Evropska komisija se sastala u Briselu sa predstavnicima Udruženja invalida Bosne i Hercegovine

Predstavnici udruženja su došli da izvijeste Komisiju o problemima koje imaju u vezi sa invalidninama u Bosni i Hercegovini. Komisija je primila k znanju pitanja o kojima je bilo riječi i pozvala Udruženje da pošalje dodatnu dokumentaciju, kako bi bila obrađena u okviru Izvještaja o napretku Bosne i Hercegovine, koji će biti objavljen u oktobru.

Komisija podsjeća da posljednji Izvještaj o napretku, iz 2011. godine, navodi:

Mali napredak je positgnut u unapređenju uslova za socijalno ranjive i invalide. U Federaciji je usvojena Strategija za invalidna lica, a u Republici Srpskoj se ta strategija provodi. Korištenje prava i beneficija za invalide se ne zasniva na potrebama. Kao rezultat toga, određene kategorije lica sa invaliditetom ne dobijaju adekvatnu finansijsku naknadu. Sistemi socijalne zaštite entiteta i kantona i dalje nisu usklađeni.”

Tokom procesa pristupanja, Bosna i Hercegovina će morati da uskladi svoju legislativu sa standardima Evropske unije. Osiguranje poštovanja ljudskih prava i sprečavanje diskriminacije socijalno ranjivih segmenata društva, uključujući invalide, ključne su vrijednosti na kojima je zasnovana EU. Komisija će nastaviti da pomno nadgleda to pitanje i poziva vlasti da ga riješe.