Zaključci Vijeća vanjske politike o Bosni i Hercegovini

3179 sastanak Vijeća vanjske politike 

Luxembourg, 25 juni 2012:

Vijeće vanjske politike je usvojio sljedeće zaključke:

1. “Vijeće ponovo izražava svoju nepodijeljenu podršku evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine (BiH) kao suverene i jedinstvene zemlje sa punim teritorijalnim integritetom. U tom cilju, Vijeće ponavlja svoje zaključke iz marta, oktobra i decembra 2011. godine, kao i strategiju koja se njima postavlja. Vijeće takođe podržava aktivan, djelotvoran i konstruktivan pristup Petera Sorensena, specijalnog predstavnika/šefa Delegacije EU, koji je dao bitan doprinos učvršćivanju evropskog programa u srži političkog procesa u BiH. Vijeće takođe naglašava namjeru da dalje jača ulogu EU u zemlji od jula 2012, što uključuje jačanje prisustva EU na terenu po pitanjima primjene zakona, vladavine prava i ekonomije, i u periodu nakon zatvaranja EUPM-a.

2. Vijeće pozdravlja politički napredak BiH od početka 2012, a naročito formiranje Vijećea ministara na državnom nivou, usvajanje zakona o državnoj pomoći i popisu stanovništva, donošenje budžeta zajedničkih institucija za 2012. i postizanje političkog dogovora o državnoj i nepokretnoj vojnoj imovini. Međutim, Vijeće izražava zabrinutost zbog nepostojanja političkih sporazuma oko usvajanja izvršnih akata, nastavka razdorne etničke retorike i teške ekonomske situacije. Osuđuje svaki pokušaj da se minimizira ili negira genocid u Srebrenici. Uzimajući u obzir aktuelna politička dešavanja, Vijeće poziva političke lidere da u kratkom roku obezbijede da vlasti na svim političkim nivoima zadrže kapacitet djelovanja i fokusiraju se na realizaciju evropskog programa.

3. Vijeće naglašava da BiH, kao prioritet, treba da usaglasi svoj Ustav sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima (presuda u predmetu Sejdić – Finci). Vjerodostojni napori u tom pogledu i dalje su potrebni da bi se SSP stupio na snagu (Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju).

4. Izvršenje presude u predmetu Sejdić-Finci i zadovoljavajuća evidencija ostvarenog u izvršavanju obaveza iz SSP-a / Privremenog sporazuma biće ključni elementi na osnovu kojih će EU razmatrati zahjev za članstvo kao kredibilan. Vijeće takođe ističe da uspostavljanje djelotvornog mehanizma koordinacije u pogledu rada sa EU i obezbjeđivanje fiskalne održivosti ostaju ključni prioriteti. U ovom kontekstu, Vijeće iščekuje dijalog Evropske komisije na visokom nivou sa političkim liderima BiH o procesu pristupanja, koji će se održati 27. juna 2012.

5. Vijeće pozdravlja ishod sastanka Upravnog odbora Vijećea za  sprovođenje mira, koji je održan u Sarajevu, 22. i 23. maja, uključujući odluku supervizora za Brčko da suspenduje svoje funkcije i propratno zatvaranje kancelarije visokog predstavnika u Brčkom. Pozitivna i vidljiva kretanja na terenu doprinijela su donošenju ovakve odluke. EU će nastaviti sa podrškom i podsticanjem daljeg napretka u tom pogledu.

6. U kontekstu ukupne strategije EU za BiH, Vijeće očekuje nastavak razgovora sa međunarodnom zajednicom o rekonfiguraciji međunarodnog prisustva, uključujući smanjenje i eventualno premješanje OHR-a, na odgovarajućem forumu. U tom pogledu, konstatuje aktuelne razgovore o preklapanju zadataka OHR-a i EU. Vijeće poziva BiH da ispuni preostale ciljeve i uslove za zatvaranje OHR-a“.