Izjava visoke predstavnice Catherine Ashton, u ime Evropske unije povodom Međunarodnog dana Ujedinjenih nacija podrške žrtvama torture, 26. juni 2012.

“Danas želim da još jednom naglasim opredijeljenost EU u pogledu sprečavanja i iskorjenjivanja mučenja i ostalih surovih, nečovječnih i ponižavajućih načina postupanja ili kažnjavanja, kao i pune rehabilitacije žrtava torture u svim dijelovima svijeta. Ovaj dan predstavlja priliku da dignemo glas protiv ovog užasnog kršenja ljudskih prava i ljudskog dostojanstva. Tortura ne samo da je tragedija za žrtvu, nego ponižava i povređuje i počinioce i društvo koje toleriše takvo sramno postupanje. Apsolutna zabrana torture i ostalih oblika surovog, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanje jednoglasno je uvedena u međunarodno pravo. Ne može se prihvatiti nikakva kultura nekažnjavanja.

Podsjećajući na Rezoluciju 66/150 koju je Generalna skupština UN-a usvojila 19. decembra 2011. godine, EU ponovo potvrđuje svoju principijelnu osudu svih oblika torture i ostalih surovih, nečovječnih i ponižavajućih načina postupanja ili kažnjavanja, uključujući zastrašivanje, koji jesu i koji će biti zabranjeni bilo kad i bilo gdje i prema tome nikada ne mogu biti opravdani. EU poziva sve države da u potpunosti provedu apsolutnu i neprikosnovenu zabranu torture i ostalih surovih, nečovječnih načina postupanja i kažnjavanja.    

EU poziva sve države koje to još uvijek nisu uradile da što hitnije postanu potpisnice Konvencije, a države potpisnice poziva da što skorije razmotre potpisivanje i ratifikaciju Opcionog protokola uz Konvenciju. EU pozdravlja nedavnu ratifikaciju OPCAT-a od strane Filipina, Mauritanije, Venecuele, Zelenortskih Ostrva, Tunisa, Turske i Paname. EU takođe poziva sve zemlje da uspostave, odnosno, održe nezavisne i djelotvorne mehanizme praćenja pritvorskih objekata u cilju prevencije djela torture ili ostalih surovih, nečovječnih ili ponižavajućih načina postupanja ili kažnjavanja.  

EU poziva sve zemlje da primjenjuju rodno-osjetljiv pristup u borbi protiv torture i ostalih surovih, nečovječnih i ponižavajućih načina postupanja ili kažnjavanja, poklanjajući posebnu pažnju rodnom nasilju.

Evropska unija pozdravlja i podržava rad UN-a, Vijeća Evrope i OSCE-a usmjerenog na borbu protiv torture. Saradnja zemalja sa međunarodnim mehanizmima, kao što su Specijalni izvjestilac UN-a, Dobrovoljni fond UN-a za žrtve torture i Komitet za sprečavanje torture, od suštinskog je značaja za izgradnju djelotvornog međunarodnog sistema zaštite i unapređenja ljudskih prava.    

Obezbjeđivanjem finansijskih sredstava na nacionalnom i evropskom nivou, dajemo značajnu podršku organizacijama koje pružaju medicinsku, socijalnu, pravnu i drugu vrstu pomoći muškarcima, ženama i djeci žrtvama torture s ciljem saniranja njihovog zdravlja i vraćanja njihovog ljudskog dostojanstva. Početkom ovog mjeseca, tj. 1. juna, EU je objavila novi poziv za dostavljanje prijedloga pod nazivom “Fighting Impunity” (Protiv nekažnjivosti), čija je svrha pružanje podrške aktivnostima građanskog društva koje su usmjerene na borbu protiv torture i ostalih surovih, nečovječnih i ponižavajućih načina postupanja ili kažnjavanja. Ukupan iznos poziva za projekte eliminacije torture iznosi 16.215 miliona eura.

Na ovaj važan dan u kalendaru UN-a, EU koristi priliku da pohvali istrajne napore mnogih NVO i pojedinaca koji neumorno rade na prevenciji torture i ublažavanju patnje žrtava, te mobilizaciji javnog mnjenja. 

Moramo se zajedno držati u nastojanjima da svijet oslobodimo torture.”

Zemlja pristupnica Hrvatska*, zemlje kandidatkinje Turska, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija*, Crna Gora*, Island+ i Srbija*, zemlje u procesu stabilizacije i pridruživanja i potencijalne kandidatkinje Albanija i Bosna i Hercegovina, te zemlje EFTA Lihtenštajn i Norveška, članice Evropskog ekonomskog prostora, kao i Ukrajina, Republika Moldavija, Armenija, Azerbejdžan i Gruzija pridružuju se ovoj izjavi.    

* Hrvatska, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Crna Gora i Srbija su još uvijek dio procesa stabilizacije i pridruživanja. + Island je još uvijek član EFTA i Evropskog ekonomskog prostora.