

Glavni rezulati

88% ispitanika smatra da je važno da EU finansira humanitarnu pomoć (79% u 2010).

Ovo povećanje od 9 odsto je značajno u odnosu na 2010. Veća podrška zabilježena je u svim državama članicama, osim u Austriji, koja sa 68% pozitivnih odgovora ima najnižu stopu (2% niža nego u 2010). Najveća podrška zabilježena je na Kipru (96%). U Litvaniji je zabilježen najveći porast (+22%).

84% ispitanika slaže se da EU treba da nastavi sa finansiranjem humanitarne pomoći uprkos aktuelnoj ekonomskoj krizi.

Najveća podrška zabilježena je u Grčkoj (93%), Danskoj (92%), Portugaliji (91%) i Bugarskoj (91%). Najveći broj protivnika zabilježen je u Belgiji (21%) i Austriji (19%).

71% ispitanika vjeruje da je humanitarna pomoć EU efikasnija nego kada je države članice pružaju ponaosob (58% u 2010).

Najveća podrška zajedničkom pristupu zabilježena je u Španiji (84%), Luksemburgu (82%) i Kipru (80%), a najmanja u Austriji (57%) i Rumuniji (55%). Podršku zajedničkom evropskom pristupu daje više od 50% ispitanika u svim državama članicama.

68% ispitanika zna da EU finansira humanitarnu pomoć, dok 30% ispitanika smatra da su dobro informisani (18% u 2010). Ispitanici su označili televiziju kao prvi izvor informacija, zatim slijede internet i štampa.

Informisanost o evropskom finansiranju humanitarne pomoći dosljedna je u cijeloj EU i preko 50% država članica. Najniža je u Mađarskoj (51%) i Italiji (52%), a najviša u Luksemburgu (83%) i Holandiji (80%). 30% ispitanika takođe smatra da su dobro informisani, što je za 12 procentualnih poena više nego u 2010. Televizija (62%) i internet (51%) su daleko najviše korišćeni izvori informacija, a zatim slijede štampa (34%) i radio (22%).

Glavni zaključci

Ogromna većina građana EU slaže se da je finansiranje humanitarne pomoći bitno (88%), što je za devet procenutalnih poena više nego u prethodnom istraživanju iz 2010.

Uprkos ekonomskoj krizi, postoji velika podrška nastavku evropskog finansiranja humanitarne pomoći (84%).

Većina podržava koordinisan evropski pristup humanitarnoj pomoći.

Svaki deveti ispitanik (88%) ima pozitivno mišljenje o planu da se osnuje evropski dobrovoljački korpus za humanitarnu pomoć.

Evropska unija kao humanitarni akter

EU kao cjelina – Evropska komisija sa državama članicama – vodeći je donator humanitarne pomoći u svijetu. U proteklih pet godina, za finansiranje humanitarne pomoći, Komisija je opredjeljivala u prosjeku 1 milijardu evra na godišnjem niovu. 2011. godine, Evropska komisija je pomogla 117 miliona ljudi u 91 zemlji izvan EU.

Komisija kanališe humantarna sredstava putem svog Odjeljenja za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu (ECHO), pod rukovodstvom Kristaline Georgijeve, komesara za međunarodnu saradnju, humanitarnu pomoć i reagovanje u kriznim situacijama. Projekti koje finansira realiziju se u saradnji sa nevladinim humanitarnim organizacijama, specijalizovanim agencijama UN i pokretom Crveni krst/Crveni polumjesec.

Dodatne informacija možete dobiti na sljedećim adresama:

http://ec.europa.eu/echo/eurobarometer

Početna stranica Eurobarometra:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Puni tekst izvještaja:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm