Uspješno proveden projekat koji finansira EU “Pravo građana BiH na zdravu životnu sredinu”

Završni događaj projekta koji finansira EU “Pravo građana BiH na zdravu životnu sredinu” organizovan je u vidu okruglog stola pod nazivom ‘Izazovi u procesu institucionalizacije Arhuske konvencije na lokalnom nivou’ u Doboju, 13. 06. 2012. godine.

Osnovni cilj okruglog stola je bio prezentovanje aktivnosti i postignutih rezultata u okviru projekta, kao iniciranje dijaloga i razmijena iskustava između predstavnika javne uprave sa različitih nivoa, civilnog društva i stručnjaka, o mogućnostima za institucionalizaciju Arhuske konvencije na lokalnom nivou u BiH.

Konvencija Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu o pristupu informacijama, učešću javnosti u procesu donočenja odluka i pristup pravdi u oblasti okolišnih pitanja, poznata kao Arhuska konvencija, potpisana je 25. juna 1998. u danskom gradu Arhusu. Ova Konvencija omogućava prava javnosti u vezi sa pristupom informacijama, učešću javnosti u procesu donošenja odluka i pristup pravdi u pitanjima u vezi sa lokalnim, nacionalnim i transnacionalnim okolišem. Usmjerena je na interakcije između javnosti i vladinih struktura. 

Predstavnik Delegacije EU u BiH, Johann Hesse, šef Operacija za ekonomski razvoj, prirodne resurse i infrastrukturu, je rekao u uvodnom govoru: “EU podržava sve napore u oblasti zaštite životne sredine u Bosni i Hercegovini i proaktivno učešće građana u odlučivanju u ovoj oblasti, na način kako to propisuje Arhuska konvencija. Ovaj projekat je jedna uspješna priča o poboljšanjima takvih praksi”.

Projektni tim je pružio tehničku podršku opštinama Derventa i Lukavac da kreiraju planove upravljanja otpadom uz učešće građana i u skladu sa potrebama građana. Uvođenje mehanizama za primjenu Arhuske konvencije je dodatno podržano i kroz podršku koja je pružena lokalnim nevladinim organizacijama u ciljnim opštinama za kvalitetnije učešće u odlučivanju o pitanjima životne sredine.

U toku diskusije učesnici su zaključili da su kroz ovaj projekat stečena dragocjena iskustva i dobre prakse vezane za implementaciju Arhuske konvencije u BiH. Takve prakse sigurno doprinose razvijanju standarda u oblasti životne sredine u BiH i njihovom usklađivanju sa standardima Evropske unije.

Projekat “Pravo građana BiH na zdravu životnu sredinu” je finansirala Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 65,556 EUR. Projekat su sufinansirale Opštine Derventa i Lukavac, a implementirao Centar za menadžment, razvoj i planiranje Doboj u partnerstvu sa Udruženjem za zaštitu flore i faune Lukavac. Partneri na projektu su bili predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH / Odjela za zaštitu okoliša i Regionalnog centra za okoliš BiH.