Komisija daje pregled narednih koraka za proširenje EU

Brisel, 10. oktobar 2012. – Evropska komisija danas po četvrti put daje preporuku za otvaranje pregovora o pristupanju sa Bivšom Jugoslovenskom Republikom Makedonijom. Komisija upućuje preporuku i u pogledu odobravanja statusa kandidata Albaniji za ulazak u EU u zavisnosti od okončanja ključnih reformskih koraka, te prijedlog za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) sa Kosovom* nakon što ostvari napredak na ispunjavanju niza kratkoročnih prioriteta. Komisija je takođe potvrdila da je Hrvatska na putu ka pripremama za članstvo. U paketu godišnjih izvještaja, Komisija ocjenjuje napredak u pristupanju EU i drugih zemalja Zapadnog Balkana, Turske i Islanda tokom protekle godine.

Predstavljajući godišnji paket proširenja, komesar Štefan Füle je izjavio: “Naše preporuke stavljaju vladavinu zakona čvrsto u centar procesa pristupanja. U cilju stvaranja stabilnije i prosperitetnije Evrope, neophodno da EU održi podstrek u pogledu procesa proširenja po zaslugama, a zemlje koje teže pristupanju u provođenju reformi”.

Današnje preporuke za Albaniju, Kosovo i Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju, te skori ulazak Hrvatske, nedavni početak pregovora o pristupanju sa Crnom Gorom i status kandidata Srbiji – na osnovu jasnih pokazatelja u pogledu onoga što je neophodno za otvaranje pregovora o pristupanju – pokazuju da EU ispunjava svoje obaveze čim se provedu reforme. Ovi pozitivni pomaci na Zapadnom Balkanu šalju siguran signal transformirajuće moći procesa proširenja EU. Za daljnji napredak, Komisija predlaže povećanje fokusa u nekoliko područja djelovanja. Kao prvo, jačanje demokratske uprave rješavanjem pitanja vladavine zakona mnogo prije nego što počnu pregovori o pristupanju. Drugo, jačanje slobode izražavanja i nezavisnosti medija. Treće, rad na ekonomskim pitanjima na samom početku procesa kako bi se konsolidovala ekonomska i finansijska stabilnost i pomogao oporavak. Na kraju, Komisija naglašava da bi bilateralna pitanja trebalo rješavati što je moguće prije; ona ne bi trebalo da zadržavaju proces pristupanja.

Zajednički interesi između EU i Islanda, uključujući one iz oblasti obnovljive energije i klimatskih promjena, su u porastu, kao što je i strateška važnost politike za Arktik EU. Pregovori o pristupanju dobro napreduju.  

Pozitivni plan, pokrenut u cilju oživljavanja odnosa sa Turskom, već daje svoje prve rezultate. Od suštinske je važnosti aktivna podrška Turske pozitivnom planu i njenoj evropskoj perspektivi. Međutim, sve veća je zabrinutost u pogledu izostanka značajnog napretka Turske na potpunom ispunjavanju političkih kriterija, a situacija sa fundamentalnim pravima na terenu je i dalje ozbiljan problem. Potpuna realizacija obaveza u okviru Carinske unije i napredak na normalizaciji odnosa sa Kiprom su hitno potrebni i mogli bi da daju novi podstrek pregovorima o pristupanju.

Za detaljne nalaze i preporuke za svaku od zemalja pogledajte Informacije:

Albanija: MEMO/12/763

Bosna i Hercegovina: MEMO/12/764

Hrvatska: MEMO/12/765

Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija: MEMO/12/766

Island: MEMO/12/767

Kosovo: MEMO/12/768

Crna Gora: MEMO/12/769

Srbija: MEMO/12/770

Turska: MEMO/12/771

Istorijat

INFORMACIJE PO ZEMLJAMA

HRVATSKA: zemlja pristupnica – podnijela zahtjev 2003. godine, potpisala Ugovor o pristupanju u decembru 2011. godine. Zaključak današnjeg sveobuhvatnog izvještaja o praćenju je da Hrvatska privodi kraju harmonizaciju sa zakonima EU. Komisija je ipak ukazala na niz područja u kojima su neophodni dodatni napori. Komisija će predstaviti završni izvještaj o praćenju priprema Hrvatske na proljeće 2013. godine. Do kraja septembra 2012. godine, 13 zemalja članica je ratifikovalo Ugovor o pristupanju; nakon okončanja procesa ratifikacije, Hrvatska bi 1. jula 2013. godine trebalo da postane država članica. 

TURSKA: kandidat – podnijela zahtjev 1987. godine. Pregovori o pristupanju započeli u oktobru 2005. godine; otvoreno je 13 poglavlja od kojih 1 uslovno zatvoreno. Komisija je u maju 2012. godine pokrenula pozitivan plan za oživljavanje procesa pristupanja. Neophodno je više napora na ostvarivanju političkih reformi, naročito u pogledu slobode izražavanja.

ISLAND: kandidat – podnijela zahtjev za članstvo 2009. godine. Pregovori o pristupanju započeli u junu 2010. godine; otvoreno 18 poglavlja, od kojih 10 uslovno zatvoreno. S obzirom da je Island već član EEA i šengenske zone, veliki dio zakonodavstva je već harmonizovan sa zakonima EU.

– CRNA GORA: kandidat – podnijela zahtjev 2008. godine. Pregovori o pristupanju otvoreni u junu 2012. godine. U toku je tehnička faza, ‘screening’ nivoa usaglašenosti zakonodavstva Crne Gore sa zakonima EU.

BIVŠA JUGOSLOVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA: kandidat – podnijela zahtjev 2004. Zemlja i dalje u dovoljnoj mjeri ispunjava političke kriterije. Postignuti su dodatni pozitivni rezultati, a dijalog na visokom nivou o procesu pristupanja imao je za rezultat odlučniji angažman na provođenju reformi protekle godine. Komisija je još 2009., 2010. i 2011. godine davala preporuku za otvaranje pregovora o pristupanju. Vijeće o ovome još uvijek nije donijelo odluku. Komisija vjeruje da će odluka o otvaranju pregovora o pristupanju takođe doprinijeti da se postignu uslovi za nalaženje rješenja za problem imena.

SRBIJA: kandidat – podnijela zahtjev 2009. i dobila status kandidata u martu 2012. godine. Srbija nastavlja da zadovoljavajuće ispunjava političke kriterije. Neophodno je oživiti podstrek za provođenje reformi i preduzeti dodatni napredak na vidljivom i održivom poboljšanju odnosa sa Kosovom prije nego što Komisija može da potvrdi da se pregovori o pristupanju mogu otvoriti.

– ALBANIJA: potencijalni kandidat – podnijela zahtjev 2009. Unapređenje dijaloga između vlasti i opozicije omogućilo je dobar napredak na ostvarivanju značajnog broja reformi. Ovo je razlog da Komisija predloži status kandidata zavisno od okončanja ključnih mjera na polju reforme pravosuđa i javne uprave, te revizije pravila parlamentarne procedure. Komisija će izvijestiti Viijeća čim ovo bude urađeno, uzimajući u ozbir i obavezu Albanije u pogledu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Da bi Komisija mogla da da preporuku za otvaranje pregovora o pristupanju, biće neophodna održiva realizacija reformskih obaveza i privođenje kraju preostalih ključnih reformi, a održavanje parlamentarnih izbora 2013. godine predstavljaće ključni test.

BOSNA I HERCEGOVINA: potencijalni kandidat – ima evropsku perspektivu kao i ostatak Zapadnog Balkana. Nakon izbora 2010. godine, zemlja je formirala vladu na državnom nivou. Otvaranje dijaloga na visokom nivou sa Bosnom i Hercegovinom je bilo pozitivno, ali dosadašnji rezultati su ispod očekivanih. Potreban je dodatni napor na ispunjavanju uslova koji bi omogućili ratifikaciju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju  i podnošenje vjerodostojnog zahtjeva za članstvo.

– KOSOVO: potencijalni kandidat ima evropsku perspektivu kao i ostatak Zapadnog Balkana. U martu 2011. godine otvoren je dijalog između Prištine i Beograda uz posredovanje EU. Današnja analiza o Kosovu sadrži pozitivnu ocjenu izvodljivosti Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u situaciji kad države članice EU i dalje imaju različita mišljenja o statusu Kosova. 

Više informacija

Dokumenti su dostupni na:

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/strategy-and-progress-report/index_en.htm

Kontakt osobe:

Peter Stano (+32 229 57484)

Anca Paduraru (+32 229 66430)


* Ova tvrdnja ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa UNSCR 1244/99 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.